Atnaujintas 2008 spalio 3 d.
Nr. 75
(1668)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

Laiškas skaitytojams

Ką išsirinksime?

Renkuosi politikus,
kurie Seime atstovaus
mano interesams

Balsuokime taip,
kad nesigailėtume

Kandidatai,
išlįskite iš maišų!

Dievas laimino
sesers, gydytojos
Genovaitės
Drąsutytės
gyvenimo kelią

„Kermošinė“ agresija

Dievo Žodžio prioritetas Bažnyčios veikimui

Mindaugas BUIKA

Pasaulio didžiausioje JAV Kongreso
bibliotekoje saugomi unikalūs senieji
Biblijos leidiniai

Benediktas XVI pabrėžia Biblijos reikšmę

Netrukus prasidėsianti 12-oji eilinė Vyskupų Sinodo asamblėja, skirta Šventajam Raštui, bus atidžiai stebima visame krikščioniškajame pasaulyje. Beveik 250 katalikų hierarchų, atstovaujančių vietiniams episkopatams (Lietuvos Vyskupų konferencijos delegatu išrinktas Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila) ir Šventojo Sosto dikasterijoms, nuo spalio 5 iki 26 dienos svarstys popiežiaus Benedikto XVI pasiūlytą temą „Dievo Žodis Bažnyčios gyvenime ir misijoje“. Kaip matyti iš temos pavadinimo, Vatikane vyksiančio susitikimo tikslas – ne tik analizuoti pačią Bibliją, bet ir pasvarstyti, kaip efektyviau ja naudotis pastoracijoje ir evangelizacijoje.


Susitiko su kandidatuojančių į Seimą partijų atstovais

Kandidatuojančių į Seimą partijų atstovai
Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje
susitiko su Katalikų Bažnyčios atstovais

Rugsėjo 30 dieną Kauno arkivyskupijos konferencijų salėje vyko arkivyskupijos dvasininkų, katalikiškų bendruomenių, institucijų, parapijų aktyviųjų tikinčiųjų susitikimas su politinių partijų, kandidatuojančių į LR Seimą, atstovais. Į susitikimą buvo kviečiami ir jame dalyvavo žurnalistai.

Pradėdamas susitikimą malda, Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius išsakė politikus gerbiančią Bažnyčios poziciją, taip pat atkreipė dėmesį, kad Bažnyčios bendruomenei rūpi valstybė ir jos valdžios sėkmingas darbas, jai svarbu, kad į ją ateinantys politikai tarnautų Lietuvos žmonėms. Pasak ganytojo, šis susitikimas – tai proga išgirsti partijų nuostatas kai kuriais rūpimais klausimais, o politikams – gyvai susitikti su tikinčiaisiais.


Problemų neišspręsime be Dievo pagalbos

Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas
Broniaus VERTELKOS nuotrauka

Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas gerai žinomas ir Panevėžio vyskupijoje, ir už jos ribų savo įdomiais, gyvenimiškais pavyzdžiais paremtais pamokslais. Įtaigus Jono Kaunecko žodis neretai į tikinčiųjų gretas patraukia ir abejingus tikėjimui. Ir bendrauti su dvasininku lengva – jis savo mintis dėsto išraiškingai, pasiremdamas konkrečiais pavyzdžiais, aiškiai ir atvirai. Pokalbyje su vyskupu prisimename neseniai praėjusius jubiliejinius Šiluvos atlaidus, prieš 15 metų Lietuvoje vykusį popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą, svarstome ir kitas aktualias temas – politinę, ekonominę bei vertybių krizę Lietuvoje, artėjančius rinkimus į Lietuvos Seimą.


Ateitininkų federacija teisingame kelyje

Dr. Aldona Kačerauskienė

Ateitininkų federacijos pirmininkas
Vygantas Malinauskas neša atnašas
Jubiliejinėse šv. Mišiose Šiluvoje
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

„… Pasižadu sekti Kristų, dirbti ir aukotis Dievui ir Tėvynei…“ – šiuos žodžius ištaria kiekvienas, apsisprendęs tapti ateitininku kryžiaus ir ateitininkų vėliavos akivaizdoje duodamas įžodį. Įkurta 1910 metais, atkurta 1989 metų rudenį ši katalikiška organizacija, vadinama Ateitininkų federacija (AF), vienijanti keturias sąjungas (Jaunųjų ateitininkų, Moksleivių ateitininkų, Studentų ateitininkų ir Ateitininkų sendraugių)  veikia iki šiol. Rugsėjo 20 dieną Vilniuje įvyko AF atstovų konferencija. Šiuo metu organizacijoje yra per pusketvirto tūkstančio narių ir kandidatų, auga kuopų skaičius: Telšių vietovėje yra net 24 kuopos, Kauno – 18, Panevėžio ir Marijampolės – po 12 ir t. t. 2007 metais patvirtintame veiklos plane buvo nustatytos trys veiklos kryptys: organizacijos gebėjimų stiprinimas, narių ugdymas ir organizacijos plėtra.


Lietuvos jėzuitų provincijos jubiliejui

Bronius VERTELKA

Naujų spaudinių skaitykloje (iš dešinės):
Lietuvos moterų lygos Panevėžio skyriaus
pirmininkė Liudvika Knizikevičienė,
Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas,
Naujamiesčio klebonas kun. Algirdas
Dauknys ir kun. teol. lic.Lionginas
Virbalas

Motiejus Kazimieras Sarbievijus dažnai buvo minimas rugsėjo 24-ąją vykusiame renginyje „Krikščioniškosios kultūros ugdytojai“, skirtame Lietuvos jėzuitų provincijos 400 metų jubiliejui pažymėti. Renginys vyko Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės–Bitės viešosios bibliotekos Konferencijų salėje. Čia M. K. Sarbievijaus poeziją skaitė J. Miltinio dramos teatro aktorius Albinas Keleris. Kūrėjas gyveno maždaug tuo metu, kai Lietuvoje buvo įkurta jėzuitų provincija.


Garbinga klebono sukaktis

Šlienavos klebonas
kan. Vytautas Vaičiūnas
Autorės nuotraukos

Šlienava. Praeitą sekmadienį buvo paminėtas parapijos klebono kan. Vytauto Vaičiūno, Vyčio kryžiaus IV laipsnio ordino kavalieriaus, kunigystės 20-metis. Šv. Mišias aukojo pats sukaktuvininkas ir kun. Alfonsas Bulota, pamokslą sakė Aukštosios Panemunės klebonas garbės kanauninkas Deimantas Brogys. Palygindamas tą dieną skaitytą Evangelijos pasakojimą apie du sūnus – vieną nors ir nusižengusį tėvui, bet paklususį ir atėjusį darbuotis į vynuogyną, antrąjį – pažadėjusį, bet neištesėjusį, pamokslininkas džiaugėsi kunigo Vytauto prieš 20 metų pasirinktu keliu. „Jau 20 metų, ne visada tinkamai įvertintas, padėkotas. Nepaisant visų išgyvenimų jis nepasakė – esu pavargęs, bet, Viešpaties pakviestas, jis įsijungė į tarnystę Dievui, – sakė kan. D. Brogys. Ir pripažino: – Ir darbuojasi taip, kad mums, jaunesniems, net ausys rausta.


Gerumo diena

Kun. Roberto Grigo palaiminimas

Leipalingis. Rugsėjo 18 dieną Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje vyko tradicinė šventė, skirta neįgaliesiems ir pagyvenusiems, kartu buvo pristatyta kunigo Roberto Grigo, gimusio ir augusio Leipalingyje, kūryba.

Ryte bažnyčia pilnutėlė žmonių. Čia drauge su visais ir neįgalieji, artimųjų vedami ar vežami ratukuose. Šv. Mišias aukoja Leipalingio bažnyčios klebonas kun. Paulius Marčiulionis ir svečias kun. Robertas Grigas. Po bažnyčios skliautais vyrauja ypatinga rimtis. Kunigo Roberto homilijos žodžiai stipriną viltį ir teikia paguodos. Jis ragina kiekvieną savo kančioj prisiminti Jėzaus kančią, jo pasiaukojimą ir savo kančią jungti su Atpirkėjo kančia. Ligos išvargintų žmonių veiduose šią valandą atsispindi ne tik skausmo šešėliai, bet ir džiaugsmo atspindžiai. Jie nuoširdžiai priima linkėjimus būti sveikesniems, stipriems ir išdidiems. Šv. Mišių pabaigoje abu kunigai kiekvienam suteikė bažnytinį palaiminimą.


Piligriminės kelionės šviesa – Švč. M. Marijos šypsena

Alvyra Grėbliūnienė

Iš kairės: tėvas Emanuelis, brolis
Dominykas, seserys Ieva ir Marija

Rugsėjo 8-19 dienomis 52 žmonių grupė vyko į piligriminę kelionę, į kurią pakvietė Šv. Jono bendruomenė. Pagrindinis kelionės tikslas buvo dalyvauti Lurdo 150-ųjų Marijos apsireiškimo metinių minėjime, į kurį turėjo atvykti popiežius Benediktas XVI.

Kelionė prasidėjo šv. Mišiomis Vilniuje Šv. Jono brolių vienuolyne. Pastiprinti Eucharistine duona, kunigo palaiminti, piligrimai savo kelionę patikėjo Švč. M. Marijos globai. Pirmas susitikimas su stebuklingąja Dievo Motina įvyko Čenstakavoje.  Mūsų grupei bazilikos koplyčioje šv. Mišias lietuviškai aukojo tėvas Jonas.


Savo balsu per Vatikano radiją žadino tikėjimą ir viltį

A†A mons. prof. hab. teol. dr. jubil. Vytautas Kazlauskas
(1919 09 05 – 1944 05 07 – 2008 09 26)

Mons. prof. hab. teol. dr. jubil.
Vytautas Kazlauskas

Rugsėjo 26 dieną mirė mons. prof. hab. teol. dr. jubil. Vytautas Kazlauskas, sulaukęs 89 metų amžiaus, 64 metus vykdęs kunigišką tarnystę.

Velionis gimė 1919 m. rugsėjo 5 dieną Avikilų kaime, Liudvinavo valsčiuje, netoli Marijampolės. Jis buvo vienas iš vienuolikos vaikų gausioje ūkininkų Motiejaus Kazlausko ir Barboros Baronaitės šeimoje. Mokėsi Šilavoto pradžios mokykloje, Marijampolės marijonų gimnazijoje, Vilkaviškio ir Kauno kunigų seminarijose.


Pragiedrulių laukiant

Petras KATINAS

Nuo vaikystės atmintyje liko lydint mirusįjį moteriškių  iš „kantičkų“ giedamas posmas:

Antai, o pažvelk, – vanags gaidį peša,

Nagais suspaudęs tartum savo neša.

Taip velnias dūšią žmogaus meškerioja

Ir peklon dūšeles vilioja…

Tokį posmą drąsiai galima giedoti šiemetinėje Seimo rinkimų kampanijoje. Įvairaus plauko gudručiai, kai kurie tikri šėtonai visomis išgalėmis, nesudėdami bluosto medžioja naivių rinkėjų „dūšeles“. Iš tiesų tokių pažadų neteko girdėti nė vienoje ankstesnėje rinkimų kampanijoje. Nebent kai Kėdainių „kniazius“ kartu su savo ištikimomis bendražygėmis leido aitvarus, žadėdami rojų ir išganymą po 11, 111 ir 1111 dienų. Dabar V. Uspaskichą jau pralenkė kitas išsišokėlis ir mesijas – „prezidentas“ Rolandas Paksas.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija