2010 m. rugsėjo 24 d.
Nr. 70
(1855)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai

Baigėsi Šilinių atlaidai

Ligonių ir medicinos darbuotojų diena

Rugsėjo 14–oji, antradienis, švenčiant Šventojo Kryžiaus Išaukštinimą, Šilinių atlaiduose buvo skiriama Ligoniams ir medicinos darbuotojams. Daug medicinos darbuotojų – gydytojų, slaugytojų, įvairias negalias ir ligas kenčiančių žmonių, juos lydinčiųjų asmenų atvyko tądien prašyti Marijos, nuo seno Šiluvoje tituluojamos Ligonių Sveikata, užtarimo savo varguose, kančiose ir rūpesčiuose. Dalyvauti Šilinėse atvyko Kauno medicinos universiteto klinikų, Raudonojo Kryžiaus ligoninės, Krikščioniškųjų gimdymo namų, kitų gydymo, sveikatos priežiūros įstaigų administracijos ir personalo atstovai, Maltos ordino, Lietuvos piligrimystės paramos ir labdaros fondo nariai. Atvyko Kaišiadorių vyskupas Juozapas Matulaitis su būriu šios vyskupijos kunigų. Katechezę aikštėje priešais Baziliką vedė ir apie kančią krikščionio gyvenime kalbėjo Šiluvos klebonas kun. Erastas Murauskas.

Vidudienį Eucharistijos liturgijai už ligonius ir visus medicinos darbuotojus vadovavo arkiv. Sigitas Tamkevičius, koncelebravo vyskupai J. Matulaitis ir Jonas Ivanauskas, kelios dešimtys dvasininkų. Pamokslą sakė vysk. J. Ivanauskas. Jis paragino giliau pažvelgti į Kristaus kančios slėpinį. Jis kviečia žmogų atsižadėti. Tai reiškia atsižadėti ne talentų, sugebėjimų, bet savo kančių ir ligų priežasties – savimeilės, gobšumo, nevaldomų aistrų, begalinių norų, netgi klaidingai suprantamos meilės sau. Arkiv. S. Tamkevičius paragino kenčiančiuosius aukoti savo kančias už nepažįstančius Dekalogo žmones.

Vakaro šv. Mišiose buvo meldžiamasi už siekiančius išsivaduoti iš priklausomybių ir jų šeimas.

Kunigų diena

Rugsėjo 15-ąją, Kunigų dieną, Šiluvoje buvo švenčiama Švč. Mergelė Marija Sopulingoji ir užbaigiamas Šilinių atlaidų aštuondienis. Joje dalyvavo per 100 dvasininkų, atvykusių iš įvairių Lietuvos vyskupijų. Atvyko ir Jurbarko krašto valdžios atstovai bei tikintieji, sielovadinius patarnavimus teikė Jurbarko dekanato kunigai. Švęsdami šv. Mišias kunigai ragino prašyti malonių krikščioniškai gyventi ir ištikimai skelbti Evangeliją, dėkojo už Kunigystės sakramentu teikiamas malones.

Eucharistijos dalyviams katechezę vedęs Kauno I dekanato dekanas mons. Vytautas Grigaravičius priminė Ligonių patepimo sakramento dvasinę vertę. „Liga leidžia žmogui suprasti, kad gyvybė nėra jo nuosavybė. Bažnyčia, teikdama šį sakramentą, tęsia Jėzaus rūpinimąsi ligoniais“, – sakė mons. V. Grigaravičius.

Pradėdamas Eucharistijos šventimą už vyskupus, kunigus, klierikus ir jų ugdytojus Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius pakvietė melstis, kad Viešpats laimintų visus Lietuvos kunigus, jų tarnystę ir į ją pakviestų daug jaunų žmonių. Koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, atvykęs į Šiluvą su vyskupijos dvasininkais, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas J. Ivanauskas, per 80 kunigų. Giedojo Kretingos Viešpaties Apsireiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios Sumos choras (vadovas Aloyzas Žilys, vargonininkas Gintaras Pucas).

Pamoksle arkiv. S. Tamkevičius įvairaus amžiaus, tarnystės patirties kunigus ar dar besirengiančius jais tapti kvietė dėkoti už laisvę ir kunigystės dovaną, kuri skirta ne asmeniui, bet visai Bažnyčiai. Ganytojas aptarė ir vieną kunigo tarnystės uždavinių – padėti žmonėms tapti laisvais. „Tikras Kristaus kunigas yra tas, kuris skelbia tiesą ir gyvena tiesoje“, – pabrėžta pamoksle. Pasak ganytojo, tai reiškia atmesti sąžinės kompromisus ir savo gyvenimą tvarkyti pagal tiesą. Tiesa sunki, už ją tenka grumtis – net ir kunigams. Gyventi tiesoje ypač sunku posovietinių laikų žmonėms, tada neatlaikiusiems ir gyvenusiems dvilypį, veidmainišką gyvenimą. Verti pagarbos tik nuolankiai pripažinę, jog klydo – betgi kiek tokių esama: daugeliui dar reikia nusimesti melo jungą. Ganytojas apgailestavo, jog buvo kunigų, laiku nepaskatinusių tokių žmonių atgailos, nepadėjusių iš tiesų atsikratyti melo: „Atgaila nėra lengva. Viešos nuodėmės turi būti viešai apgailėtos ir kiek įmanoma viešai atitaisytos. (…) Pagyti galima tik pradėjus gyventi tiesoje. Tam pašauktas ir kunigas – jo paties gyvenimas turi būti labai tiesus. Geras kunigas toks pat ir prie altoriaus, ir tada, kai jo niekas nemato. Bažnyčiai padaroma labai didelė žaizda, jei kunigo gyvenime įsiviešpatauja melas“. Dėkodamas broliams vyskupams, kunigams, chorui, visiems Šiluvos piligrimams, arkiv. S. Tamkevičius pranešė džiugią žiną, kad 2013-aisiais bus minimas Žemaičių krikšto jubiliejus. Pasak ganytojo, dar okupacijos sąlygomis vykęs Lietuvos krikšto jubiliejaus paminėjimas buvo labai varžomas, tad ši šventė drauge bus ir visos Lietuvos krikšto deramas paminėjimas, o ją ypač švęs Telšių vyskupija ir visos Lietuvos tikintieji.

Vakaro šv Mišiose dėkota Dievui už malones, patirtas atlaidų metu. Giedojo Radviliškio jaunimo choras (vad. Aurelija Šakenienė). Arkiv. S. Tamkevičius padėkojo broliams kunigams, diakonams, seminaristams, Šiluvos parapijai, chorams, Marijos radijui, agapes rengusioms šeimininkėms, aukotojams, geradariams, prisidedantiems, kad Šiluva kasmet būtų gražesnė, visiems atlaidų dalyviams (jiems šiais metais buvo išdalyta 25 tūkst. komunikantų). Dvidešimčiai talkinusių savanorių ganytojas įteikė albumus „Kauno arkivyskupijos bažnyčios“. Plojimais buvo pasveikinti studijas parengiamajame seminarijos kurse Šiluvoje pradedantys šeši jaunuoliai, pakviesta juos palydėti malda.

Pagal siluva.lt

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija