2010 m. sausio 8 d.
Nr. 2
(1787)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno ) dekanate

Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejaus pabaiga

Prisikėlimo bažnyčios klebonas
mons. Vytautas Grigaravičius
(dešinėje) pasitinka svečius:
arkivyskupą Sigitą Tamkevičių
ir mons. Adolfą Grušą

Paminėti penkerių metų Prisikėlimo
šventovės konsekravimo sukakties atvyko
buvęs klebonas kun. Viktoras Brusokas.
Dešinėje – kun. Vytautas Užkuraitis

Naujieji Kristaus Prisikėlimo
parapijos namai

Prisikėlimo šventovės sukakties šventės
svečiai: vysk. Rimantas Norvila, mons.
Arūnas Poniškaitis, mons. Artūras
Jagelavičius, prof. Vilius Kaminskas

Prie stalo: kun. Emilis Jotkus,
prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas,
vyskupai Juozas Preikšas
ir Rimantas Norvila

Vyskupai ir kunigai parapijos
namų šventinimo iškilmėje

Atnašos šv. Mišių aukai

ŽALIAKALNIS. Gruodžio 26 d., antrąją šv. Kalėdų dieną, 12 val. iškilmingu Eucharistijos šventimu Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje Kaune užbaigti Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejiniai metai. Liturgijai vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Panevėžio vyskupas emeritas Juozas Preikšas, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas, LVK generalinis sekretorius mons. Gintaras Grušas, gausus būrys dvasininkų – dekanų, parapijų klebonų, įvairiose arkivyskupijos bažnyčiose ir rektoratuose tarnaujančių kunigų. Pradėdamas šv. Mišias arkiv. S. Tamkevičius pasveikino šv. Kalėdų sulaukusius brolius vyskupus, kunigus, vienuolius, valdžios žmones, gausiai iškilmėse dalyvavusius tikinčiuosius.

Ganytojas pakvietė dėkoti Viešpačiui už praėjusius metus, kai buvo minimas Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejus, ir mintis kreipti į 2010-uosius, kurie LVK nutarimu paskelbti Padėkos Dievui už laisvę metais. Susirinkusieji taip pat buvo paraginti melstis už visos Lietuvos žmones, kad Betliejaus Kūdikis rastų vietos jų širdyse, teiktų jiems ramybės, džiaugsmo ir vilties. Šį ganytojo palinkėjimą ir maldos kvietimą turėjo galimybę girdėti visi šalies gyventojai, nes nacionalinė televizija tiesiogiai transliavo šias pamaldas. Jų metu giedojo KTU choras „Jaunystė“, vadovaujamas Danguolės Beinarytės.

Pamokslo pradžioje, primindamas Dievo žodžio liturgijoje minėtą pirmojo kankinio šv. Stepono kankinystę, arkivyskupas atkreipė dėmesį, jog amžių būvyje, ypač nesenu sovietmečiu, prieš tiesą neretai kovota akmenimis, jėga užgniaužiant jos skelbėjus.

Prelegentas priminė Morkaus evangelijoje aprašytą paskutinę Jėzaus kelionę į Jeruzalę. Kelionės pradžioje Jėzus artimiausius mokinius perspėjo, kad Jeruzalėje jis bus išduotas aukštiesiems kunigams ir Rašto aiškintojams, kurie pasmerks jį mirti ir atiduos pagonims, o šie jį nužudys, bet po trijų dienų jis prisikels [Mk 10, 33-34]. Kaip toliau pasakyta, mokiniai Jokūbas ir Jonas, tai išgirdę, kreipiasi į savo Mokytoją: „Duok mums sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam kairėje!“ [Mk 10, 33–34]. Artimiausi Jėzaus mokiniai, kunigo A. Matusevičiaus teigimu, perspėti apie netektį, mąstė labai žmogiškai, kaip ir daugelis mūsų dienomis, – apie žemišką garbę, užimamus postus... Tada, kai Jėzus buvo suimtas, nuplaktas ir nukryžiuotas, apaštalai turėjo viską iš naujo permąstyti, pamatyti savo silpnumą, pralaimėjimą, pakeisti savo vertybes. Taip ir mums, žengiant tikėjimo keliu, pirmiausiai reikia pamatyti savo silpnumą, trapumą.

„Tik Kristus įkvepia drąsiai eiti į priešišką pasaulį ir nešti Evangeliją“, – sakė ganytojas ir pabrėžė, kaip sunkiai ji skynėsi kelią mūsų šalyje, kiek daug laiko reikėjo, kad krikščionybė taptų Lietuvos savastimi.

Pamaldų pabaigoje vyskupai suteikė ganytojišką palaiminimą. Vėliau grupę kunigų, vienuolių, pasauliečių Evangelijos žinios tūkstantmetei Lietuvai jubiliejaus proga, dėkodamas už gyvo tikėjimo liudijimą, Gerosios Naujienos skleidimą, viltimi ir meile grindžiamą tarnystę, arkivyskupas apdovanojo Lietuvos krikščionybės jubiliejaus medaliais (autorius skulptorius Vytautas Kašuba) bei garbės raštais.

Kasmetiniai padėkos ženklai „Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia“ (ženklo autorius Evaldas Pauza) buvo įteikti ypač pasižymėjusiems šios parapijos gyvenime. Džiugus ir reikšmingas momentas buvo po pamaldų pašventinti naujieji parapijos namai – jų atidarymas sutapo su penkerių metų Prisikėlimo šventovės konsekravimo sukaktimi.

Pagal Kauno arkivyskupijos
Informacijos tarnybos pranešimą
Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija