2010 m. rugsėjo 24 d.
Nr. 70
(1855)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Projektą „Gimtasis kraštas:  
įvykiai ir įspūdžiai“ remia:  

  

 

Bendruomenėse

Bažnyčios šimtmečiui – Sakralinių skulptūrų parkas

Alvyra Grėbliūnienė

Iš kairės: Seimo narys Justinas
Karosas, Druskininkų
savivaldybės meras Ričardas
Malinauskas, kardinolas Audrys
Juozas Bačkis, parapijos klebonas
kun. Žydrius Kuzinas

Kardinolas Audrys Juozas Bačkis
su Palaimintojo Jurgio
Matulaičio draugijos nariais

Literatūrinė popietė. Istorijos
puslapius varto Valerijus Voroninas.
Šalia jo dešinėje – Alfreda Pigagienė

Susirinkę žmonės klausėsi
koncerto ir užkandžiavo

„Naujieji apaštalai“ gieda
šeštadienio šv. Mišiose

Ministrantas Marius ir parapijos
klebonas kun. Žydrius Kuzinas
pasitinka vyskupą Juozą Tunaitį

Klebonas kun. Žydrius Kuzinas
ir kardinolas Audrys Juozas
Bačkis Jubiliejinėse šv. Mišiose

Derliaus šventės stalas

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28 – 30) Šiais Kristaus žodžiais Ratnyčios Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia kvietė atvykti į jos 100 metų jubiliejų. Visi, kurie atėjo, buvo atgaivinti Gyvąja Duona iš Vilniaus arkivyskupijos arkivyskupo metropolito kardinolo Audrio Juozo Bačkio, vyskupo emerito Juozo Tunaičio ir kitų kunigų rankų.

Jubiliejų parapija pažymėjo iškilmingai ir plačiai. Šventė tęsėsi tris dienas. Pirmąją  dieną Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos namuose vykusios literatūrinės popietės metu Ratnyčios krašto metraštininkė, pedagogė Alfreda Pigagienė  pristatė skirtingu laiku išleistas knygas: „Cimakavas“, „Druskininkų krašto klubo veikla“ ir „Druskininkų kraštas“. Jose autorė pasakoja apie Druskininkų krašto klubo veiklą, Ratnyčios parapiją, kaimus, čia gyvenusius ir dabar tebegyvenančius žmones, Druskininkų krašto istoriją. Kraštotyrininkas Valerijus Voroninas pateikė žiupsnelį istorinių faktų apie Ratnyčią ir dabartinės bažnyčios priešistorę. Kraštotyrininkas iš archyvų renka Ratnyčios parapijos ir bažnyčios istorinę medžiagą ruošiamai knygai. Po literatūrinių susitikimų vyko piešinių konkurso „Bažnyčia ir aš“ parodos atidarymas. Visus pasitiko ses. Ritos rankomis išpuošta bažnyčia. Konkurse dalyvavo Druskininkų mokyklų mokiniai. Šventovėje iš suneštų parapijiečių nuotraukų buvo surengta bažnyčios veiklos akimirkų paroda. Susitaikymo pamaldas vedė kun. Kęstutis Dvareckas, talkino kun. Jonas Grudzinskas, kun. Almantas Kibirkštis, kun. Virginijus Česnulevičius.

Paskutinis pirmosios šventės dienos akordas buvo liaudiška vakaronė, kurią vedė „Racilukai“.

Šeštadienį gausiam būriui Ratnyčios parapijos jaunimo vyskupas emeritas J. Tunaitis teikė Sutvirtinimo sakramentą, su svečiais kun. Jonu Grudzinsku, kun. Kęstučiu Dvarecku, kun. Justinu Aleknavičium aukojo šv. Mišias, sakė homiliją. Parapijos klebonas kun. Žydrius Kuzinas pakvietė jaunimą  atsiverti Šventosios Dvasios veikimui ir priimti visas jos dovanas. Vyskupas perdavė linkėjimą, kurį pats gavo jaunystėje, mokydamasis kunigų seminarijoje: „kad jauni sveikiau žiūrėtų, kad seni daugiau galėtų“. Sveikiau žiūrėti padeda Šventoji Dvasia, kuria jaunuolius vyskupas sustiprino šv. Mišių pradžioje. Homilijoje vyskupas akcentavo Kristaus žodžius, jog Šventoji Dvasia yra „Galybė iš aukštybių“. Ta galybė – triasmenis Dievas. Dievas sukūrė žmogų kaip vyrą ir moterį, o jų meilės vaisius, trečias asmuo yra kūdikis. Šventoji Dvasia – meilės ryšiai. Žmogus turi mąstyti ir mylėti. Dievas yra meilė. Vyskupas patarė šeimą sukurti tada, kai yra meilė.  Dvasia nužengia kaip protas, meilė ir šviesa. „Dieve, padėk jums gyventi Šv. Dvasios šviesoje“, – palinkėjo vyskupas. Po šv. Mišių jis dar aiškino, koks svarbus yra Santuokos sakramentas. O kiek daug šeimų gyvena be jo, kiek daug skiriasi! Daugelis gyvendami be Santuokos sakramento praranda amžinąjį gyvenimą. Vyskupas palinkėjo neskubėti tuoktis, subręsti, įgyti proto ir prisiminti liaudies patarlę: „Devynis kartus pamatuok, dešimtą kirpk“.

Pavakary miesto muziejaus terasoje vyko susitikimas su pranciškonu broliu Severinu. Jis pristatė muzikinę grupę „Naujieji apaštalai“ iš Vilniaus Bernardinų bažnyčios. (Prieš tai jie grojo ir giedojo šv. Mišiose.) Brolis Severinas kvietė pamąstyti, kas žmogaus gyvenime yra kryžius ir priminė, kad „Kristus yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas“. Jei mes einam su Juo, Jis eina su mumis. Paskui susirinkusieji miesto gatvėmis keliavo į Ratnyčios bažnyčią, giesmėmis šlovindami Viešpatį. Vakare bažnyčioje vyko Švč. Sakramento adoracija, šlovinimo bei liudijimų vakaras.

Sekmadienį, pagrindinę jubiliejaus ir Šv. apaštalo Baltramiejaus atlaidų dieną, bažnyčios šventoriuje ir aplink jį nuo ankstyvo ryto šurmuliavo žmonės. Gerokai prieš šv. Mišias vyko tautodailės ir amatų mugė, išmoningi  ratnyčėnai surengė įspūdingą derliaus šventę. Parapijos kaimų bendruomenės kvietė pasižiūrėti jų rankomis sukurtų grožybių ir gėrybių, vaišino skanėstais. Nevyriausybinės ir katalikiškos organizacijos pristatė savo veiklą, kūrybą, dovanojo, prekiavo, konsultavo ir vaišino, ragino papildyti jų gretas. Vaikai piešė. Bažnyčioje prieš šv. Mišias koncertavo Druskininkų miesto ir parapijų chorai, sakralinis mokytojų ansamblis. Gražiai su liaudiškomis dainomis ir tautinių juostų vingiais „Bočiai“ ir „Suktinis“ pasitiko arkivyskupą metropolitą  kardinolą A. J. Bačkį.

Kardinolas džiaugėsi, kad gali kartu švęsti bažnyčios šimtmetį. Prašė Dievą palaiminti šią šventovę, parapiją, čia susirinkusius maldininkus. Parapija – gyva žmonių bendruomenė, kurioje turi vyrauti broliški santykiai. Kardinolas priminė bažnyčios globėją šv. apaštalą Baltramiejų (Natanaelį), skelbusį Dievo Žodį. „Kiekvienas iš  mūsų gali būti Baltramiejumi, padėti savo vaikui, kaimynui, paaiškinti, kas yra Kristus, Bažnyčia. Tikėjimas perduodamas asmenišku liudijimu“, – kalbėjo jo eminencija. Ses. Viktorija perdavė maldą už kunigus, kardinolas siūlė įkurti maldos grupę, kuri melstųsi už parapijos kleboną kun. Žydrių.  Šv. Mišiose giedojo Ratnyčios parapijos sumos ir votyvos chorai (vadovė Birutė Zalanskaitė).

Druskininkų kultūros centras visiems padovanojo šventinį koncertą, kuriame pasirodė miesto atlikėjai. Sveikinimo ir padėkos žodžius, geriausius palinkėjimus išsakė Seimo narys profesorius Justinas Karosas, Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas, pavaduotoja Kristina Miškinienė. Visiems padėkojo parapijos klebonas kun. Ž. Kuzinas.  

Į Sakralinių skulptūrų parką simbolinius vartus atidarė savivaldybės meras ir klebonas, kuris buvo šios idėjos sumanytojas, o meras visa tai palaimino ir padėjo įgyvendinti. Originalius vartus padarė tautodailininkas Antanas Česnulis. Savivaldybė pirmoji parke pasodino ąžuolą. Laukymėje  stypčiojo gandrai, vaikų ir jaunimo rankomis, padedant Elenai Janulevičienei, originaliai pagaminti iš šieno. Parke žmonių laukė labai skani karšta sriuba, arbata, suneštinėmis vaišėmis nukrauti stalai... ir linksmos dainos, šokiai, žaidimai. Visi, kas norėjo, galėjo įsigyti parapijos išleistą jubiliejinį laikraštį.

Druskininkai
Autorės ir Alvydo LUKOŠEVIČIAUS nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija