2010 m. sausio 8 d.
Nr. 2
(1787)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Alytaus dekanate

Kalėdų konferencija

Šventinės programos atlikėjai
ir svečiai džiaugėsi bendruomenės
narių dėmesiu
Almanto Geležiaus nuotrauka

ALYTUS. Antrą šv. Kalėdų dieną Šv. Angelų Sargų bažnyčioje Kristaus Gimimo iškilmių proga šv. Mišias aukojo šios parapijos klebonas g. kan. Arūnas Užupis ir Miroslavo Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. Antanas Matusevičius. Liturgijoje Šventą Raštą skaitė ir psalmes giedojo Miroslavo Šv. Vincento Pauliečio kongregacijos (SMDC) seserys Lina Cordova, Rubelinda Varela, Rosarija Gonzales.

Gilios ir jaudinančios svečio iš Miroslavo pamokslo mintys apie pirmuosius Jėzaus mokinius, vėliau tapusius apaštalais ir iškiliais tikėjimo liudytojais ir net kankiniais, paaukojusiais savo gyvybes dėl tikėjimo, palietė visų susirinkusiųjų širdis, primindamos apie Dievo pripažinimo svarbą visais laikais, o ypač krikščioniškų vertybių aktualumą mūsų dienomis.

Po šv. Mišių į susirinkusius kreipėsi „Dienos namų“ direktorė Kristina Bondareva, Kristaus Gimimo iškilmių proga palinkėjusi visiems dėkingiau žvelgti į pasaulį, sušildyti tarpusavio santykius pasitikėjimu bei viltimi. Iškilmėse dalyvavo įstaigos neformalaus švietimo projekto „Dorybių mokyklėlė“ bendradarbiai – Alytaus valstybinių Vaikų globos namų atstovai – direktoriaus pavaduotoja Anelė Adamavičienė, muzikos vadovė Irina Levendauskienė, auklėtoja Edita Kazlauskienė. Tikybos mokytoja Jurgita Danilevičienė pristatė „Dorybių mokyklėlės“ projektą, kurio metu Vaikų globos namų auklėtiniai atliko kalėdinių posmų pynę skambant kanklių muzikai (kanklininkė Jurgita Straigytė). Vaikų lūpomis išsakytus nuoširdžius poezijos posmus keitė švelnios kalėdinės giesmės, kurioms akomponavo muzikos vadovė I. Levendauskienė.

Po koncerto Miroslavo Šv. Vincento Pauliečio kongregacijos (SMDC) vyresnioji sesuo Lina Cordova papasakojo apie popiežiaus teisių Vincentiečių (SMDC) vienuolijos, įkurtos 1733 metais Italijoje veiklą, jų pašaukimą gyventi evangelinio gailestingumo dvasia, tarnauti ugdymo, socialinėje ir sielovados srityse. Vėliau trys seserys, pritardamos gitara, melodinga ispanų kalba pagiedojo susirinkusiems keletą jų tėvynės Peru (Pietų Amerika) kalėdinių giesmių.

Po meninės dalies konferencijos dalyviai susitelkę klausėsi Miroslavo Švč. Trejybės parapijos klebono Antano Matusevičiaus pamąstymų apie liturginį Dievo Sūnaus atėjimo į pasaulį įvykį, kokia šio įvykio prasmė, svarba mums šiandien. Klebono liudijimu, Dievas atsiuntė savo Sūnų išrinktajai Izraelio tautai ir visai žmonijai kaip Išgelbėtoją iš nuodėmių vergijos, t. y. iš klaidų, ydų, nusikaltimų, žalingų priklausomybių. Pasak dvasininko, šiandien žmogui, apsuptam pasaulio rūpesčių ir įvairiais kanalais besiskverbiančios informacijos, labai sunku įžvelgti nuodėmes, pamatyti savo silpnumą, bejėgiškumą. Anot dvasininko, labai svarbu išmokti žvelgti su meile ir pagarba į kiekvieną žmogų, net į didžiausią nusikaltėlį, netgi į tuos, kurie mūsų nemyli ir negerbia. Kitas svarbus akcentas, pabrėžė kun. A. Matusevičius, kiekvieną dieną pažvelgti į savo vidų, nusileisti į savo širdį. Kai tik mes nuo savo širdies pabėgame, pradedame remtis savo jėgomis, kažką galvoti, planuoti, kad kitiems patiktume ir įtiktume, prasideda mūsų bėdos ir rūpesčiai. Trečia – nesislėpti, nepasitraukti į savo tvirtoves, netapti savo nelaisvės ir priklausomybių įkaitais.

Šv. Angelų Sargų parapijos klebonas g. kan. Arūnas Užupis nuoširdžiai dėkojo susirinkusiems bei organizatoriams už aktyvumą ir kantrybę, svečiai ir atlikėjai buvo apdovanoti „Dienos namų“ mokymo konsultantės Linos Jeruševičiūtės išradingai paruoštomis dovanėlėmis. Atsisveikinę su bendruomenės nariais iškilmių rengėjai su svečiais nuskubėjo į parapijos salę, kur akis traukė šeimininkių – Marijos radijo koordinatorės Reginos Pakalnienės, „Dienos namų“ įstaigos savanorių Monikos Liaudanskienės, Petronėlės Janulevičienės, Aldonos Gališanskienės, Lionės Žvinakevičiūtės šventiškai papuošti stalai. Pasistiprinę įvairiais skanėstais, „Dorybių mokyklėlės“ moksleiviai stebino savo pasirodymais, noriai mokėsi Miroslavo seselių Vincentiečių pademonstruotų Pietų Amerikos šventinių šokių.

Šventė baigėsi giedra dalyvių nuotaika: vienam galbūt pavyko įgyti daugiau drąsos viešam pasirodymui, kitam įstrigo į širdį lektoriaus prasmingos mintys, trečias užsikrėtė ramybe ir šiluma, ketvirtą nudžiugino nuoširdi padėka ir kukli dovanėlė.

Kristina Bondareva,
VšĮ „Dienos namai“ direktorė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija