2012 m. liepos 20 d.    
Nr. 29
(2004)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Arkivyskupijos dangiškojo globėjo diena

Birželio 24-ąją Kauno arkivyskupijos bendruomenė šventė savo dangiškojo globėjo – šv. Jono Krikštytojo – dieną. 15 valandą Arkikatedroje Bazilikoje buvo švenčiama iškilminga Eucharistija. Vėliau gausūs jos dalyviai – dekanai, parapijų klebonai bei jose tarnaujantys kunigai, seserys vienuolės, įvairių arkivyskupijos parapijų tikintieji, bažnytinių institucijų darbuotojai – Arkivyskupijos dieną minėjo konferencijų salėje. Čia Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius pasidalijo džiaugsmais ir rūpesčiais, buvo įteikti apdovanojimai aukščiausiu arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu – bei „Bažnyčios kronikos“ fondo apdovanojimai.

Po šv. Mišių konferencijų salėje Kauno arkivyskupas S. Tamkevičius praėjusius metus apžvelgiančiame žodyje pirmiausia prisiminė savo buvusį pagalbininką vysk. Joną Ivanauską ir jo didelį indėlį į sielovados darbus; arkivyskupijos ganytojas taip pat paprašė malda lydėti jo tarnystę, artėjančią į emeritūrą, ir dar uoliau melstis už laukiamą naująjį ganytoją.

Arkivysk. S. Tamkevičius pasidžiaugė daugeliu savo brolių kunigų, kurie nedejuodami uoliai eina vyskupo paskirtas pareigas, gerai sutaria su tikinčiaisiais, rūpinasi sielovada bei stiprina parapijas dvasiškai ir materialiai. Ganytojas padėkojo už dvasinius patarnavimus tikintiesiems arkivyskupijoje veikiančioms brolių vienuolių kongregacijoms, ypač kapucinams, jėzuitams, saleziečiams, pranciškonams, bei seserims vienuolėms, tarnaujančioms mokyklose, parapijose, bažnytinėse institucijose. Ypač geru žodžiu paminėti aktyvūs pasauliečiai, kurie ne tik sielojasi dėl Bažnyčios reikalų, bet ir dėl jų uoliai dirba – be aktyvių pasauliečių, pasak ganytojo, tiesiog būtų neįsivaizduojamas Bažnyčios gyvenimas. Arkivyskupas pasidalijo rūpesčiais dėl kunigų, kurie kartais stokoja iki galo suvoktos kunigiškosios tapatybės – pritrūksta kunigiškosios bendrystės, paklusnumo savo vyskupui, įklimpsta į priklausomybes.

Šventės pabaigoje Šiluvos Dievo Motinos medaliu buvo apdovanota grupė ypač uolia tarnyste liudijančių Evangeliją arkivyskupijos bendruomenės narių. Šiemet arkiv. S. Tamkevičius įteikė apdovanojimus kun. Dariui Lukonaičiui, kun. Vaidui Bartkui, ses. Birutei Matusevičiūtei ACJ, Irenai Blužienei, Vilmai Beržinskienei, Mantui Kuraičiui, Kristinai Laurinavičiūtei, Aldonai Narušienei, Žydrei Pranevičiūtei, Ilonai Stančiauskaitei, Akvilinai Stapulionytei, prof. Laimai Šinkūnaitei, Juozui Vaitkevičiui, Deividui Valiui bei šeimoms – Rokui-Albertui ir Albinai Koženiauskams, Antanui ir Vandai Šmigelskiams, Vidmantui ir Genovaitei Šiuliams.

Arkivysk. S. Tamkevičius įteikė apdovanojimus ir 2012 metų „Bažnyčios kronikos“ fondo laureatams – dailininkei Silvijai Knezekytei ir žurnalistei Kristinai Čiučiulkaitei (po mirties).

Šią šventę jaunais balsais ir muzika ypač praskaidrino Petrašiūnų parapijos merginų kvartetas.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija