Atnaujintas 2009 m. sausio 9 d.
Nr. 3
(1695)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Pasijuskime prie tautos stalo

Bronislava Tamulynienė

Šv. Angelų Sargų bažnyčioje
šv. Mišias aukojo mons. Alfonsas
Svarinskas (centre), Alytaus dekanas
kun. Arūnas Užupis. Dešinėje –
Kauno Kunigų seminarijos
klierikas Andrius Kišūnas

Alytaus valstybinių Vaikų globos
namų kalėdinė programa: skaitovai –
dramos būrelio vadovė Lina Klebauskienė
ir „Dorybių mokyklėlės“ mokinys
Mangirdas Zdančius
Kristinos Bondarevos nuotraukos

Antrąją šv. Kalėdų dieną Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos bažnyčioje šv. Mišias aukojo Lietuvos partizanų kapelionas mons. Alfonsas Svarinskas, Alytaus dekanas bei parapijos klebonas kun. Arūnas Užupis, jiems patarnavo Kauno Kunigų seminarijos klierikas Andrius Kišūnas. Visi kartu meldėsi už miesto bendruomenę ir tikėjimo kankinius, dėkojo Dievui už taiką, duoną ir pastogę.

Krikščionių pareigos visuomenėje

Mons. A. Svarinskas savo  pamoksle priminė, kad kiekvieno krikščionio pareiga – būti brandžių idėjų bei gerų darbų iniciatoriais visuomenėje.  Monsinjoras  apžvelgė skaudžią politinę bei moralinę situaciją Lietuvoje: „4000 vaikų, gyvenančių Globos namuose jau prarado tėvų meilę. O kiek vaikučių, paliktų seneliams, laukia nesulaukia tėvų grįžtant iš užsienio! Vaikus žaloja įkyri, dažnai amorali reklama. Statistika negailestinga: mokykloje nuo fizinio ir moralinio smurto kenčia 70 proc. moksleivių. Lietuva jau nuo 2002 metų tapo pirmaujančia šalimi pasaulyje pagal vaikinų nuo 15 iki 19 metų savižudybių skaičių“. Be to, 52 proc. tautiečių ignoravo Seimo rinkimus – tai, anot garbaus svečio, tolygu Tėvynės išdavimui. „Lietuvoje šiandien jau gyvena apie 3000 musulmonų. Gydytojai konstatuoja nuolat didėjantį sergančių depresija, alkoholizmu skaičių... Argi mums Dievas davė galvą tik tam, kad į pilvą neprilytų? – klausė svečias. – Beveik dvidešimtmetį mėgaudamiesi laisve, krentam į duobę.“ Mons. A. Svarinskas paragino prašyti Dievą, kad pasijustume iš tikro esą broliai prie bendro tautos stalo, kad prie Kalėdų prakartėlės išvystume šviesesnes gyvenimo ir laisvės perspektyvas, kad į mūsų širdis ateitų tikroji ramybė. Šv. Mišių pabaigoje garbiam svečiui pakvietus po maldos namų skliautais nuaidėjo darni „Tautiška giesmė“, išspaudusi ne vieną džiaugsmo bei vilties ašarą.

Šventę papuošė „Dorybių mokyklėlės“ lankytojų saviraiška

Savo meilės ir vilties vainiką, nupintą iš prasmingų Šventojo Rašto minčių bei skambių giesmių į Kalėdų šventę atnešė „Dorybių mokyklėlės“, įsikūrusios VšĮ „Dienos namuose“, vaikai, vadovaujami Alytaus valstybinių Vaikų globos namų pavaduotojos Jūratės Žvaliauskienės, muzikos vadovės Irinos Levendauskienės, dramos būrelio vadovės Linos Klebauskienės. Maldos namų lankytojus moksleiviai nudžiugino nuoširdžiai suvaidinę Evangelijose paminėtą piemenėlių apsilankymo pas dieviškąjį Kūdikėlį įvykį. Savo skambiais balseliais šventę giedodami ypač pagyvino Viktorija Karpavičiūtė, Daiva Černiauskaitė, Artiomas Spelman.

Tikėjimas padeda įveikti kliūtis

Po meninės dalies mons. A. Svarinskas toliau tęsė  pamoksle pradėtas tikėjimo įžvalgas. „Šiandieną paminėti negatyvūs reiškiniai retai vyksta tikinčiųjų šeimose. Tikėjimas,  padeda įveikti ir materialinę stoką, ir dvasines traumas, nes be apsirūpinimo bei saikingo vartojimo, jis verčia mąstyti apie amžinybę. Einame į pavargusią, suirzusią, primiršusią savo praeities aukas Lietuvą. Išeiname į dykumą, į kankinystę, su viltimi prieiti Pažadėtąją žemę, kurioje, tikime, rasime guodžiančių, slaugančių, besidalijančių su kitu tuo, ką turi“, – sakė monsinjoras. Svečias patarė dažniau melstis už bičiulius ir priešus, neignoruoti Atgailos sakramento, gyvenimą puošti prasmingais darbais, nes jau atėjo laikas vykdyti žmoniškumo revoliuciją.

Mons. A. Svarinskas Dievą ir Tėvynę iki graudulio myli ne tik žodžiais.

Sulaukęs garbaus amžiaus, nepailsta apaštalauti bei liudyti tikėjimą: keliauja po Lietuvą ir pasaulį, palaiko užsienyje lietuvius morališkai, platina katalikišką literatūrą bei spaudą, apgailestauja, kad lietuvybės palaikymu užsienyje, kur gyvena apie pusė milijono laisvės metais išvykusių tautiečių, silpnai rūpinasi mūsų valdžia.

Pasibaigus konferencijai, svečias dar gyvai bendravo su parapijiečiais. Prisiminė gyvenimą ir tarnystę Miroslave (Alytaus r.), susitikimus su sovietinių įstaigų vadovais, vienų patyčias, kitų toleranciją, 22-ejus kalėjimo metus. Už ką? „Už tai, kad antitarybiškai šypsojausi ir priešiškai tylėjau, kai valdžios vyrai drebino kinkas, kad prieš Kalėdas pardavinėjamos eglutės“, – sakė monsinjoras.

„Parapijos namų durys visada atvertos vaikams...“

Kalėdų šventės iniciatoriai Šv. Angelų Sargų parapijos klebonas kun. A. Užupis kartu su VšĮ „Dienos namai“ direktore padėkojo garbiajam svečiui iš Vilniaus ir meninės programos dalyviams, apdovanodami rožių žiedais, suvenyrais, saldumynais bei pakvietė į parapijos salę prie šventinio stalo pasidalinti įspūdžiais.

„Mūsų parapijos namų durys visada atvertos vaikams, o ypač tiems, kurie šeimose stokoja kalėdinio džiaugsmo. Jeigu to nedarytume, tai ir pačios gražiausios giesmės akyse Viešpaties, kuriam giedame, būtų tik tuščias koncertas“, – mintimis prie vaišių stalo dalijosi klebonas kun. A. Užupis.

 „Labai džiaugiamės, kad mūsų globotiniai lankydami „Dorybių mokyklėlę“ įgyja tvirtesnius dvasinius pagrindus, mokosi pilietiškumo, pakantumo, pagarbos kitam, orumo“, – sakė Vaikų globos namų direktoriaus pavaduotoja Jūratė Žvaliauskienė. „Žmoniškumo turtus aukodami kitiems, patys tampame turtingesni,“ – jiems pritarė direktorė Kristina Bondareva.

Pasistiprinę šventės gardėsiais, meninės programos dalyviai noriai demonstravo parapijos salėje savo talentus – giedojo giesmes, deklamavo eiles, o keli įsidrąsinę net breiką iš džiaugsmo pradėjo šokti.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija