2012 m. liepos 20 d.    
Nr. 29
(2004)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Tarnavęs garbingai ir kukliai

A†A kun. Konstantinas VELIONIŠKIS MIC
(1916 11 12–1942 02 01–2012 07 05)

Liepos 5 dieną, eidamas 96-uosius metus, Marijampolės ligoninėje mirė kun. Konstantinas Velioniškis MIC. Jis gimė 1916 m. lapkričio 12 d. Balsupių kaime, Keturvalakių parapijoje. Baigęs Balsupių pradinę mokyklą 1927–1935 metais mokėsi Marijampolės marijonų gimnazijoje, kurią baigęs, 1936 m. rugsėjo 15 d. įstojo į Marijonų vienuoliją. 1935–1938 metais studijavo Kauno kunigų seminarijoje, o 1938–1939 metais – Romoje, kur įgijo teologijos bakalauro laipsnį. Dėl artėjančio karo neramumų 1939 metais grįžo į Lietuvą ir Kauno VDU Teologijos fakultete apgynė licenciato laipsnį. 1942 m. vasario 1 d. įšventintas kunigu. 1942– 1946 metais trumpai darbavosi Marijampolėje, Varėnoje, Skardupiuose ir Gegužinėje, o nuo 1946 metų – Telšių vyskupijoje: 1946–1949 metais – Žemaičių Kalvarijoje, 1949–1950 metais – Šilutėje, 1950–1959 metais – Kartenoje, 1959–1971 metais Pakražantyje, 1971–1995 metais – Tveruose. 1995 metais apsigyveno Kauno marijonų vienuolyne ir patarnavo Šv. Gertrūdos bažnyčios tikintiesiems.

Nuo 2007 metų gyveno Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo globos namuose. Visą ilgą gyvenimą garbingai ir kukliai, maldos ir pagarbos žmogui dvasioje tarnavo Kristui ir Bažnyčiai.

Kun. K. Velioniškis buvo pašarvotas Marijampolės Bazilikos Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos koplyčioje. Liepos 7 dieną, 11 val. Bazilikoje, už jį buvo aukojamos šv. Mišios, koncelebravo vysk. Juozas Žemaitis MIC ir keliolika kunigų. Tą pačią dieną 16 val. vysk. J. Žemaitis MIC, Lietuvos marijonų provincijolas kun. Vytautas Brilius MIC, keli kunigai ir būrelis pasauliečių velionį palydėjo į Marijampolės senąsias kapines, kur su maldomis palaidotas šalia kitų Marijonų vienuolių. Te ilsisi ramybėje.

Kun. Vytautas Brilius MIC
Lietuvos marijonų provincijolas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija