2012 m. vasario 3 d.    
Nr. 5
(1980)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kad stiprėtų bendras liudijimas

Sausio 20 dieną paminklinėje Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje švenčiant Maldos už krikščionių vienybę aštuondienį buvo surengtos Ekumeninės pamaldos. Į jas buvo pakviesti Kaune veikiančių krikščioniškų bendruomenių nariai, kad visi drauge melstų Dievą didžiausios dovanos – suvienyti visus krikščionis į vieną Kristaus Bažnyčią. Pamaldose dalyvavo stačiatikių, evangelikų liuteronų, metodistų ir katalikų bendruomenių nariai – tikintieji ir dvasininkai: Kauno stačiatikių Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos kun. Nikolajus Murašovas, Kauno Evangelikų Liuteronų Švč. Trejybės bažnyčios diakonas Arūnas Žydaitis, Kauno Jungtinės Metodistų Bažnyčios kun. Remigijus Matulaitis bei Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas dekanas mons. Vytautas Grigaravičius, taip pat kan. Robertas Pukenis, kun. Nerijus Šmerauskas ir kun. Audrius Martusevičius.

„Tebūna šis mūsų susitikimas bendra malda už mūsų bendruomenių narius, kad kiekvienas, labiau atradęs Kristų, savo dvasia atsinaujinęs, galėtume skelbti jo Evangeliją“, – ragino pamaldas pradėjęs ir joms vadovavęs mons. V. Grigaravičius. Išklausę Dievo žodį dvasininkai pasakė trumpus pamokslus.

Pagal šv. Jokūbo laišką pamokslavęs metodistų kun. R. Matulaitis atkreipė dėmesį, kaip svarbu šiandien mokėti ne tik kalbėti, bet ir klausyti – pirma klausytis Dievo žodžio, paskui įsiklausyti, ką sako kitas. Vargas būtų tiems, kurie liktų vien Dievo žodžio klausytojai. Reikia iš jo mokytis tikėjimo, vilties ir meilės kalbos, tos, kuri sutaiko priešus, parveda paklydusius, gydo sužalotą dvasią.

Kun. N. Murašovo žodis sugrąžino į pirmųjų tėvų nuopuolį, kai žmonija paveldėjo kančias ir mirtį, nors savo istorijoje išlaikė tikėjimą pomirtiniu gyvenimu, Dievo ilgesį, amžinybės troškimą. Apgailestauta, jog dabartinės civilizacijos žmogus savo žvilgsnį kreipia ne į Dievą, bet į žemę. Pasak stačiatikių dvasininko, visų konfesijų krikščionys turi skelbti klaidžiojančiam pasauliui krikščioniškojo tikėjimo pagrindą – Kristaus prisikėlimą.

„Šis bendras mūsų susirinkimas liudija, jog vienybė, kurios siekiame, niekada nebus vien mūsų pastangų rezultatas. Tai dovana iš aukštybių, kurios turime visada melsti“, – sakė mons. V. Grigaravičius, primindamas popiežiaus Benedikto XVI mintį, jog Maldos už krikščionių vienybę tradicija, prasidėjusi 1908 metais, atspindi Vatikano II Susirinkimo raginimą siekti visiškos Kristaus mokinių vienybės, ieškoti naujų ir veiksmingų jos formų. Buvo primintas Šventojo Tėvo Benedikto XVI raginimas visiems karštai melstis, kad stiprėtų krikščionių bendras liudijimas, solidarumas, bendradarbiavimas, laukiant tos laimingos dienos, kai galėsim visi drauge išpažinti apaštalų perduotą mums tikėjimą ir jį švęsti.

Pradedant ir užbaigiant pamaldas giedojo stačiatikių choras, krikščioniškas jaunimas.

Parapijos konferencijų salėje po pamaldų buvo surengta agapė.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija