2012 m. vasario 3 d.    
Nr. 5
(1980)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Panevėžio vyskupijoje

Zarasų dekanate

Dievo Apvaizdos bažnyčia turi vėliavą

Prie vėliavos stovi Antazavės
klebonas kun. Stasys Tamulionis,
Mykolas Dainys, Janina Dainienė,
jų anūkai ir bažnyčios patarnautojai
Genutės Aleknienės nuotrauka

ANTAZAVĖ. Vėliava – simbolis. Tokius simbolius turi miestai, pilys, laivai, parapijos ir įvairios organizacijos. Vėliavas su pagarba kabiname prie savo namų įvairių tautinių švenčių metu. Iki šiol Antazavės parapijos bažnyčioje kabojo Vatikano ir Lietuvos tautinės vėliavos. Sausio 15 dieną, sekmadienį, po šv. Mišių, buvo iškilmingai pašventinta Dievo Apvaizdos bažnyčios vėliava. Vienoje vėliavos pusėje regime Dievo Apvaizdos simbolį, o kitoje – Gailestingojo Jėzaus paveikslą. Vėliavos pašventinimas sutapo su mūsų parapijiečio Mykolo Dainio garbingu jubiliejumi. M. Dainys ir jo žmona Janina Dainienė yra aktyvūs bažnyčios pagalbininkai ir įvairių darbų organizatoriai, todėl gerbiamas jubiliatas ir jo žmona Janina tapo bažnyčios vėliavos krikšto tėvais. Pats M. Dainys yra procesijos vadovas, todėl jis įpareigotas rekomenduoti, kas galėtų atlikti labai garbingą misiją – vėliavos nešimą – per įvairias šventes, atlaidus.


Telšių vyskupijoje

Gargždų dekanate

Gyvi atmintyje, nes reikalingi

Parapijos klebonas kan. Jonas
Paulauskas ir ministrantai po šv. Mišių

GARGŽDAI. Neretai Gargždų Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje šv. Mišių metu vis prisimenami parapijoje dirbę jau mirę kunigai. Sausio 22-ąją, sekmadienį, Sumos šv. Mišiose, kurias aukojo parapijos klebonas kanauninkas Jonas Paulauskas, buvo meldžiamasi už kunigą Antaną Šeškevičių, minint 10-ąsias jo mirties metines. Prisiminti ir kiti parapijoje dirbę ir jau mirę kunigai.


Telšių dekanate

Prisiminė vargonininką

Iš kairės: Aldona Šeduikienė,
Faustas Meiženis
ir vysk. Jonas Boruta

Telšiai. Sausio 22-ąją paminėtos 25-osios ilgamečio Telšių Katedros vargonininko Alvydo Šeduikio mirties metinės. Pasak šv. Mišias Šv. Antano Paduviečio Katedroje aukojusio Telšių vyskupo Jono Borutos, Aldona ir Alvydas Šeduikiai Telšiuose dirbo sunkiausiu Lietuvai laikotarpiu, kai čia siautėjo okupacinė valdžia. Pasak jo, tuometinę Šeduikių veiklą išsamiai aprašo pogrindyje spausdinta „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“. Joje ypač daug dėmesio skirta vargonininko pastangoms Telšiuose prie Pionierių (dabar K. Genio) gatvėje 51 numeriu pažymėto namo, kuriame gyveno, pastatyti ir išsaugoti koplytstulpį. Deja, tada Telšių valdžia elgėsi įžūliai ir grubia jėga jį nuvertė. Minėtame leidinyje taip pat rašoma, kad muzikės išsilavinimą turinčiai A. Šeduikienei galimybių įsidarbinti tuomet nebuvo, nes valdžia atvirai pasakydavo, kad tikintys mokytojai jiems nepriimtini. Vyskupas, pateikdamas A. Šeduikio pavyzdį bei primindamas ilgaamžę lietuvių tradciją statyti kryžius, kvietė ją pratęsti pasitinkant Žemaičių krikšto 600 metų sukaktį.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija