2012 m. liepos 20 d.    
Nr. 29
(2004)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Marijampolė šventė svarbiausius atlaidus

Nuo liepos 7-osios vakaro Marijampolėje vyko Palaimintojo Jurgio Matulaičio MIC atlaidai ir jo paskelbimo palaimintuoju 25-mečio minėjimas. Kiekviena diena Šv. arkangelo Mykolo Bazilikoje buvo skirta maldai skirtingomis intencijomis. Sekmadienį, liepos 15-ąją, buvo paskutinė ir pagrindinė atlaidų diena, dėkojant už arkivyskupo J. Matulaičio paskelbimą palaimintuoju ir kartu meldžiant už tai, kad Palaimintasis Jurgis būtų paskelbtas šventuoju. Šv. Mišias celebravo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, koncelebravo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, Lietuvos vyskupai ir kunigai. Palaimintojo Jurgio Matulaičio iškilmingi jubiliejiniai atlaidai baigėsi agape ir nuotaikingu Kybartų pučiamųjų orkestro (vadovas Donatas Ziegoraitis) koncertu Marijonų vienuolyno kieme. Skambėjo kūriniai Dievui ir žmogui, papildomi psalmių, maldų ir eilių tekstais. Norintieji, kaip ir kiekvieną atlaidų dieną, lankė Palaimintojo muziejų, vyko į tėviškę Lūginėje.


Lietuvos krikšto 625 metų ir Pal. Jurgio Matulaičio beatifikacijos 25 metų sukakčių paminėjimas

Liepos 1 dieną Kaune iškilminga Eucharistija su krikšto pažadų atnaujinimu ir konferencija paminėtos Lietuvos Krikšto 625 metų ir Pal. Jurgio Matulaičio beatifikacijos 25 metų sukaktys. „Padėkokime Viešpačiui už Lietuvos ir savo asmeninį krikštą, per kuriuos įsijungėme į Bažnyčią ir tapome Kristaus broliais ir seserimis“, – sveikindamas iškilmių dalyvius Arkikatedroje Bazilikoje kvietė liturgijai vadovavęs Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Drauge su juo koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ ir jo pagalbininkas vyskupas Genadijus Linas Vodopjanovas OFM, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, mons. Lionginas Vaičiulionis. Homiliją pasakęs arkiv. S. Tamkevičius priminė skaudų Katalikų Bažnyčios Lietuvoje laikotarpį, kai sovietų valdžia dėjo visas pastangas, kad krikšto jubiliejaus minėjimas nepaskatintų religinio gyvenimo, visaip jį varžė ir kontroliavo. Tuomet didžioji krikšto sukaktis galėjo būti švenčiama tik Romoje. Arkivyskupas kvietė apmąstyti jau krikščioniškos Lietuvos kelią, sykiu šioje perspektyvoje pažvelgiant į dabarties iššūkius. „Krikštas įjungė Lietuvą į krikščioniškąją Europą“, – sakė arkiv. S. Tamkevičius. Priminęs, kokioje dvasinėje ir kultūrinėje tamsoje iki krikšto skendėjo mūsų vėliausiai Europoje pasikrikštijusi tauta, ganytojas pabrėžė, jog Evangelijos žinia mūsų krašte plito drauge su švietėjiškomis, kultūrinėmis, socialinėmis, artimo meilės darbų iniciatyvomis.


Arkivyskupijos dangiškojo globėjo diena

Birželio 24-ąją Kauno arkivyskupijos bendruomenė šventė savo dangiškojo globėjo – šv. Jono Krikštytojo – dieną. 15 valandą Arkikatedroje Bazilikoje buvo švenčiama iškilminga Eucharistija. Vėliau gausūs jos dalyviai – dekanai, parapijų klebonai bei jose tarnaujantys kunigai, seserys vienuolės, įvairių arkivyskupijos parapijų tikintieji, bažnytinių institucijų darbuotojai – Arkivyskupijos dieną minėjo konferencijų salėje. Čia Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pasidalijo džiaugsmais ir rūpesčiais, buvo įteikti apdovanojimai aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – bei „Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanojimai.


Kryžiuose pirmąkart lankėsi nuncijus

Alvyra Grėbliūnienė 

Apaštališkasis nuncijus Lietuvoje
arkivyskupas Luigi Bonazzi vadovauja
šv. Mišių koncelebracijai. Kairėje –
Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila

Liepos 1 dieną, sekmadienį, diecizinėje Kryžių šventovėje buvo švenčiami tradiciniai Šv. Petro ir Pauliaus atlaidai. Šiame Dzūkijos krašte pirmą kartą lankėsi Apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Luigi Bonazzi. Jis vadovavo šv. Mišių koncelebracijai. Kartu meldėsi Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, vyskupo generalvikaras mons. teol.lic. Gintautas Kuliešius ir didelis būrys kunigų. Pirmiausia dvasininkai ir pasauliečiai susirinko senoje trijų kryžių vietoje, prie Dusios ežero. Ten Vilkaviškio vyskupas emeritas J. Žemaitis MIC vadovavo maldai, prašė Švč. M. Marijos globos ir užtarimo Lietuvai ir jos šeimoms. Po to visi sugrįžo į šventovę. Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas L. Bonazzi džiaugėsi kelione į Kryžius, nes pamatė Lietuvos grožį ir turėjo galimybę čia, tradiciniuose Šv. Petro ir Pauliaus atlaiduose, švęsti Eucharistiją, kuri yra ne tik dėkojimas Viešpačiui, bet ir momentas, kurio metu gauname kasdienę duoną – Dievo malonę. Nuncijus ragino prašyti Dievą tos malonės. Jis paminėjo apaštalų Petro ir Povilo bendrystės reikšmę Bažnyčios istorijoje. Petras buvo Bažnyčios pagrindas, akmuo, Paulius – Evangelijos nešėjas visų tautų žmonėms. Svečias akcentavo, kad Bažnyčia yra vieninga šeima, kuri turi būti atvira visiems, ragino prašyti Viešpatį šeimoms, Bažnyčiai Lietuvoje ir visai lietuvių tautai tapti ne tik vieninga šeima, bet ir šeima, atvira Dievui. Savo mintis garbus svečias pratęsė homilijoje.


Žemaičių Kalvarijos atlaiduose

Kan. teol lic. Andriejus Sabaliauskas

Į atlaidų šv. Mišias kviečia būgnai

Melstasi už šeimas ir šeimų centrus

Liepos 2-ąją Žemaičių Kalvarijos Didžuosiuose atlaiduose melstasi už šeimas ir tuos, kurie savo darbu, malda yra pašaukti pagelbėti tiems, kurie ruošiasi bažnytinei santuokai ar jau joje gyvena – šeimų centrų vadovus ir darbuotojus savanorius. Visą tą dieną Šventovėje buvo gvildenamos temos: šeima, šeimų vertybės šių dienų visuomenėje, tikėjimas šeimoje ir Dievo patyrimas mokantis iš visų mūsų Motinos Marijos. Ir šv. Mišiose pamokslų metu, ir tiesioginėse Marijos Radijo laidose iš Žemaičių Kalvarijos Katechezė bei Aktualijos buvo kalbama šiomis, šiandien ypač aktualiomis temomis. Šventovė nuo pat ryto laukė piligrimų iš Šilalės dekanato bei kitų parapijų.  12 val. šv. Mišioms vadovavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, koncelebravo abu Telšių vyskupai: ordinaras Jonas Boruta SJ ir jo augziliaras Linas Vodopjanovas OFM bei būrys kunigų. Į šv. Mišias, kuriose giedojo Šilalės dekanato jungtinis choras, vadovaujamas vargonininko Antano Kazlausko, tą dieną susirinko nemažas būrys dekanatų ir parapijų šeimos centų vadovų bei savanorių būrys iš visos Telšių vyskupijos.


Jaunimo dienų atgarsiai

Jaunimas keliauja į Lūginę

Liepos 7-ąją prasidėjo Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai, o išvakarėse vyko Jaunimo dienos. Beveik 100 jaunų žmonių susirinko Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo Bazilikos kieme. Jaunimas turėjo iškeliauti į Lūginę 15 val., tačiau kelionė dėl didelio karščio buvo atidėta keletui valandų. Kad laukimas neprailgtų, susirinkusieji suskirstyti į darbo grupeles diskutavo įvairiomis temomis. Mažiesiems piligrimams buvo suburta atskira grupelė. Po darbo grupelėse vaikai keliavo apie 8 kilometrus į Lūginę. Jiems atėjus buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo ir homiliją pasakė Marijampolės Pal. Jono Pauliaus II parapijos klebonas kun. Marius Rudzinskas. Po vakarienės netikėtai užklupęs lietus visus jaunuolius subūrė į koplytėlę, kurioje dvasinę vienybę jaunuoliai atrado giedamose giesmėse. Vakarėjant jaunimo dienų dalyviai dalyvavo naktinėje liturgijoje, o po to visą naktį, vieni kitus pakeisdami, garbino Dievą Švenčiausio Sakramento adoracijos metu. Kitą rytą, po pusryčių, jaunuoliai grįžo į Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo Baziliką. Čia buvo aukojamos šv. Mišios.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija