2012 m. liepos 20 d.    
Nr. 29
(2004)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kryžiuose pirmąkart lankėsi nuncijus

Alvyra Grėbliūnienė 

Apaštališkasis nuncijus Lietuvoje
arkivyskupas Luigi Bonazzi vadovauja
šv. Mišių koncelebracijai. Kairėje –
Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila

Maldininkai Kryžių šventovėje

Vyskupas Juozas Žemaitis MIC
vadovauja maldai prie Dusios ežero

Liepos 1 dieną, sekmadienį, diecizinėje Kryžių šventovėje buvo švenčiami tradiciniai Šv. Petro ir Pauliaus atlaidai. Šiame Dzūkijos krašte pirmą kartą lankėsi Apaštališkasis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Luigi Bonazzi. Jis vadovavo šv. Mišių koncelebracijai. Kartu meldėsi Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, vyskupo generalvikaras mons. teol.lic. Gintautas Kuliešius ir didelis būrys kunigų. Pirmiausia dvasininkai ir pasauliečiai susirinko senoje trijų kryžių vietoje, prie Dusios ežero. Ten Vilkaviškio vyskupas emeritas J. Žemaitis MIC vadovavo maldai, prašė Švč. M. Marijos globos ir užtarimo Lietuvai ir jos šeimoms. Po to visi sugrįžo į šventovę. Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas L. Bonazzi džiaugėsi kelione į Kryžius, nes pamatė Lietuvos grožį ir turėjo galimybę čia, tradiciniuose Šv. Petro ir Pauliaus atlaiduose, švęsti Eucharistiją, kuri yra ne tik dėkojimas Viešpačiui, bet ir momentas, kurio metu gauname kasdienę duoną – Dievo malonę. Nuncijus ragino prašyti Dievą tos malonės. Jis paminėjo apaštalų Petro ir Povilo bendrystės reikšmę Bažnyčios istorijoje. Petras buvo Bažnyčios pagrindas, akmuo, Paulius – Evangelijos nešėjas visų tautų žmonėms. Svečias akcentavo, kad Bažnyčia yra vieninga šeima, kuri turi būti atvira visiems, ragino prašyti Viešpatį šeimoms, Bažnyčiai Lietuvoje ir visai lietuvių tautai tapti ne tik vieninga šeima, bet ir šeima, atvira Dievui. Savo mintis garbus svečias pratęsė homilijoje.

Po šv. Mišių vyko Švč. Sakramento garbinimas, procesija aplink bažnyčią. Buvo sukalbėta Palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II malda Marijai. Šv. Mišiose giedojo Marijampolės Č. Sasnausko choras (vadovas Mindaugas Radzevičius). Vyskupas R. Norvila, pasveikintas 15-ųjų vyskupystės konsekracijos metinių proga, dėkojo nuncijui, kunigams, nuolatiniams Kryžių šventovės palaikytojams ir pirmą kartą atvykusiems, ragino skleisti žinią apie ją, linkėjo, kad Dievas laimintų maldininkų šeimas ir jų namus. Po pamaldų vyko gegužinė. Koncertavo Metelių parapijos ansamblis „Metelys“ (vadovė Danguolė Alksninienė).

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija