Atnaujintas 2007 lapkričio 9 d.
Nr.83
(1580)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Atidaromi parapijos namai, švenčiami atlaidai

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Renovuoti Šilalės Šv. Pranciškaus
Asyžiečio parapijos namai

Atnaujintus parapijos namus
šventina vyskupas Jonas Boruta, SJ

Klebonas dekanas
kun. Stasys Toleikis

Šiandien Šilalės dekanatas gali didžiuotis, kad beveik visos jo parapijos jau turi savo namus. Mat šiame dekanate dirbantys jauni ir entuziastingi klebonai renovuoja senus bažnyčioms priklausančius pastatus ir juose įrengia parapijos namus. Antai Pajūrio Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. Mykolas Petrauskas, berods dar tik penktus metus klebonaujantis Pajūryje, jau spėjo seną pastatą paversti erdviais, patogiais parapijos namais, o šalia jų pastatyti nemažą akmeninę Švč. Mergelės Marijos Lurdo koplyčią. Šių metų spalio 7 d., sekmadienį, Didkiemyje švenčiant titulinius šv. Angelų Sargų atlaidus, klebonas kun. M.Petrauskas, aptarnaujantis šią be nuolatinio kunigo esančią parapiją, pašventino renovuotus parapijos namus. Nors ir sunkokai (trūksta lėšų), tačiau į priekį juda šio kunigo aptarnaujamos Tenenių Šv. Barboros parapijos namai.

Trečius metus Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijoje klebonu dirbantis kun. Antanas Gutkauskas ne tik renovavo Upynos parapijos namus, bet dar pastatė ir visiškai naujus, jo aptarnaujamos Varsėdžių Šv. Roko parapijos namus, kuriuose atliekami paskutiniai darbai ir dar šį rudenį namai bus pašventinti ir atidaryti.

Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios klebonas kun. Julius Meškauskas renovavo gerokai apleistą medinį pastatą, paversdamas jį jaukiais parapijos namais.

2004 metais lapkričio mėnesį Telšių vyskupo Jono Borutos, SJ, dekretu vadovauti Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijai ir eiti Šilalės dekanato dekano pareigas buvo paskirtas (prieš tai Laukuvoje dirbęs) kun. Stasys Toleikis. Be galo atsidavęs savo pašaukimui ir visos parapijos reikalams, šis dar jaunas kunigas, pamatęs, kad nemažas būrys Šilalės skautų savo renginius organizuoja apšiurusiuose, šaltuose ir tam nepritaikytuose senuose parapijos namuose, ryžosi renovuoti seną parapijai priklausiusį namą. Pradžia nebuvo lengva, nes seno ir dar nemažo pastato renovacija reikalavo didelių lėšų. Prasidėjo įvairių įstaigų, įstaigėlių durų varstymai… „Ne kartą maniau, kad su savo sumanymais ne vienam įkyrėsiu ir teks išeiti nieko nepešus“, – prisimena klebonas dekanas kun. S.Toleikis. Tačiau taip neatsitiko. Gerą ir naudingą klebono kun. S.Toleikio sumanymą palaikė beveik visi, į ką jis besikreipė – turbūt išskaitė jauno kunigo akyse didelį norą padėti Šilalės tikintiesiems, o ypač jaunimui.

Pirmieji Šilalės parapijos namų renovacijos darbai prasidėjo 2006-aisiais metais ir šį rudenį, spalio 6-ąją, buvo baigti. Į iškilmingą Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos namų atidarymą atvyko vyskupas J.Boruta, SJ, su sekretoriu kunigu Rimantu Norkumi, Kvėdarnos parapijos klebonas kunigas J.Meškauskas. Vakarop pilnutėlėje Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje (ypač daug buvo jaunimo) vyskupas J.Boruta, SJ, drauge su Šilalės parapijos tikinčiaisiais ir jaunimu sukalbėjo rožinį, paskui drauge su kunigais R.Norkumi, J.Meškausku ir S.Toleikiu aukojo šv. Mišių auką už Šilalės parapijos tikinčiuosius, jaunimą ir už tuos, kurie savo aukomis, darbu prisidėjo prie parapijos namų renovacijos. Įdėmiai išklausyta Vyskupo homilija apie spalio mėnesį kalbamo Rožinio prasmę.

Pasibaigus šv. Mišioms, visi pasuko į naujuosius namus, juokaudami, „ar tik ne į kokią prezidentūrą bus patekę – viskas taip gražu, nepažįstama…“ Juk smagu, kad gražioje aplinkoje vyks vaikų ir jaunimo katechezė, veiklą vykdys Šeimos centras, bus giedami Žemaičių Kalvarijos Kalnai, veiks įvairių žaidimų salė, repetuos jaunimo choras. Vyskupui J.Borutai, SJ, pašventinus patalpas, prasidėjo iškilmingas atidarymas. Klebonas dekanas kunigas S.Toleikis apžvelgė visus nuveiktus darbus, kompiuteryje parodė, kaip atrodė parapijos namai iki renovacijos, kaip vyko visas darbas, kas talkino ir t.t. Kun. S.Toleikis padėkojo Vyriausybei, Seimo nariui Zigmantui Balčyčiui, Šilalės rajono savivaldybės buvusiems ir dabartiniams vadovams už didelį rūpestį bei pastangas, įgyvendinant sumanytą tikslą. Kartu klebonas kun. S.Toleikis padėkojo ir vyskupui J.Borutai, SJ, kuris visada palaiko ir remia tokias iniciatyvas. Taip pat dėkota ir Nyderlandų Bendradarbiaujantiems Fondams Centrinei ir Rytų Europai, Vokietijos „Renovabis“ fondui bei visiems kitiems rėmėjams ir parapijiečiams. Visi, dalyvavę iškilmingame atidaryme, buvo apdovanoti suvenyrais, kuriuos įteikė klebonas S.Toleikis. Rajono valdžios atstovai apdovanojo gėlių puokštėmis vyskupą J.Borutą, SJ, kleboną dekaną kunigą S.Toleikį. Renovacijos rėmėjai, atsidėkodami už jų indėlio įvertinimą, įteikė suvenyrus klebonui S.Toleikiui ir šios parapijos namams.

Po visų kalbų, sveikinimų, palinkėjimų ir po itin nuotaikingo Šilalės skautų koncerto įvyko draugiškas pokalbis prie kavos puoduko su vyskupu J.Boruta, SJ, LR Seimo nariu Z.Balčyčiu, Šilalės rajono savivaldybės vadovais ir visais rėmėjais, dalyvavusiais šiame iškilmingame parapijos namų atidaryme.

Kitą dieną, sekmadienį, Šilalės bažnyčioje įvyko iškilmingi tituliniai bažnyčios Šv. Pranciškaus Asyžiečio atlaidai, kuriuos vedė ir dvi homilijas paskyrė Kvėdarnos bažnyčios vikaras kun. Kęstutis Motiejaitis. Atlaiduose dalyvavo labai daug tikinčiųjų ir būriai jaunimo.

Džiaugdamasis Šilalės parapijos klebono dekano kun. S.Toleikio iniciatyva renovuotais Šilalės parapijos namais, ne vienas šilališkis sakė: „Kadaise gyvenęs šv. Pranciškus Asyžietis savo rankų darbu ir surinktomis aukomis atnaujino Šv. Domijono, Šv. Petro, Porciunkulės bažnytėles – tą patį padarė ir kun. S.Toleikis“. Juk ir jis „kaulijo“ pinigėlius, ir pats ne sykį tempė karutį, darbavosi su kastuvu, krovė cementą ir dirbo kitus darbus.

Taigi šiandieną klebonui dekanui kun. S.Toleikiui lyg ir atokvėpis, belieka tik džiaugtis įgyvendintu sumanymu. Jeigu kun. S.Toleikis liktų Šilalėje klebonauti dar vieną kadenciją – tikriausiai „išdygtų“ ir senelių globos namai…

Šilalės rajonas

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija