Atnaujintas 2008 m. spalio 31 d.
Nr. 82
(1675)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją


 

Šiame numeryje:

„Ten tu negulsi!“

Atlaidai, atlaidai…

Bažnyčios ansamblis
jau nebeskendi
tamsoje

Prisiminimų diena

Socializmas,
kapitalizmas
ir Bažnyčios
socialinis mokymas

Paliktas šviesos takas

Dievo Žodžio skelbimo patirtis ir perspektyvos

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI
ir Stačiatikių Bažnyčios vadovas
Konstantinopolio patriarchas
Baltramiejus I vadovavo
sekmadienio pirmiesiems Mišparams

Teologijos ir egzegezės atotrūkio pavojai

Pasibaigusioje Vyskupų Sinodo asamblėjoje „Dievo Žodis Bažnyčios gyvenime ir misijoje“ priimtus dokumentus apžvelgsime kituose „XXI amžiaus“ numeriuose, o dabar sugrįžkime prie kai kurių dalyvių pasisakymų. Ypač svarbus buvo paties Vyskupų Sinodo pirmininko popiežiaus Benedikto XVI pasisakymas, kuriame jis ragino įveikti šiandien ypač išryškėjusį egzegezės (Biblijos tekstų turinio analizavimo) ir teologijos atotrūkį. Tai yra esminis dalykas siekiant, kad į Šventąjį Raštą būtų žiūrima kaip į tikrą Dievo Žodį, amžinai gyvą tikinčiųjų bendruomenėje ir veikiantį istorijoje.


Popiežiškoji Šv. Kazimiero lietuvių kolegija mini įkūrimo 60-ąsias metines

Popiežiškoji Šv. Kazimiero
lietuvių kolegija Romoje

Popiežiškoji Šventojo Kazimiero lietuvių kolegija Romoje mini savo 60-ąsias metines. Jubiliejiniai renginiai vyko spalio 24-26 dienomis – nuo penktadienio iki sekmadienio. Penktadienį iš pat ryto buvo aukojamos šv. Mišios Vatikano Šv. Petro bazilikos lietuvių koplyčioje. Joms vadovavo buvęs Kolegijos alumnas Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, koncelebravo į Kolegijos jubiliejų iš Lietuvos atvykę Telšių vyskupas Jonas Boruta ir Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis, taip pat Sinodo darbuose dalyvaujantis Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, kelios dešimtys kunigų – buvusių ir dabartinių kolegijos studentų, nemažas būrys svečių iš Lietuvos ir keletas Romos lietuvių.


Senasis Pienionių dvaras vėl atgimsta

Vytautas Bagdonas

Pienionyse nuo senų senovės
tebėra Lurdo Švč. Mergelės Marijos
grotos kopija

Kavarsko krašte nuo seno būta daug dvarų: Svirnų, Jakūbavos, Jakšiškio, Laviškio, Staškūniškio, bet garsiausias – Pienionių dvaras, rašytiniuose šaltiniuose minimas nuo XVI amžiaus. Iš kai kurių buvusių dvarų dabar telikęs tiktai liūdnas prisiminimas – vienus dar mena baigiantys griūti pastatai, kitų išlikę tiktai pavadinimai Anykščių krašto paminklosaugininkų sąrašuose. O štai Pienionių dvaro ir parko laukia atgimimas, čia šiuo metu vyksta dideli „gelbėjimo“ darbai...


Prielaidų koalicijai dirbti ketverius metus yra

Keturioms partijoms pasirašius
koalicinį susitarimą, TS-LKD
pirmininkas Andrius Kubilius
spaudžia kolegoms rankas

Spalio 27 dieną Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų pirmininkas Andrius Kubilius surengė spaudos konferenciją, kurioje dalyvavo trijų partijų, besirengiančių dalyvauti koalicijoje, vadovai – Arūnas Valinskas (Tautos prisikėlimo partija), Eligijus Masiulis (Lietuvos liberalų sąjūdis) ir Artūras Zuokas (Liberalų ir centro sąjunga). A. Kubilius su šių partijų vadovais pasirašė koalicinį susitarimą dėl būsimosios vyriausybės formavimo. Prasideda derybų etapas.


„Išvaikščiok gūdžią tundrą su Vėlinių žvake...“

Laima Macytė

Dovanos likusiems Sibire...
Prieš išvykstant į ekspediciją
Radviliškio bažnyčioje kun. Gintas
Sakavičius ir Stasė Janušonienė

Kartą, kurią užgrūdino kančios, vargas ir tėvynės ilgesys, drįstume pavadinti dainuojančia karta. Ji jau tyliai išeina, palikdama dainomis apraudotus prisiminimus.

Kai juos trėmė, daug motinų į nežinomą kelionę pasiėmė kryžių. O kai liepos 10-ąją LPKTS Radviliškio skyriaus moterys Stasė Janušonienė, Irena Palionienė, Virginija Radzišauskienė ir Šiaulių televizijos operatorius Egidijus Juščius susirengė į ekspediciją į Krasnojarsko kraštą ir Irkutsko sritį, į kelionę pasiėmė gimtinės žemės maišelį, pašventintų žvakių, lietuviškos duonos ir mažas trispalves... 


Konferencija apie krikščioniškąsias vertybes

Kazimieras Dobkevičius

Tarptautinės mokslinės
konferencijos dalyviai

Spalio 24 dieną Kaune S. Šalkauskio ir Kolpingo kolegijos suorganizavo bendrą tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „Krikščioniškosios vertybės postmodernioje visuomenėje“. Konferencijai pirmininkavo doc. dr. Klara Katilienė ir Aivaras Krasuckas, dalyvius sveikino S. Šalkauskio kolegijos direktorius kun. Arvydas Kasčiukaitis, Minsko-Mogiliovo arkivyskupas dr. Tadeušas Kondrusievičius, Vilniaus universiteto prof. hab. dr. Vilija Targamadzė, Kauno Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas dr. Antanas Bagdonas bei Kovo 11-osios akto signataras Algirdas Patackas.


Prisikėlimo linkme

Justinas ADOMAITIS

Skulptorius, publicistas,
pedagogas Algimantas Sakalauskas

Šiuolaikinės lietuvių kryždirbystės klasikas, daugelio knygų apie tautodailę autorius, jaunimo auklėtojas, kūrybinių stovyklų organizatorius Algimantas Sakalauskas mini savo 50-metį. Pirmoji amžiaus viršukalnė leidžia pažvelgti plačiau, suvokti giliau, išsamiau atsakyti į klausimus kitiems ir sau pačiam.

„Šiandienos žmogus – kaip arklys su žaliais akiniais“, – teigia žinomas šalies tautodailininkas A. Sakalauskas ir priduria, jog materialistinėje visuomenėje nereikia mąstančios, savarankiškos asmenybės. Kita kraštutinybė – teiginys, jog viskas yra Dievo valioje. Kas tada už žmogų vykdo jo gyvenimiškąją misiją?


Primadonai maloniausia dainuoti bažnyčiose

Bronius VERTELKA

Regina Juškienė (viduryje) dainavo
su vokaline grupe „Camerata“

Spalio 18-ąją Panevėžio dailės galerijoje skambėjo operų arijos, ištraukos iš operečių, romansai, liaudies dainos. Šis vakaras buvo skirtas Panevėžio primadonos Reginos Juškienės kūrybinio darbo 25-mečiui. Vakare solistei talkino Lietuvos operos ir baleto teatro solistė Eugenija Klivickaitė, su kuria ji draugavo visus penkerius mokslo anuometėje konservatorijoje metus.


Kaip tapti angelu?

Margarita Ševeliova

Visiems sunku šiais laikais. Negana to, kad mus kamuoja ekonominiai sunkumai, pasaulinių krizių padariniai, mes dar ir patys sunkiname situaciją tyčia ar netyčia užpuldami vieni kitus. Šiame nesaugiame pasaulyje išgyventi mums padeda aukštesnės būtybės – angelai sargai ir jų žemiškasis atitikmuo – policijos, gelbėjimo tarnybų pareigūnai. Rudenį šventėme angelų sargų dieną…


Po ilgų klajonių po pasaulį grįžo į gimtąją Sintautų parapiją

A†A kun. Vytautas Alfonsas Palubinskas (1926-1954-2008)

Kunigas Vytautas Alfonsas Palubinskas

Spalio 6 dieną Santariškių ligoninėje mirė kunigas Vytautas Alfonsas Palubinskas.

Jis gimė 1926 m. liepos 3 dieną Vilkeliškių kaime, Sintautų parapijoje (Šakių r.), gausioje dvylikos asmenų šeimoje, 1929 metais emigravusioje iš Lietuvos į Argentiną. Nuo vaikystės tylus, ramus, klusnus vaikas buvo imlus tikėjimui, gilinosi į jo tiesas, žavėjosi pamaldžiu, draugišku, liturgiją mylinčiu klebonu. Po Pirmosios Komunijos uoliai patarnaujant šv. Mišiose, gimė pašaukimas, Vytautą atvedęs į Buenos Airių kunigų seminariją. Joje seminaristas, sužinojęs didingos, besidriekusios iki Juodosios jūros tėvų žemės istoriją, iš naujo atrado Lietuvą, ėmė aktyviai domėtis savo tėvyne ir gimtąja kalba bei apsisprendė savo kunigystę skirti apaštalavimui tarp lietuvių.


„Caritas“ Slaugos projekto savanorius suvienijo malda

„Caritas“ Slaugos projekto
savanoriai iš Vilniaus, Kauno
ir Panevėžio Kryžių kalne

Spalio 26 dieną apie 50 „Caritas“ Slaugos projekto savanorių iš Vilniaus, Kauno ir Panevėžio surengė išvyką į Kryžių kalną. Šios tikslinės projekto savanorių grupės, dirbančios su senais ir pagyvenusiais, vienišais ir sergančiais žmonėmis, yra vadinamos Saulės grupėmis. Pasak Projekto koordinatorės Jūratės Matikovienės, pavadinimas atspindi ir šių grupelių darbo paskirtį – padėti tiems, kurie yra vieniši bei sergantys ir savo veikla praskaidrinti senų žmonių gyvenimą.


Šv. Juozapo pakermošis

Bronius VERTELKA

Tvarkingos sodybos savininkas
Pranas Birbilas gavo padėką

Tumagalio kaimo trobos – galu atsisukusios į gatvę ir turinčios po du langus, išpuoštus medžio raižiniais. Jų ramybę saugo šimtamečiai ąžuolai. Kaime tik septynios sodybos, kuriose gyvena apie 20 žmonių, iš kurių tik du vyrai, bet čia nėra mokyklos, bibliotekos ar kultūros namų.

 Paskutinį rugsėjo sekmadienį čia buvo švenčiamas Šv. Juozapo pakermošis. Atvyko svečių iš Panevėžio ir net iš Vilniaus. Aplankę kaimo kapines, pakermošio dalyviai patraukė link seserų Veronikos Selevaitės ir Marijonos Lazauskienės sodybos. Į iš storų rąstų statytą trobą svečiai žengė pasikumšėdami į šonus, pasikuklindami. Atėjusius sutiko Nevėžio bendruomenės namų muzikantai. Su visais bendrauti sugebėjo, prie kiekvieno priėjimą atskirai rado bendruomenės namų vadovė Stasė Eigirdienė. Susėdus už gardžiomis vaišėmis apkrauto stalo, ragaujant Tumagalio vienkiemyje gyvenančio Antano Jonušio daryto alaus, netrūko kalbų ir prisiminimų.


Giesmė – dviguba malda

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės
bažnyčios Didysis Sumos choras
ir Vilniaus Arkikatedros Bazilikos
administratorius kun. Robertas
Šalaševičius (kairėje) bei Klaipėdos
Marijos Taikos Karalienės bažnyčios
administratorius kun. Vilius Viktoravičius

Karštą rugsėjo septintos sekmadienį, kai vieni Sostinės dienų renginių dalyviai klausėsi muzikos kolektyvų, stebėjo senųjų amatų meistrų darbą, skrandžius lepino kulinarinio paveldo puoselėtojų gaminiais, tikintieji Arkikatedroje Bazilikoje šv. Mišių metu meldėsi giedant Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios Didžiajam Sumos chorui.

Daugelį metų mūsų chorui vadovauja reiklus, bet visuomet draugiškas ir taktiškas, todėl visų choristų gerbiamas ir mylimas Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Chorvedybos katedros profesorius Gediminas Purlys. Visi, tiek choras, tiek solistai – Klaipėdos universiteto  mokymo meistrė Eleonora Ambrasienė ir habil. dr. Andrius Bielskis bei Menų fakulteto studentė Laura Gedgaudaitė – šiam koncertui ruošėsi labai atsakingai. Šv. Mišiose giedojome jubiliejų švenčiančio G. Purlio Mišias „Švč. Marijos Dievo Motinos garbei“ ir kai kurias jo harmonizuotas giesmes, kitų autorių kūrinius. Vargonavo maestro Bernardas Vasiliauskas.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija