2011 m. rugsėjo 23 d.
Nr. 68
(1948)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Dievo Motinos atlaidai Trakuose

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras šeštadienį, rugsėjo 9-ąją, surengė piligriminį žygį Aušros Vartai–Lentvaris–Trakai. Toks žygis – jau penktasis, o kiekvienais metais jis draugėn suburia daugiau kaip tris šimtus jaunų žmonių. Šių metų žygio tema – „Būkite gailestingi, kaip ir Jūsų Tėvas gailestingas“ (Lk 6, 36).

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro sielovadininkas kun. Mindaugas Bernotavičius teigia, jog pasirinkti Evangelijos žodžiai šiandien yra aktualūs jaunimui. „Norėjome atsiliepti į šių metų Lietuvos vyskupų kvietimą mąstyti apie Gailestingumą, tad jaunimui radome šią Evangelijos ištrauką, kad suprastume, jog, jei kiekvienas iš mūsų asmeniškai patiriame Dievo gailestingumą, juo turime dalintis ir su kitais. Mes tikim, kad ši tema jaunimui yra aktuali mūsų dienomis, nes dažnai žmogus ieško gailestingumo sau“, – teigia kunigas. Sielovadininkas priduria, jog gailestingumas tokiuose žygiuose pasireiškia santykyje su kitu žmogumi, jo silpnumo priėmimu. Be to, žygio esmė nėra nueiti kilometrai ar gera nuotaika, bet, svarbiausia, – malda.


Paskutinės Šilinių atlaidų dienos

Supažindiname su Švč. M. Marijos Gimimo atlaidų Šiluvoje pabaiga

Ligonių ir medicinos darbuotojų diena

Rugsėjo 13 dieną, antradienį, atlaiduose buvo meldžiama  Šiluvos Dievo Motinos užtarimo turintiems fizinių ir dvasinių negalių, kamuojamiems priklausomybių, taip pat prašoma išmokyti kentėjimus aukoti Kristui ir niekada nepritrūkti vilties. Maldoje užtarti ir vienišieji, benamiai, patiriantys skausmą ir skurdą. Šią dieną malda buvo palydėtos ir ligonių, neįgaliųjų šeimos, artimieji, globėjai, visi medicinos darbuotojai, kurie rūpinasi, gydyo, slaugo ligos, senatvės ar negalios ištiktus žmones.


Tryliktasis  ministrantų  susitikimas 

Juozas  Aukštaitis

Po šv. Mišių ministrantų būrys
Kauno Artkikatedros Bazilikos
zakristijoje nusifotografavo
su aukojusiu šv. Mišias mons.
Adolfu Grušu, su jam asistavusiu
diakonu Audriu Martusevičium,
prel. prof. dr. Vytautu Steponu
Vaičiūnu, Bazilikos administratoriumi
kun. Evaldu Vitulskiu
ir kun. Nerijum Vyšniausku

Popiežius Benediktas XVI, rengdamasis į pasaulinį jaunimo susitikimą Madride, labai gražiai nušvietė Kryžiaus aukos prasmę, teigdamas, kad ji yra „aukščiausia Dievo meilės išraiška ir versmė, iš kurios trykšta amžinasis gyvenimas“. Prie šios versmės šventojo Tarcizijaus dieną dar kartą prisilietė Kauno arkikatedros bazilikos įvairių kartų ministrantai, dalyvavę šventų Mišių aukoje. Tai buvo jų tryliktasis susitikimas, kurį vėl subūrė ministrantų vadovas zakristijonas Albertas Koženiauskas. Šv. Mišias didelio ministrantų būrio apsuptas aukojo ministrantų dvasios vadas, Kauno arkivyskupijos kurijos kancleris monsinjoras Adolfas Grušas. Jam pamaldžiai asistavo diakonas Audrius Martusevičius. Mišių skaitinius skaitė buvę ministrantai Juozas Bakutis, Zigmas Tamakauskas, Kęstutis Ignatavičius, Zenonas Vaškevičius ir kiti. Zigmas Tamakauskas, primindamas šių metų paskirtį, skaitinius papildė Maldavimų dalyje, prašydamas Dievo, kad 1941 metų Birželio 23-iosios sukilėliai ir kiti kovotojai, paaukoję savo gyvybes dėl Lietuvos laisvės, amžinybėje visada regėtų šviesųjį Viešpaties veidą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija