Atnaujintas 2007 spalio 12 d.
Nr.77
(1574)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Bendromis pastangomis už Europos atgimimą

Mindaugas BUIKA

Rusijos Stačiatikių Bažnyčios
vadovas Maskvos patriarchas
Aleksijus II kalba Europos
Tarybos Parlamentinės
asamblėjos sesijoje

Patriarchas apie identiteto krizę

Didelio tarptautinio dėmesio, ypač Europoje, susilaukė Rusijos Stačiatikių Bažnyčios vadovo Maskvos patriarcho Aleksijaus II „ekumeninis“ vizitas Strasbūre (Prancūzija), kurio metu jis susitiko su šios šalies politiniais lyderiais ir katalikų vyskupais, kalbėjosi apie galimą susitikimą su popiežiumi Benediktu XVI. Spalio 1-4 dienomis vizitas buvo pradėtas Europos Taryboje, kurios Parlamentinės asamblėjos sesijoje patriarchas Aleksijus II pasakė įspūdingą kalbą apie sunkias radikalaus sekuliarizmo, moralinių normų nesilaikymo ir vertybinio reliatyvizmo pasekmes visuomenėje bei būtinumą sugrįžti prie krikščioniškų žemyno šaknų.


Mirė žymus Afrikos misionierius kardinolas A.Kozlovieckis, SJ

Mindaugas BUIKA

Kardinolas Adamas
Kozlovieckis (1911-2007)

Patyrė nacių represijas

Popiežius Benediktas XVI pareiškė užuojautą Zambijos sostinės Lusakos tikintiesiems ir Jėzaus Draugijos nariams mirus tos diecezijos arkivyskupui emeritui, žymiam Afrikos misionieriui jėzuitui kardinolui Adamui Kozlovieckiui (1911-2007). Dabartiniam Lusakos arkivyskupui Telesforui Džordžui Mpundu adresuotoje telegramoje Šventasis Tėvas su padėka priminė, kad rugsėjo 28 dieną miręs kardinolas A.Kozlovieckis buvo visiškai atsidavęs „uoliajai vyskupiškai ir misionieriškai tarnystei, nesvyruojančiam įsipareigojimui skleisti Evangeliją“, ir tuo iš esmės prisidėjo prie Visuotinės Bažnyčios stiprėjimo juodajame kontinente. Popiežius meldė „Dievo mūsų gailestingojo“ atlyginti velioniui Bažnyčios hierarchui už jo iškilius darbus ir priimti jo „kilniąją sielą į savo amžinosios Karalystės džiaugsmą ir ramybę“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija