Atnaujintas 2007 spalio 12 d.
Nr.77
(1574)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Telšių vyskupijoje

Klaipėdos dekanate

Pašventinta Šv. Kazimiero bažnyčia

Vyskupas Jonas Boruta,
SJ, į altorių įdeda šventosios
mergelės ir kankinės
Marijos Goreti relikvijas

Šv. Kazimiero bažnyčia

Vyskupas patepa
bažnyčios sienas

Vyskupas tepė krizmos
aliejumi altoriaus mensą

Bažnyčią pripildė smilkalai,
o nuo užkurto ant altoriaus
aukuro kilo kvapnus dūmas –
lyg tyra Dievo tautos malda

Klaipėda. Rugsėjo 30 diena Šv. Kazimiero parapijos istorijoje bus įrašyta aukso raidėmis. Prabėgus penkiolikai metų nuo parapijos įkūrimo, buvo konsekruota Šv. Kazimiero bažnyčia. Šią saulėtą rudens dieną parapijiečiai plūdo į savo bažnyčios šventinimo iškilmes. Procesijoje iš parapijos koplyčios į bažnyčią ėjo Telšių vyskupas Jonas Boruta, SJ, ir kunigai, taip pat pulkas adorančių ir patarnautojų, buvo nešamas kryžius, šventosios mergelės ir kankinės Marijos Goreti relikvijos.

Prie bažnyčios durų tikinčiųjų minia su jauduliu pasitiko didingą procesiją, iškilmingomis fanfaromis pasveikino Klaipėdos varinių pučiamųjų kvintetas.

Prie uždarų bažnyčios durų vyskupas kreipėsi į tikinčiuosius primindamas, kad jie susirinko pašventinti Dievo namų, kuriuose bus skelbiamas Jo Žodis ir teikiami sakramentai. Tada parapijos klebonas kun. R.Vėlavičius atrakino bažnyčios duris ir, vedami vyskupo, tikintieji suėjo į bažnyčią.

Vyko bažnyčios konsekravimo apeigos: pašventintas vanduo, kuriuo apšlakstytas altorius, tabernakulis, sakykla, bažnyčios sienos, skelbiamas Dievo Žodis. Vyskupas per pamokslą nagrinėjo žodžio „bažnyčia“ prasmę, papasakojo, ką jis reiškia įvairiose pasaulio tautų kalbose, ir akcentavo, kad „bažnyčia“ – tai Dievo surinkta tauta. Taip pat ganytojas priminė mūsų tautos dainiaus, Seinų vyskupo Antano Baranausko išgyvenimus atvykus šventinti naujos bažnyčios. Neradęs budinčių per naktį tikinčiųjų prie šventųjų relikvijų, pats gulė kryžiumi ir per naktį meldėsi, o išaušus rytui nukėlė bažnyčios šventinimo iškilmę, nes nebuvo tinkamai su malda jai pasiruošta.

Ganytojas kreipėsi į tikinčiuosius primindamas, kad ši bažnyčia yra jų maldos namai, į kurią jie turi rinktis kas sekmadienį – klausyti Dievo Žodžio, priimti sakramentų. Giedama Visų Šventųjų litanija į galingą chorą sujungė gausiai susirinkusius tikinčiuosius. Prieš įdedant į altorių šv. M.Goreti relikvijas, buvo perskaitytas raštas, liudijantis relikvijų autentiškumą, kuris vėliau buvo įteiktas parapijos klebonui. Jaudinantis momentas – altoriaus konsekracija: vyskupas tepė krizmos aliejumi altoriaus mensą, taip pat vieną iš keturių konsekracinių kryžių, o kitus tris tepė prel. Juozas Šiurys, kan. Remigijus Saunorius ir dekanas kun. Vladas Gedgaudas. Po patepimo šventuoju aliejumi bažnyčią pripildė smilkalai, o nuo užkurto ant altoriaus aukuro kilo kvapnus dūmas – lyg tyra Dievo tautos malda.

Baigiantis aukos liturgijai, po Komunijos maldos vyskupas į naujai pašventintą tabernakulį nunešė Švč. Sakramentą ir visiems susirinkusiems suteikė ganytojo palaiminimą.

Kun. R.Vėlavičius, dėkodamas vysk. J.Borutai už bažnyčios šventinimą, prisiminė, jog prieš penkerius metus su didžiule baime priėmė vyskupo skyrimą šios parapijos klebonu. Bet, čia atvykęs, sutiko daug nuoširdžių žmonių. Klebonas dėkojo nuolatiniams bažnyčios rėmėjams, bet ypač tiems tikintiesiems, kurie savo buvimu, malda padrąsina ir įkvepia naujiems darbams. Klebono kalbą keitė parapijiečių nuoširdūs žodžiai: jie dėkojo vyskupui, iškilmėse dalyvavusiems kunigams, taip pat savo klebonui, kuris tarnauja parapijai su meile.

Iškilmės baigėsi iškilminga procesija, kurią palydėjo darni giesmė, o kiekvienam šventės dalyviui šią dieną primins atvirukas su bažnyčios vaizdu ir trumpa parapijos istorija, kurios pabaigoje užrašytas kreipinys šventajam globėjui: „Šventasis Kazimierai – Lietuvos, jaunimo ir šios bažnyčios globėjau, savo globa lydėk dvasininkus, geradarius, lankytojus ir visus geros valios žmones“.

Klaipėdos Šv. Kazimiero parapiją 1992 m. kovo 22 d. įkūrė Telšių vyskupas Antanas Vaičius ir pirmuoju klebonu paskyrė kun. Boleslovą Jonauską. Tų pačių metų gegužės 24 dieną naujosios bažnyčios statymo vietoje vysk. A.Vaičius pašventino kryžių, o birželio 20 dieną – bažnyčios kertinį akmenį. Bažnyčios projekto autoriai – Ričardas Krištapavičius ir Adomas Skiesgelas. Nuo 2002 m. birželio 3 d. parapijai vadovauja klebonas kun. dr. Romualdas Vėlavičius.

Per penkiolika parapijos gyvavimo metų padaryta daug: pastatyta didžiulė mūrinė bažnyčia, kurios aukšti, nors dar ir nebaigti bokštai matyti iš tolo. Prie bažnyčios įrengta „Caritas“ labdaros valgykla, gedulo namai, įsikūrė Marijos legiono, Nazareto šeimos bendruomenės. Sumanaus klebono kun. R.Vėlavičiaus dėka ne tik išmokėtos didžiulės skolos, bet ir padaryta daugybė naujų darbų: išklotos granitinės grindys, įvestas geras įgarsinimas, tvarkomas apšvietimas, pastatytas marmurinis altorius, sakykla, tabernakulis.

Kun. Saulius STUMBRA

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija