2012 m. vasario 10 d.    
Nr. 6
(1981)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Esame viena tauta

Kauno Sąjūdžio sveikinimas

Sveikiname visus su Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Linkime būti oriais, garbingais Lietuvos piliečiais, prisiminti svarbius Lietuvai įvykius ir tuos kelius, kuriais ji ėjo. Lietuvos žmonės visuomet buvo aktyvūs kovotojai prieš carinės rusų valdžios diktatą,1831–1863 metais uoliai stojo į sukilėlių gretas dėl savos valstybės atkūrimo. Prisiminkime ir tuos laikus, kada už lietuviškąją maldaknygę, už spausdintą lietuvišką žodį cariniai rusų žandarai persekiojo mūsų senolius, trėmė į Sibirą, pūdė kalėjimuose. Būtent tada pradėjo aušti J. Basanavičiaus „Aušra“ ir suskambėjo V. Kudirkos „Varpas“ – „Kelkitės, kelkitės, kelkitės“. Dėl mūsų valstybės atkūrimo buvo kovojama gyvu, spausdintu žodžiu ir net ginklu. Mūsų protėvių svajonės ir lūkesčiai virto realybe 1918 m. vasario 16 d., kai Vilniuje buvo pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės aktas ir paskelbta, kad Lietuvos Taryba atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis.

Vasario 16-osios deklaracija ir sovietinės okupacijos metu buvo tautos kelrodis, siekis ir idealas. 1949 m. vasario 16 d. buvo pasirašyta Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio Deklaracija, kuri paskelbė, kad šis sąjūdis prisiima atsakomybę vadovauti nepriklausomos bei demokratinės Lietuvos valstybės atkūrimui. Sovietų okupuotos Lietuvos žmonės nesugniužo. Jie dar ryžtingiau ėmė galvoti apie politinę nepriklausomybę. 1989 vasario 16 d. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Deklaracija paskelbė, kad Lietuvos tauta niekada nesusitaikė su valstybės suvereniteto praradimu ir priešinosi hitleriniam bei stalininiam genocidui.

Lietuvos valstybės atkūrimas yra Lietuvos žmonių darbo, pasiaukojimo ir kančių vaisius, ne vien karo ar politinių sąlygų padarinys. Vasario 16-osios Deklaracijoje buvo nužymėtos pagrindinės gairės mūsų valstybei. Šis istorinis įvykis tegul įkvepia mums savigarbos ir teisingumo šiandienos visuomenėje. Šiandien visų mūsų pareiga išsaugoti atgautą nepriklausomybę ir stiprinti Lietuvos valstybės pagrindus. Šią pareigą galėsime atlikti tik tada, kada Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę branginsime taip, kaip brangino tie, kurie ją iškovojo.

Mieli Lietuvos žmonės, gyvenantys visame pasaulyje, mes esame viena tauta ir todėl mums svarbu neleisti įvairiems sunkumams nustelbti pamatinių tautos vertybių, idealų, mums svarbu išsaugoti tautinę savimonę, palaikyti nuolatinius tarpusavio ryšius bei drąsiai žengti Lietuvos laisvės keliu. Tikėkime gražia Lietuvos ateitimi!

Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos vardu

Dr. Raimundas Kaminskas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija