Atnaujintas 2007 birželio 22 d.
Nr.48
(1545)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Panevėžio vyskupijoje

Panevėžio dekanate

Miestelio ir bažnyčios gimtadieniai – per atlaidus

Vyskupas Jonas Kauneckas
su tikinčiaisiais Karsakiškyje

KARSAKIŠKIS. Birželio 17-ąją, sekmadienį, čia vyko didieji Jėzaus Širdies atlaidai, buvo minima miestelio 230 metų sukaktis ir švenčiamas Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčios 120-asis gimtadienis. Šventėje dalyvavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas

Akmens ir mūro bažnyčios, pastatytos 1887 metais kun. Leono Skopo ir parapijiečių pastangomis, paradinės durys garbingo svečio laukė pasidabinusios ąžuolo lapų vainiku. Ganytoją sutiko bendruomenės namų vaikų pučiamųjų instrumentų orkestras „Karsakiškio garsas“, vadovaujamas Aleksandro Fomenkos. Tai stiprus, sėkmingai respublikiniuose ir tarptautiniuose festivaliuose pasirodantis kolektyvas. Pernai jis buvo nominuotas respublikine „Aukso paukšte“.


Kauno arkivyskupijoje

Jurbarko dekanate

Paminėjo parapijos 75-metį

Angelo skulptūra
ir jos autorius Romas Žarys

RAUDONĖ. Birželio 17-ąją, sekmadienį, šio Panemunės miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojai paminėjo Švč. Jėzaus Širdies parapijos 75 metų jubiliejų. Kartu buvo švenčiami tituliniai Švč. Jėzaus Širdies atlaidai.

Procesija, šv. Mišios, koncertas ir paminklo šventinimo iškilmės

Į Švč. Jėzaus Širdies bažnyčią sekmadienį susirinko daugiau parapijiečių negu būna per šv. Velykas ar pagrindinius Šv. Onos atlaidus. Pirmiausia raudoniškiai procesija aplink bažnyčią pagerbė Švenčiausiąjį Sakramentą. Paskui šv. Mišias aukojo klebonas kun. Arūnas Stanevičius. Pamoksle jis šiek tiek priminė parapijos atsiradimo istoriją. Kunigas sakė, kad jau pirmaisiais parapijos gyvavimo metais – 1932-aisiais – Raudonės bažnyčioje buvo pakrikštyti septyni kūdikiai, o 1933-iaisiais krikštų buvę net 83. 1934 metais vyskupas Teofilius Matulionis čia suteikė Sutvirtinimo sakramentą beveik 350 jaunuolių. 1933 metais čia palaiminta vienuolika santuokų.


Kauno arkivyskupijoje

Ukmergės dekanate

Gedulo ir vilties dieną – Sutvirtinimo sakramento šventė

Kryžiaus pašventinimas

Broliai Rimantas ir Stasys
Zinkevičiai išdrožė kryžių
politiniams kaliniams
ir tremtiniams atminti

UKMERGĖ. Birželio 14-ąją, Gedulo ir vilties dieną, prie Švč. Trejybės bažnyčios buvo pašventintas politiniams kaliniams ir tremtiniams atminti pastatytas kryžius. Mintis pastatyti kryžių kilo bažnyčios klebonui kun. Petrui Purliui ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) Ukmergės filialui (pirmininkas Albinas Zailskas). Projekto autoriai ir darbo atlikėjai – ukmergiškiai broliai Rimantas (medžio skulptorius, tautodailininkas) ir Stasys (mokytojas) Zinkevičiai. Jų išdrožti paminklai per 20 metų statomi Lietuvoje, kai kurie – užsienyje. Vos pažvelgus į kryžių, suspaudžia širdį. Su erškėčių vainiku ant galvos (o gal su spygliuota viela), virve surištomis rankomis stovi tremtinys, tarsi simbolizuotų to meto Lietuvą. Virš tremtinio galvos į dangų kyla trys kryžiai. Gal tai lietuvio tikėjimo, meilės ir vilties ženklai, o gal rankos, prašančios Dievo pagalbos? Kryžius kiekvienam sukels savitas mintis. Tačiau abejingų nebus. Tamsi ąžuolo spalva kryžiui suteikia tvirtumo ir vilties, jog, pagal B.Brazdžionį, „šimtmečių juoda audra jo neišraus“.


Šiaulių vyskupijoje

Šiaulių dekanate

Devintinės – šventė visam miestui

ŠIAULIAI. Kai mes abejojame, kol svarstome, eiti link Kristaus ar ne, Jis pats ateina pas mus ir pasibeldžia. „Šiandien pats Viešpats ėjo mūsų miesto gatvėmis, laimindamas visus, kiekvieną iš mūsų, kiekvieną praeivį“, – džiugiai skambėjo Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio žodžiai Katedroje birželio 10-ąją, Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmių metu. Ir mes „išėjome paskui Kristų į miesto gatves“, teigė Šiaulių vyskupijos kancleris kun. Evaldas Alūza. Iš tiesų Devintinės – šventė visam miestui, kai Viešpats eina link mūsų, o mes nebesislepiam po bažnyčios skliautais, bet išeinam į gatvę paskui Viešpatį, liudydami savo tikėjimą, viltį, meilę. „Tik Jo meilės paliestas žmogus tampa įpareigotas kitiems tą meilę liudyti ir ja dalytis“, – skambėjo kun. Rimanto Pranskaičio žodžiai. „Viešpaties žodžių pastiprinti ir palaiminti, ženkime „apsiginklavę“ tikėjimu, sustiprėję taip, kad nebijotume liūdėti, nebijotume būti persekiojami, nebijotume būti apkalbami“, – einančius paskui Švč. Sakramentą skatino Šv. Jurgio parapijos klebonas kun. Egidijus Venckus. Šie žodžiai buvo skirti ne tik procesijai; kur kas daugiau – kasdieniam apsisprendimui liudyti Kristų bet kokiose situacijose.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija