Atnaujintas 2008 m. birželio 20 d.
Nr. 47
(1640)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Popiežiaus vizitas Apulijos regione

Mindaugas BUIKA

Benediktas XVI sveikina
jį pasitikusius tikinčiuosius.
Dešinėje - Brindizio vyskupas
Rokas Talučis

Svarbiausia pamaldumas Dievo Motinai

Tarptautinio dėmesio susilaukė dešimto­ji popiežiaus Benedikto XVI apaštalinė ke­lionė po Italiją. Birželio 14-15 dienomis Šventasis Tėvas lankėsi Apulijos regiono Santa Marija di Leuka ir Brindizio miestuose, esan­čiuose prie Adrijos jūros. Pirmąją kelionės dieną jis aukojo šv. Mišias Santa Marija di Leukos Dievo Motinos šventovėje vadinamoje Santa Marija „De Finibus Terrae" (lot. „Žemės pakraštyje") vardu, kas nusako vietovės geografinę padėtį - labiausiai į rytus nutolusį Italijos pakraštį.


JAV prezidento vizitas Vatikane

Benediktas XVI ir Džordžas Bušas
apsikeitė fotografijomis,
vaizduojančiomis įsimintiną
balandžio vizitą Baltuosiuose rūmuose

Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Džordžas Bušas praėjusio penktadienio rytą lankėsi Vatikane ir susitiko su popiežiumi Benediktu XVI.

Vizitas Vatikane buvo paskutinės prieš kadencijos pabaigą Amerikos prezidento ke­lionės į Europą dalis. Kelionę pradėjęs šiuo metu Europos Sąjungai pirmininkaujančioje Slovėnijoje, aplankęs Vokietiją, dar trečia­dienio vakarą Dž. Bušas atvyko j Romą. Bai­gęs vizitą Italijoje, penktadienio rytą jis už­suko ir į Vatikaną aplankyti popiežiaus Benedikto XVI.


„Aš visiškai nepasiilgstu susvetimėjusios Europos“

Žymus keliautojas, fotografas,
tyrinėtojas Paulius Normantas
tvirtina, jog jam svarbu,
kokia bus Lietuva po šimto metų
Autoriaus nuotrauka

NoNors Paulius Normantas jau daugiau kaip dvidešimt metų Lietuvoje itin retas svečias, jo pristatyti „XXI amžiaus" skaitytojams tikriausiai nereikia. Visi puikiai žinome, kad P. Normantas - visame pasaulyje žinomas fotografas, keliautojas, tyrinė­tojas, visa širdimi pamilęs Tibetą, Himalajus, Pietryčių Azijos šalis. Su žymiu keliautoju, fotografu, tyrinėtoju Pauliumi NOR­MANTU, intensyviai besiruošiančiu naujai ekspedicijai, kalbasi „XXI amžiaus" žurnalistas Gintaras VISOCKAS.


Tyloje keliaujantis kryžius iš Ukrainos

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ

400 kg sveriantis ąžuolinis kryžius
nešamas Vilniaus senamiestyje

Birželio 12-osios pavakary į Šv. Teresės bažnyčią Vilniuje buvo įneštas didžiulis 400kg ąžuolinis kryžius, kuris kitą dieną buvo perneš­tasį Dievo Gailestingumo šventovę, o 14 dieną porytmetinių šv. Mi­šių perneštas į Vilniaus Arkikatedrą ir pastatytas koplyčioje prieš Turino drobulės kopiją. Katedroje piligriminis kryžius viešės apie trejetą savaičių, o paskui jis iškeliaus į Rygą.


Geras pasiruošimas lydėjo šventinę nuotaiką

Tėvai laimina savo vaikus

ŠILALĖ. Visus metus parapijos vaikai, besiruošiantys Pirmajai Komunijai, kassekmadienį uoliai dalyvavo šv. Mišiose, o po jų rinkdavosi į dekanoklebono kun. Stasio Toleikio iniciatyva renovuotus para­pijosnamus. Čia yra techninės aparatūros, kuria galima demonstruotivaizdinę medžiagą, aiškinant vaikams sudėtingesnes tikėjimo tiesas.


Jaudinanti šventė

Po Pirmosios Komunijos
su kunigu Vytautu Tamašausku
ir tėveliais

MEDINGĖNAI. Birželio 1-ąją sutapo dvi šventės: Vaikų gynimo ir Tė­vo diena. O Švč. Trejybės parapiją aptarnau­jantis iš Rietavo atvykstantis kun. Vytautas Tamašauskas prie šių švenčių dar pridėjo ir parapijos vaikų Pirmosios Komunijos iškil­mę. Pasak kunigo, Vaikų gynimo diena te­gul simbolizuoja pirmą kartą į vaikų širdeles priimtą Gyvąjį Jėzų Kristų, kuris nuo šiol, kai jie kiekvieną kartą atliks išpažintį ir priims Komuniją, taps jų sielų Gynėju nuo visokio blogio ir nuodėmių. Tėvo diena, sutapusi su vaikų Pirmąja Komunija, buvo puiki proga ir tėveliams atlydėti savo vaikučius artimai susitikti su Kristumi. Tikriausiai ne vienas medingėniškis tėvelis, atlydėjęs vaikutį į šią šventę, prisiminė ir savo Pirmąją Komuniją, gal net susimąstė, ar nėra atitolta nuo baž­nyčios, nuo Gyvojo Jėzaus, esančio Švč. Sakramente...


Bendrystės tarp žmogaus ir Dievo šventė

Pirmąją Komuniją priėmusieji
su klebonu kun. Juozu Fakėjavu

BAGOTOJI. Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje Pirmosios Komunijos šventė šiais metais įvyko birželio l dieną. Dvylika vaikų šiaišventei rengėsi jau nuo praėju­sių metų rudens: per katechezes gilinosi į tikėjimo tiesas, dalyvavo šv. Mišiose, buvo ak­tyvūs liturgijos dalyviai.

Pirmosios Komunijos šventė sutapo su Tėvo diena, todėl prieš prasidedant šv. Mišioms klebonas kun. Juozas Fakėjavas iškil­mingai įvedė vaikus į pilnutėlę žmonių baž­nyčią, kurioje tą dieną šv. Mišios buvo aukojamos už vaikus ir visus bažnyčioje esančius tėčius.


Bendromis pastangomis parapijos labui

Pajūralio Šv. Joakimo parapijos
choras ir jo vadovas
Petras Pryšmantas (viduryje
šalia kunigo K. Motiejaičio)

Maždaug už trijų kilo­metrų nuo Kvėdarnos mies­telio, esančio Šilalės rajone, yra Pajūralio gyvenvietė. Jos pavadinimas kilęs iš pro čia tekančios Jūros upės. Iškiliausia Pajūralio puošmena-raudonų plytų mūrinė viena-bokštė Šv. Joakimo bažnyčia, turinti neogotikos ir neokla-sicizmo bruožų, su keturiais altoriais. Liepos mėnesį čia vyksta Švč. Marijos Magdalenos ir šv. Joakimo atlaidai, į kuriuos suplaukia minios tikinčiųjų ne tik iš Pajūralio, bet ir iš aplinkinių Šilalės dekanato parapijų. Šiemet Pajūralio Sv. Joakimo bažnyčia švęs savo šimtmetį. Jau trečius metus šią parapiją aptar­nauja Kvėdarnos bažnyčios klebono kun. Juliaus Meškausko pagalbininkas, vikaras kun. Kęstutis Motiejaitis, prieš ket­verius metus baigęs Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją ir metus buvęs diakonu Klaipėdos Šv. Juozapo Dar­bininko bažnyčioje. Nors šis kunigas dar ir jaunas, bet, kaip pajūrališkiai sako, rimtas ir tikrai Dievo pašauktas darbuotis Jo Vynuogyne...


DAR NE GALAS, DAR NE PABAIGA

Petras KATINAS

Trumpai atminčiai
Jauniaus AUGUSTINO piešinys

VasVasaros pradžioje jau ne tiktai Druskininkus užplūdo  kraujasiurbiai mašalai. Labiausiai gaila ne žmonių, o gyvulių, kuriuos tie mašalai puola iš visų pusių. Tačiau ką daryti, kai politiniai mašalai jau nuo ankstyvo pavasario tie­siog spiečiais užpuolė Lietuvos miestus ir kaimus. O proga protų siurbimui ir mulkinimui pasitaikė puikiausia - artėja didžioji šilumos ir elektros kainų kėlinio pasiutpolkė. Sostinės meras paksistas Vilniaus centre iškabino kruopščiai retušuotus didžiulius savo portretus, skelbdamasis vieninteliu kainų šuolio priešininku ir kovotoju už „liaudies reikalus". Imbrasas arogantiškai tvarkosi sostinėje kaip sa­vo, tiksliau savo viršininko, pabrėžti­nai tituluojamo „prezidentu", dvare. Ir kodėl gi nesitvarkyti, nes sostinės socialdemokratai, Lenkų rinkimų ak­cija puikiai sutaria tarpusavyje. Jiems nė motais, kad sostinės valdžia paskendo korupcijoje ir skandaluose.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija