2012 m. liepos 20 d.    
Nr. 29
(2004)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Bažnyčios jubiliejus

Dr. Aldona Kačerauskienė

Daugų klebonas kun. Vidas
Jelinskas dėkoja skulpūrų autoriui
tautodailininkui Sauliui Lampickui

Kaišiadorių vyskupas Jonas
Ivanauskas pašventino
dvi skulptūras, vaizduojančias
šv. Petrą ir šv. Paulių

Sutinkamas Kaišiadorių
vyskupas Jonas Ivanauskas

Per šv. Mišias giedojo Mokslų
akademijos choras, dirigavo
Vytautas Verseckas (dešinėje)

Daugai – Alytaus rajono miestelis, įsikūręs prie Vilniaus–Alytaus plento. Jo krikščioniškosios kultūros centras yra Dievo Apvaizdos bažnyčia, pastatyta pagal Tado Tišeckio projektą prieš 150 metų.

Bažnyčios jubiliejaus iškilmių šventė vyko liepos 1 dieną, švenčiant titulinius Šv. Petro ir Pauliaus atlaidus. Ta proga Dauguose apsilankė Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, Alytaus dekanas mons. Vincas Baublys ir grupė Alytaus dekanato ir kitų vyskupijos kunigų. Daugų klebonas kun. Vidas Jelinskas vyskupui pateikė viešą ataskaitą apie parapiją: yra pustrečio tūkstančio tikinčiųjų, tačiau į šv. Mišias sekmadieniais susirenka tik 250–300 žmonių, per 2011 metus pakrikštyta 10 kūdikių, dvi poros susituokė, 7 vaikai priėmė Pirmąją Komuniją, du trečdaliai mokinių lanko tikybos pamokas, veikia „Caritas“, įkurtas Vaikų dienos centras, veikia šešios Gyvojo rožinio grupės, Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija ir t.t.

Šv. Mišių koncelebracijai vadovavo vyskupas J. Ivanauskas. Pamoksle jis priminė, kad su mumis visada yra Dievas, paragino pamiršti neviltį, nusiminimą, nepagarbą vieni kitiems, prašė dalytis džiaugsmu su kitais žmonėmis, daryti kuo daugiau meilės darbų. „Te Dievo šviesa būna jūsų širdyse“, – užbaigė pamokslą vyskupas.

Šv. Mišių metu giedojo Mokslų akademijos choras (vadovas Vytautas Verseckas, koncertmeisteris, chormeisteris Andrius Bartulis, Tarybos pirmininkas Vilius Maslauskas), paskui koncertavo prof. Virgilijus Noreika. Šventoriuje vyskupas pašventino dvi skulptūras, vaizduojančias šv. Petrą ir šv. Paulių. Jas iš Dzūkijos miškuose užaugusių ąžuolų išdrožė tautodailininkas Saulius Lampickas, buvo pašventintas Velykinės ugnies židinys – aukuras, kurį pagal Donato Patinsko projektą sumūrijo Laima ir Arūnas Makauskai. Buvo pristatyta ką tik išleistas albumas „Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčia“.

Šventė tęsėsi miestelio aikštėje.

Alytaus rajonas
Jurgio ŠEDUIKIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija