Atnaujintas 2008 m. liepos 4 d.
Nr. 51
(1644)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Valstybės
dienos laikas

Žuvusiųjų įamžinimas
- katalikų pareiga

Bažnyčios visuotinumo ir misijos patvirtinimas

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI Vatikane
sveikina Konstantinopolio ekumeninį
patriarchą Baltramiejų I

Tautų apaštalo metų inauguracija

„Grąžink mus atgal į bendrystę iš visų mū­sų pasidalijimų", - prašydamas krikščionių vienybės atstatymo popiežius Benediktas XVI inauguravo jo paskelbtų Šv. Pauliaus metų pradžią. Jų celebravimu visoje Katali­kų Bažnyčioje ateinančiais mėnesiais bus sie­kiama prasmingai paminėti Tautų apaštalo gimimo 2000-ąsias metines. Panašų krikščio­nių vienybės troškimą išreiškė ir Stačiatikių Bažnyčios Konstantinopolio patriarchas Bal­tramiejus I, kuris buvo atvykęs į šią jubilieji­nę iškilmę.


Pėsčiomis su kryžiumi iš Lurdo į Šiluvą

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Kryžių iš Lurdo į Šiluvą nešantys
maldininkai Briuselyje su Europos
parlamento narės Laimos Andrikienės
padėjėja Rūta Staniulyte (centre)
prie ES parlamento rūmų

Gargždų religinės bendruomenės narys Aleksandras Skuodas daug prisidėjo prie Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios statybos darbų ir sulaukęs 82 metų yra ku­pinas idėjų. Šiemet sužinojęs, kad yra ren­giamas žygis pėsčiomis su kryžiumi iš Lur­do į Šiluvą, ėmėsi organizuoti rėmimo gru­pę vykti į Belgiją, jos sostinę Briuselį ir pa­sitikti pagrindinę grupę bei kartu panešti kryžių Briuselio gatvėmis. Tai jo pastan­gomis buvo suorganizuota piligrimų grupė iš Gargždų, Klaipėdos ir Joniškio. Grupės sudėtyje - Stasys ir Adelija Radžiai, Kovo 11-osios signataras Jonas Laučius, Petras Pamerneckas, Ramunė Šileikaitė, Rima Dė-ringienė, Birutė Žiedelytė, jaunimas iš Klai­pėdos Jurgita Jaselskytė, Henrikas Stalmo-kas, joniškiečiai Janina Šimaitienė, Sofija Žiogienė, Andra Kibartaitė.


Koplyčia aukštojoje mokykloje

Benjaminas ŽULYS

KTU trečiuosiuose rūmuose atidaryta
Šiluvos Dievo Motinos vardu pavadinta
koplyčia
Livijos ŠIDLAUSKAITĖS nuotrauka

Neeilinės iškilmės vyko Kauno technologijos universi­teto trečiuosiuose rūmuose (KTU kultūros centre), įsikū­rusiuose Laisvės alėjos pra­džioje. Čia buvo pašventinta Šiluvos Dievo Motinos vardu pavadinta koplyčia. Panašios šventovės miesto pasaulieti­nėse aukštosiose mokyklose jau veikia Vytauto Didžiojo, Kauno medicinos, Žemės ūkio universitetuose. Tai bylo­ja, kad aukštose mokyklose rengiami ne tik inžinieriai, gy­dytojai, agronomai, kitų sričių specialistai, bet ir skiriama dė­mesio jų dvasinėms savybėms.


Šventė arkivyskupijos globėjo dieną

Kauno arkivyskupijos kunigai
Šv. Jono Krikštytojo šventėje
Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje

Birželio 24 dieną, šven-čiant dangiškojo globėjo Šv. Jono Krikštytojo šventę, penktąjį kartą (nuo 2004-ųjų) paminėta Kauno arkivysku­pijos diena. Šventė prasidėjo Eucharistijos šventimu Kris­taus Prisikėlimo bažnyčioje gausiai dalyvaujant tikintie­siems. Arkivyskupijoje tar­naujantys dvasininkai prie al­toriaus atėjo didžiule proce­sija. Šv. Mišių liturgijai vado­vavęs Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamke-vičius pakvietė melstis už ar­kivyskupijos dabartį ir ateitį, kad kiekvienas, tarnaudamas pagal savo luomą ir pareigas, būtų vertas dangiškojo globė­jo šv. Jono Krikštytojo šven­tumo pavyzdžio. Šv. Mišias koncelebravo arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, Panevėžio vysku­pas emeritas Juozas Preikšas, prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas, OFS, Kauno kunigų seminarijos rektorius monsinjoras Aurelijus Žu­kauskas ir visi iškilmėse da­lyvavę dvasininkai, giedojo bažnyčios choras (vadovė Danguolė Beinarytė).


Blaivybės skleidėjo netekus

Prof. Fiodoras Uglovas 2004 metais
buvo įrašytas į Gineso rekordų
knygą, kaip seniausias
praktikuojantis chirurgas

Birželio 22 dieną, eidamas 104-tuosius metus, mirė žy­mus pasaulio blaivybės veikė­jas, mokslininkas, medicinos profesorius, Rusijos mokslų akademijos akademikas, Ru­sijos blaivybės sąjungos pirmi­ninkas Fiodoras Uglovas.

Mums, Vyskupo M. Va­lančiaus blaivystės sąjūdžio at­kūrėjams, su akademiku Ug-lovu teko garbė susipažinti ir bendrauti 1984 metų kovo 10 dieną Rygoje vykusioje anti­alkoholinėje konferencijoje. Akademikas sužavėjo išsamia moksline alkoholio problemų analize. Jis priminė, kad alkoholis ypač pa­vojingas Šiaurėje gyvenančioms tautoms, tai­gi, ir mums, lietuviams.


Mėgsta laužyti stereotipus

Dr. Aldona VASILIAUSKIENĖ

Vysk. Jonas Kauneckas, diakonas
Dainius Matiukas ir iškilmėse
dalyvavę kunigai bei diakonai

Dainius Matiukas (gimęs Kaune 1982 m. vasario 19 dieną) apie Kunigų seminariją mąstė nuo pirmos klasės. Kad jis bus kuni­gėlis, žinojo visi klasės vaikai ir ne tik todėl, kad jis lankė bažnyčią, bet kad dešimt metų patarnavo šv. Mišioms Kauno Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčioje pas mons. Joną Kava­liauską (dabar jis gyvena Birštone).

2001 metais baigęs Jonučių vidurinę mokyk­lą Dainius įstojo ne į Kunigų seminariją, o į Klai­pėdos universiteto Gamtos mokslų fakultetą studijuoti Rekreacinės veiklos organizavimo. Šiuo pasirinkimu greitai nusivylęs paliko Klai­pėdą, sugrįžo į namus ir ėmėsi ruoštis stojamie­siems egzaminams į Kunigų seminariją.


Seimo rūmuose -dvasingos knygos pristatymas

Jolita ŽUKAUSKIENĖ

Veprių klebonas kun. Bronislovas
Gimžauskas įsigijo ne vieną
piligrimės knygą
Autorės nuotrauka

Seimo parodų galerijoje vyko alytiškės Bi­rutės Žemaitytės knygų trilogijos „Pėsčiomis į Šventąją Žemę" pristatymas. Šio susitiki­mo iniciatorius - VO „SOS Vepriuose" di­rektorius Romas Petras Šaulys. Renginį vedė Seimo narė Irena Degutienė. Visų mylimą ir gerbiamą piligrimę, buvusią gydytoją - rea-nimatologę sveikino monsinjoras Alfonsas Svarinskas, kun. Ričardas Doveika, Panemu­nės katalikių moterų draugijos pirmininkė Alė Jurgaitienė, Veprių klebonas kun. Bro­nislovas Gimžauskas, čečėnų rašytojas Vahi-das Jelhojevas ir kiti svečiai. Tėvynės sąjun­gos pirmininkas Andrius Kubilius autorei įteikė padėkos raštą.


Apie išgydytas ir neišgydytas ligas

Linas ŠALNA

Rusijoje vyksta neįprasti įvykiai: lyg sukiršintas ir dūzgiantis bičių avilys nepasitenkinimą reiškia politikai, atėję iš sovietinių laikų, ir jaunimas, auklėjamas rusiškojo nacionalizmo idėjomis. Kas gi tokio tragiško atsitiko, kad kai kam atrodo, jog pasaulis griūva... Nieko nepaprasto neatsitiko. Tik Lietuva - viena iš maždaug 200 pasaulio valstybių, paskelbė, kad jos teritorijoje (būtent jos, o ne Rusijos) uždraudžiami dviejų buvusig okupančių politiniai simboliai. Tos buvusios valstybės - tai nacistinė Vokietija ir Sovietų Sąjunga.


APIE „KNAIPIŲ" ELEKTORATĄ IR ŠVIESIĄ PRAEITĮ

Petras KATINAS

Šią vasarą žiniasklaidoje pasi­rodė pranešimų apie ne­įprastą gandrų elgesį - jie išmeta iš lizdų savo jauniklius gandriukus, nes nebegali jų išmaitinti. Pasigir­do pranašysčių, jog toks gandrų el­gesys reiškia, kad Lietuvos laukia blogi metai. Tačiau tas aišku ir be pranašysčių. To „blogymečio" su­lauksime jau netrukus - kai prasi­dės šildymo sezonas. Daugeliui teks ne tik smarkiai paplo­ninti pinigines, bet ir iš­vis likti be cento kišenė­je. Ypač pensininkams, kurių varganų pensijėlių gali nepakakti netgi su­mokėti už šilumą. Val­džia ir vartotojus neva ginanti Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija tiktai skėsčioja rankomis ir tvirtina, jog nieko čia nepadarysi, viskas brangsta ne dienomis, o va­landomis. Monopolininkai šilumos tiekėjai kalba lygiai tą patį ir dar aiš­kina, kad jiems tektų bankrutuoti, jei bent 50 proc. nepadidintų šilumos kainų. Vos ne balanos gadynė sugrįž­tų. Tiesą sakant, po tokio pabrangi­mo ne vienas gali balanos imtis. Aiš­ku, brangioji Vyriausybė (kaip visa­da prieš rinkimus) ėmė dosniai žars­tyti pašalpas ir pašalpėles. Pasak vie­no ekonomisto, ne Vyriausybė, o kažkokia šalpos organizacija.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija