Atnaujintas 2008 rugsėjo 26 d.
Nr. 73
(1666)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Aprenk valkatą
smokingu,
džentelmenu jis netaps

Paminklas
partizanams

Popiežiaus patarimai Prancūzijos vyskupams

Mindaugas BUIKA

Prancūzijos maldininkai Lurdo
Dievo Motinos šventovėje
laiko iškėlę Šventąjį Tėvą
sveikinančią vėliavą

Sekuliarizacijos sąlygų problemos ir viltys

Praėjusio vizito Prancūzijoje metu vienu svarbiausių įvykių vietinės Bažnyčios gyvenimo stiprinimui buvo popiežiaus Benedikto XVI pastabos, išsakytos susitikime su vyskupais. Daugiau kaip pusantro šimto prancūzų katalikų hierarchų kartu su Vyskupų konferencijos pirmininku Paryžiaus arkivyskupu kardinolu Andre Ventrua rugsėjo 14 dieną Lurdo Dievo Motinos šventovėje klausė Šventojo Tėvo kalbos apie aktualius katechizavimo, pašaukimų ugdymo, liturgijos šventimo, šeimos ir jaunimo sielovados, Bažnyčios ir valstybės santykių, ekumeninio ir tarpreliginio dialogo klausimus. Tai buvo pirmasis vienas didžiausių Europos valstybių katalikų ganytojų in corpore pasimatymas su Benediktu XVI nuo jo jau trejus su puse metų besitęsiančio pontifikato pradžios.


Maldos ir susikaupimo aštuondienis

Nuoširdžiai apsvarstykime, ar mūsų politinių sprendimų motyvai pagrįsti tiesa ir teisingumu, solidarumu su silpnaisiais ir atsakomybe už dvasinį tėvų paveldą

Brangūs tikintieji,

Dievo dovana gyventi laisvoje demokratinėje Lietuvoje kiekvienam krikščioniui drauge reiškia atsakomybę už šalies ateitį ir pareigą dalyvauti valstybės valdyme. Rinkimų į Seimą išvakarėse norime Jums priminti, kad tai sunkesnė ir svarbesnė pareiga, nei nueiti į balsavimo apylinkę. Nusivylimas, teisėtas pasipiktinimas daugeliu tautos išrinktųjų verčia susivokti – taip atsitinka ir dėl mūsų pačių, rinkėjų, kaltės: abejingumo, gilesnio supratimo bei atsakingumo stokos.


Padėkos šventė Apsireiškimo 400 metų iškilmėse

Į Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo
400 metų jubiliejaus iškilmes atvykę
svečiai Minsko-Mogiliovo arkivyskupas
Tadeušas Kondrusievičius (priekyje
kairėje), kardinolai ir vyskupai

Rugsėjo 15-ąją, švenčiant Švč. M. Mariją Sopulingąją, baigėsi jubiliejiniai Šilinių atlaidai. Į Padėkos šventę Šiluvoje atvykti buvo kviečiami po visą pasaulį pasklidę tautiečiai. Į protėvių, tėvų žemę šią dieną kaip Šiluvos piligrimai atvyko JAV, Kanados, Didžiosios Britanijos, Australijos, Lenkijos, Rusijos lietuvių, atvažiavo jaunimo ir parapijų chorų, užsienyje tarnaujančių dvasininkų, vienuolių, Pasaulio lietuvių bendruomenės vadovų. Piligrimams sielovados patarnavimus teikė Raseinių dekanato kunigai.


„Jei pamirštamas Dievas, tai pamirštamas ir kūrinys“

Kardinolas Joachimas Meisneris

Kardinolas Joachimas Meisneris
bendrauja su Šiluvos maldininkais
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Mielos seserys, mieli broliai,

nuostabiausiomis Jėzaus gyvenimo akimirkomis, pavyzdžiui, kai jis dykumoje stebuklingai padaugino duoną, ėjo vandeniu per ežerą ar iš numirusių prikėlė jaunuolį Najino mieste, atsimainė ant Taboro kalno, taip pat jo triumfo valandą Verbų sekmadienį prie Jeruzalės vartų Marija vis liko nuošalyje – ji šiuose įvykiuose nedalyvavo. Bet pavojaus ir Jėzaus kančios valandomis Marija visada buvo su Juo, pavyzdžiui, kai teko ieškoti pastogės Betliejuje ar bėgti į Egiptą. Marija yra kartu Jėzaus kančios kelyje Jeruzalėje ir galiausiai – prie kryžiaus ant Golgotos, kai Motinos širdis plyšo iš sielvarto. Ji gyveno ne dėl savęs – jos gyvenimas buvo skirtas vien tik Viešpačiui, taigi žmonijos atpirkimui. O savo apsireiškimams žemėje ji pasirinkdavo ne tankiai apgyvendintus miestus, ne garsias katedras ar bazilikas, o nuošalias, tik nedaugeliui žinomas vietas. Taip pat ji pasirodydavo ne įžymioms asmenybėms ar mokytiems teologams, o paprastiems žmonėms ar net vaikams, taigi tokiems, kurių niekas nenori lankyti. O ji trokšta, kad pas ją ateitų kaip tik tokie žmonės. Marija, tiesą sakant, neturėjo to, ką pasaulis vadina „laime“.


Vargonai – muzikos instrumentų karalius

Bronius VERTELKA

Panevėžietis vargonų
restauratorius Antanas Šauklys

Rugsėjo 11-ąją Panevėžyje vyko konferencija „Panevėžio apskrities istoriniai vargonai Lietuvos istorinių vargonų kontekste“, skirta Lietuvos vargonų 600 metų jubiliejui pažymėti. Ją organizavo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės–Bitės viešoji biblioteka ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio teritorinis padalinys.

Konferencija prasidėjo Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Dalyvavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, šios šventovės klebonas kan. Petras Baniulis. Paskui ant K. Donelaičio gatvės 6-o namo sienos buvo atidengta atminimo lenta vargonų meistrui Martynui Masalskiui (1858-1954).


Piligrimų keliai vedė į Šiluvą

Kelionės pradžia – bendraujame
su Panevėžio vyskupu Jonu Kaunecku

Šiluvoje minimas Švenčiausios Mergelės apsireiškimo jubiliejus svarbus ne tik Lietuvai, bet ir visam krikščioniškajam pasauliui. Visą savaitę į Šiluvą plaukė maldininkai, kasdien kita intencija buvo aukojamos šv. Mišios. Žmonės vyko aplankyti šventos vietos ne tik prašydami sau malonių, bet tikėdami, kad Švenčiausioji Mergelė neapleis Lietuvos. Šis tikėjimas visada stiprino ir palaikė tautos dvasią sunkiomis dienomis, tad ir šiuo sudėtingu laikotarpiu žmonių širdys atgauna tikėjimą ir viltį prie švento paveikslo, garsėjančio stebuklingais išgijimais ir palaiminimais.


Šiaulių vyskupijoje

Šiaulių dekanate

Kyla naujos bažnyčios mūrai

„Šiandien mums reikia
tvirto tikėjimo pastato...
kurio pamatai yra Kristus“, –
sakė vyskupas
Eugenijus Bartulis

Šiauliai. „Šie išbandymai jums, brangūs parapijiečiai, dar labiau sutvirtins tikėjimą, uždegs jūsų meilę ir sustiprins jūsų žingsnius per žemę, nes  jūs stovite ant tvirtų tikėjimo pamatų: jūs neišsilakstote, neišsibėgiojate, bet ir sunkiomis sąlygomis garbinate Viešpatį. Ačiū jums už ištvermę, ačiū jums už nuoširdumą ir už pasiaukojimą, nes išbandymų valandos tikintiesiems yra proga paliudyti tikėjimą“, – taip rugsėjo tryliktąją į Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijiečius kreipėsi Šiaulių ganytojas Eugenijus Bartulis.


Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Paminėjo kunigą valstybės kūrėją

Kun. dr. Vinco Bartuškos kapas
anksčiau ir dabar
Vido VENSLOVAIČIO
ir Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

LIUDVINAVAS. Rugpjūčio 30 dieną, šeštadienį, Šv. Liudviko bažnyčioje paminėtas paskutiniuosius savo gyvenimo metus čia praleidęs kunigas daktaras Vincas Bartuška (1881-1904-1956). Jis mirė 1956 m. sausio 28 dieną, palaidotas šventoriuje, šalia bažnyčios. Šiemet ant iškilaus kunigo kapo buvo pastatytas naujas antkapinis paminklas – tai ir tapo iškilmingo paminėjimo priežastimi. Paminklo statymo darbus savo lėšomis parėmė kunigo brolio Baltramiejaus sūnus apaštalinis protonotaras profesorius daktaras Vincas Bartuška, o rūpinosi kurijos kancleris mons. Juozas Pečiukonis, pritariant klebonui kun. Remigijui Maceinai.


Kunigas, statęs Lietuvos valstybės pamatus

Romas BACEVIČIUS

Kun. dr. Vincas Bartuška
apie 1915 metus

Rugpjūčio 30 dieną Liudvinave buvo paminėtas kun. dr. Vincas Bartuška (1881 01 09  - 1904 02 28 - 1956 01 28), ant jo kapo pašventintas naujas paminklas. Ta proga prisiminkime šį iškilų dvasininką filosofą ir visuomenės veikėją.

Kun. dr. Vincas Bartuška (Bartoškevičius) gimė 1881 m. sausio 9 dieną Magdalenos Kasakaitytės ir Vincento Bartoškevičių šeimoje, Kazliškių kaime, Šunskų parapijoje, sodyboje, iš kurios jau buvo kilę du kunigai. Kunigai buvo iš tų pačių namų kilę tėtės brolis Juozas ir senelio brolis. Šeimoje augo dar du broliai ir trys seserys. Vincas lankė šalia namų esančią pradžios mokyklą, o 1893-1898 metais mokėsi Marijampolės gimnazijoje. Paskui įstojo į Seinų kunigų seminariją.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Tituliniai atlaidai

Rožių puokšte upyniškiai
pagerbė kun. Algirdą Lukšą

UPYNA. Rugsėjo 14-ąją, sekmadienį, čia buvo švenčiami Švč. Mergelės Marijos Vardo tituliniai atlaidai. Bažnyčios klebonas kun. Antanas Gutkauskas, pasitelkęs ilgametį zakristijoną Arkadijų Vaitkų, pagalbininkę Stanislavą Sugintienę, parapijos aktyvą, atlaidams pasiruošė iš anksto: papuošė bažnyčią, pasirūpino šventoriaus tvarka. Atlaidams vesti pasikvietė prieš aštuonerius metus Upynoje vikaru dirbusį, dabar jau Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčios vikarą kun. Algirdą Lukšą, džiuginantį tikinčiuosius turiningomis homilijomis. Kun. A. Gutkauskas džiaugėsi, kad šios bažnyčios tituliniai  Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidai sutapo su garbingu Dievo Motinos Apsireiškimo Šiluvoje 400 metų Jubiliejumi ir kad parapijos tikintieji dalyvavo piligriminėje kelionėje į Šiluvą.


Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Šv. Kryžiaus Išaukštinimo šventė

Procesijoje – Tūbinių parapijos choras

TŪBINĖS. Medinė Dievo Apvaizdos bažnyčia visą laiką rūpestingai prižiūrima. Pagrindiniai jos fundatoriai – buvę kraštiečiai Jurgučiai. Šia šventove tai pat labai rūpinosi ir prieš keletą metų Šilalėje klebonavęs dekanas kan. Petras Merliūnas, dabar Skuodo dekanas. Šiuo metu Tūbinių bažnyčia rūpinasi Šilalės dekanas kun. Stasys Toleikis, o ją aptarnauja iš Šilalės atvažiuojantis kun. Kęstutis Motiejaitis.


Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Išlydėjo apdovanoję

Atsisveikinimo akimirka.
Pirmoje eilėje (iš kairės): G. Kybartas,
R. Laugalis, M. Janušauskis,
klebonas kun. S. Šlepavičius
ir Votyvos jaunimo choras
Autorės nuotrauka

Nemakščiai. Paskutinį rugpjūčio sekmadienį Švč. Trejybės parapijos tikintieji atsisveikino su Votyvos jaunimo choro vargonininku Mindaugu Janušauskiu. Žmogui, kuris nuoširdžiai atlieka savo pareigas, visada lengva surasti padėkos žodžius, todėl Mindaugui dėkojo būrys nemakštiškių. Parapijos klebonas kun. Stasys Šlepavičius džiaugėsi vargonininko pareigingumu, kultūringumu, taktiškumu ir mandagiu bendravimu su jį supančiais žmonėmis. Miestelio seniūnas Sumos vargonininkas R. Laugalis dėkojo Mindaugui už jo iniciatyvą dirbant su parapijos jaunimu. Užkalnių bendruomenės pirmininkas G. Kybartas pratęsė kitų sveikintojų mintis ir pastoracinės tarybos vardu dėkojo už nuostabias giesmes, skambėjusias Votyvos metu, ir linkėjo, kad Mindaugui sektųsi visi jo darbai. Suprantama, daugiausia sveikinimų ir gėlių savo vargonininkui įteikė jaunosios choristės, kurios dėkojo už kantrybę dirbant su jaunimu, už jo organizuotas išvykas ir kartu praleistą laiką. Visų parapijiečių vardu linkime Mindaugui Dievo palaimos ir malonės kiekvienai jo gyvenimo akimirkai.


Jubiliejinis ministrantų susibūrimas

Juozas AukŠtaitis

Ministrantų vadovas Rokas Albertas
Koženiauskas (viduryje) ir ministrantų
dvasios vadas monsinjoras
Adolfas Grušas sveikina Rotušės rūmų
pirmininką, buvusį ministrantą Kęstutį
Ignatavičių (kairėje)

Šv. Tarcizijaus dieną Kauno Arkikatedroje Bazilikoje šv. Mišių metu prie altoriaus greta arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus ir kitų kunigų išvydome visą būrį įvairaus amžiaus baltomis albomis apsirengusių vyrų. Tai esami ir buvę ministrantai, jau dešimtą kartą suburti zakristijono Roko Alberto Koženiausko ir Civilinės metrikacijos biuro vedėjo Kęstučio Ignatavičiaus pagarbiai stojo prie altoriaus patarnauti šv. Mišių aukai.


Deformacijos

Petras KATINAS

Vienas iš „amžinai gyvųjų“, su nedidelėmis išimtimis Seimui komanduojantis nuo pat nepriklausomybės atkūrimo Česlovas Juršėnas nebežino ko griebtis. Baigiantis šio Seimo kadencijai netgi į kartą per savaitę pirmadieniais vykstantį parlamentinį posėdį tautos išrinktieji nesusirenka – ne tas galvoje. Visas parakas skiriamas naujų rinkimų agitacijai ir pačiai primityviausiai protų mulkinimo procedūrai. Aišku, netrūko panašių pasakorių ir šviesaus rytojaus žadėtojų ir ankstesnėse rinkimų kampanijose. Prisiminkime tiktai vėl per visus plyšius lendančio Naujosios sąjungos įkūrėjo ir vado Artūro Paulausko garsųjį šūkį: „Nusipelnėme gyventi geriau!“

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija