Atnaujintas 2007 lapkričio 9 d.
Nr.83
(1580)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Rožinis su ganytoju

Nemakščiai. Spalio 25 dieną, ketvirtadienį, į miestelį atvyko Telšių vyskupas Jonas Boruta. Į ganytojo aukojamas šv. Mišias susirinko apie 90 tikinčiųjų, tarp jų nemažas būrelis vaikų ir jaunimo. Nors vyskupas atvažiavo netikėtai, iš anksto neperspėjęs, vis dėlto buvo spėta pasirengti iškilmingesniam vyskupo sutikimui. Bažnyčios pastoracinės tarybos vicepirmininkas Vladislovas Šimaitis suorganizavo dūdų orkestrą, kuris skambiai garbino Viešpatį šv. Mišių metu.

Šiuolaikinio gyvenimo skuba ir įtampa neaplenkia ir Nemakščių, dažnai siela nebespėja su kūnu. Todėl pirmoji dovana, kurią padovanojo Telšių vyskupas tą vakarą į bažnyčią susirinkusiems žmonėms, – ramybė. Ta dangiška ganytojo ramybė nuo pirmo žodžio pasklido mūsų bažnyčios skliautuose ir pripildė susirinkusiųjų sielas.

Pagrindinis džiaugsmas parapijos žmonėms buvo kartu su vyskupu išgyventi Rožinio slėpiniai. Pamokslą vyskupas paskyrė Rožinio kalbėjimo prasmės apmąstymui, primindamas, kad Rožinio kalbėjimas – tai ne vien maldos žodžių kartojimas, o tobulos Viešpaties meilės pajautimas per Jo pasilikimą ir ėjimą į mūsų sielas Švč. Sakramente.

Kalbėdamas apie Dievo meilę, vyskupas sugretino, kad Rožinio maldos mėnuo ir Viešpaties meilė žmonėms yra pavyzdys ir priminimas apie meilę artimui – gyvam ir mirusiam, o bendrauti su mirusiais mylimais žmonėmis galime vieninteliu mus siejančiu tiltu – malda. Ganytojas pakvietė Visų Šventųjų, Vėlinių, Vėlinių oktavoje ir kitomis progomis, bent keletą kartų per metus, nepamiršti užsakyti šv. Mišių už savo šeimos mirusiuosius, prižiūrėti kapus ir kryžius tiek kapuose, tiek ir kitus įvykius žyminčiose vietose. Paminėjo, kad būtų prasminga, susirinkus Vėlinių oktavos metu bažnyčiose, koplyčiose ar namuose, sugiedoti Žemaičių Kalvarijos kalnus. Kiekvienas vyskupo žodis skleidė tikėjimo dvasią, išmintį, ramybę ir meilę artimui. Baigiantis šv. Mišioms parapijos klebonas kun. Stasys Šlepavičius padėkojo vyskupui už šį netikėtą, bet labai garbingą vizitą, pasidžiaugė savo bendravimu su parapijos žmonėmis.

Miestelio seniūnas – bažnyčios vargonininkas Remigijus Laugalis dėkojo ganytojui už dėmesį bei meilę mūsų parapijai, už paskirtąjį kleboną kun. S.Šlepavičių. Seniūnas džiaugėsi, kad klebono dėka daugėja žmonių, ateinančių melstis tiek sekmadieniais, tiek paprastomis dienomis. O gegužės mėnesį į vakarines pamaldas, skirtas Šv. Mergelės Marijos garbei, susirinkdavo apie 100 žmonių, iš kurių pusė – jaunimas. R.Laugalis išreiškė viltį, kad klebonas kun. S.Šlepavičius dar ilgai darbuosis mūsų parapijoje, nes numatyta daug darbų, kurie turėtų būti nuveikti Dievo ir Bažnyčios labui. Už pagarbą ir dėmesį nemakštiškiams vyskupui dėkojo ir pastoracinės tarybos vicepirmininkas V.Šimaitis. Dėkojame Telšių vyskupui J.Borutai už parodytą dėmesį.

Daiva Visockienė,
pastoracinės tarybos valdybos narė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija