Atnaujintas 2007 lapkričio 9 d.
Nr.83
(1580)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šiaulių vyskupijoje

Radviliškio dekanate

Ganytojas ragino kilti aukščiau kasdienybės...

Šiaulių vyskupas Eugenijus
Bartulis teikia Sutvirtinimo sakramentą

Baisogala. Spalio 20-ąją, šeštadienį, čia lankėsi Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Jis atvyko parapijos jaunimui suteikti Sutvirtinimo sakramentą.

Prie bažnyčios šventoriaus vartų ganytoją pasitiko parapijos klebonas kun. Aldas Vinclovas, parapijiečiai. Laimindamas susirinkusiuosius, vyskupas žengė altoriaus link. Bažnyčios choras giedojo Šventosios Dvasios himną „Dvasia Viešpatie, atleisk“.

Ganytojas aukojo šv.Mišias, kartu su visais meldėsi, pasakė gražų pamokslą. Po to 68 merginoms ir jaunuoliams suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Greta kiekvieno jaunuolio buvo jo krikšto tėvas ar motina. Išvakarėse atlikę išpažintį, tą dieną sutvirtinamieji iš vyskupo rankų priėmė šv. Komuniją.

Turiningame pamoksle ganytojas pasidžiaugė, kad tiek daug jaunimo panoro gyventi katalikiškai. Svarbu, kad jaunimas žinotų, ko iš jo laukia mūsų bažnyčia ir valstybė. Tik tie, kurie per savo gyvenimą laikysis pagrindinio katalikų įstatymo – Dešimt Dievo įsakymų, gali tikėtis laimingo gyvenimo, sukurti tvirtas katalikiškas šeimas, išugdyti gerus vaikus. Todėl kiekvieną dieną reikia sudėti rankas maldai, padėkoti Dievui už dienos darbus, atsiprašyti, paprašyti jo malonių, sakė ganytojas.

Vyskupo maldos, pamokslas, palaiminimas, Sutvirtinimo sakramento ceremonija pakylėjo visus susirinkusius aukščiau kasdienybės. Mes, vyresnieji, pasidžiaugėme, kad jaunimas, kuris mus pakeis, taip gražiai, su dvasiniu pakilimu atliko šią svarbią katalikišką apeigą. Už jaunimo paruošimą Sutvirtinimo sakramentui norisi nuoširdžiai padėkoti parapijos klebonui ir Baisogalos vidurinės mokyklos tikybos mokytojai Giedrei Muchlickienei. Įvertindamas mokytojos triūsą, jai padėkojo ir Šiaulių vyskupas. Pasirodo, kad dauguma moksleivių nėra abejingi katalikų tikėjimui ir pasirengę dorai gyventi – svarbu, kad jie viso to būtų mokomi, kviečiami.

Iškilmių pabaigoje jaunimas dėkojo: „Už suteiktus Sakramentus Jums dėkojam, džiaugiamės šiandieną mes visi. Mūsų širdys pilnos dieviškos malonės, kuri teiks stiprybės žemiškam kely“.

Vyskupas E.Bartulis buvo išlydėtas Sutvirtinimo sakramentą priėmusių ir bažnyčios choristų atliekamomis giesmėmis.

Stasys GENTVILAS

Kazio Strolio nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija