2012 m. liepos 20 d.    
Nr. 29
(2004)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Žemaičių Kalvarijos atlaiduose

Kan. teol lic. Andriejus Sabaliauskas

Į atlaidų šv. Mišias kviečia būgnai

Lietuvos policijos ir teisėsaugos
darbuotojai aktyviai dalyvavo
atlaidų apeigose

Kryžiaus kelias Tikybos mokytojų
ir katechetų dieną

Kryžiaus kelio procesijoje kalba
Jelgavos vyskupas emeritas Antons
Justs, į lietuvių kalbą verčia
kun. Mindaugas Šlaustas

Didelis būrys jaunimo iš visos
Telšių vyskupijos dalyvavo
šv. Mišiose Jaunimo dieną

Apaštalinis nuncijus Lietuvoje
arkivyskupas Luigi Bonazzi
Kryžiaus Kelio procesijoje

Lietuvos kariuomenės ordinaras
vysk. Gintaras Grušas vadovauja
Kryžiaus kelio procesijai

Šv. Mišias už jaunimą aukoja
Vilniaus arkivyskupas kardinolas
Audrys Juozas Bačkis (centre)
bei Telšių vyskupai Jonas Boruta SJ
ir Linas Vodopjanovas OFM

Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ
pašventino prel. Povilo Pukio
130-ųjų gimimo metinių proga
atidengtą atminimo lentą

Melstasi už šeimas ir šeimų centrus

Liepos 2-ąją Žemaičių Kalvarijos Didžuosiuose atlaiduose melstasi už šeimas ir tuos, kurie savo darbu, malda yra pašaukti pagelbėti tiems, kurie ruošiasi bažnytinei santuokai ar jau joje gyvena – šeimų centrų vadovus ir darbuotojus savanorius. Visą tą dieną Šventovėje buvo gvildenamos temos: šeima, šeimų vertybės šių dienų visuomenėje, tikėjimas šeimoje ir Dievo patyrimas mokantis iš visų mūsų Motinos Marijos. Ir šv. Mišiose pamokslų metu, ir tiesioginėse Marijos Radijo laidose iš Žemaičių Kalvarijos Katechezė bei Aktualijos buvo kalbama šiomis, šiandien ypač aktualiomis temomis. Šventovė nuo pat ryto laukė piligrimų iš Šilalės dekanato bei kitų parapijų.  12 val. šv. Mišioms vadovavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, koncelebravo abu Telšių vyskupai: ordinaras Jonas Boruta SJ ir jo augziliaras Linas Vodopjanovas OFM bei būrys kunigų. Į šv. Mišias, kuriose giedojo Šilalės dekanato jungtinis choras, vadovaujamas vargonininko Antano Kazlausko, tą dieną susirinko nemažas būrys dekanatų ir parapijų šeimos centų vadovų bei savanorių būrys iš visos Telšių vyskupijos.

Šv. Mišių pradžioje į gausiai susirinkusius tikinčiuosius kreipėsi Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ, kuris visus pasveikino ir pakvietė melstis už šeimas, kad ši mažiausia visuomenės ir Bažnyčios ląstelė neliktų be paramos ir šių dienų iššūkiuose išliktų stabili bei tvirta. Tam reikalinga Dievo malonė, kurios melsti ir susirenka žmonės šioje stebuklais garsėjančioje Šventovėje, prie Krikščioniškų Šeimų Karalienės paveikslo.

Pamoksle Panevėžio vyskupas J. Kauneckas išryškino esminius šeimos gyvenimo aspektus. Jo teigimu šeima yra vieta, kur žmogus yra gerbiamas ir mylimas, kur išmokstama melstis, subręstama visuomeniniam ir asmeniniam gyvenimui. Vyskupas dėkojo besimeldžiantiems už šeimas, besidarbuojantiems dėl šeimų, visuomenėje padedantiems formuoti teisingą požiūrį į šeimos instituciją. Grįsdamas pavyzdžiais iš gyvenimo vyskupas kalbėjo apie tikrosios, sveikos, krikščioniškos šeimos svarbą ir reikšmę tautai, valstybei, Bažnyčiai. Jis ragino visus rodyti pavyzdį ir liudyti tikėjimą bei tikrąsias vertybes, nežiūrint patiriamų dėl to sunkumų.

Šiose šv. Mišiose, po kurių buvo giedami Kalnai, dalyvavo ir kartu su tikinčiaisiais meldėsi Šilalės miesto ir rajono valdžios atstovai meras Jonas Gudauskas, vicemeras Raimondas Vaitiekus, administracijos direktorius Valdemaras Jacevičius, Vera Macienė. Kalnų giesmės apmąstant Kristaus kančią buvo taip pat metas, kai melstasi už šeimas, šeimų centrus ir jų darbuotojus. Po Kalnų Bazilikoje šeimų centrų vadovams ir savanoriams Telšių vyskupas J. Boruta SJ įteikė kanoninius siuntimus ir palinkėjo tvirtybės atliekant itin svarbų ir reikšmingą darbą Bažnyčios gyvenime. Po pamaldų Telšių vyskupijos Šeimos centre Žemaičių Kalvarijoje vyko šeimos centrų darbuotojų nuotaikinga agapė, šiltas tarpusavio pabendravimas.    

Tikybos mokytojų ir katechetų diena

Liepos 3 dieną buvo meldžiamasi už tikybos mokytojus, katechetus ir visus Švietimo darbuotojus. Tą dieną prie jų jungėsi ir Palangos dekanato tikintieji. Nuo ryto buvo meldžiamasi už pedagogus, kurie 10 val. rinkosi į Žemaičių Kalvarijos kultūros centrą, kur vyko tai dienai skirtas renginys. Renginyje dalyvavo ir savo įžvalgomis su tikybos mokytojais bei katechetais dalijosi Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, abu Telšių vyskupai: ordinaras J. Boruta SJ ir augziliaras L. Vodopjanovas OFM, renginį vedė Telšių vyskupijos Katechetikos centro vadovas mons. Rimantas Gudlinkis ir šio centro metodininkė Margarita Petrauskaitė. Renginio metu tikybos mokytojai parodė jų pačių parengtą meninę programą, skambėjo sveikinimo žodžiai, buvo skaitomi pranešimai, apžvelgta praeitų mokslo metų veikla, įvertinti nuveikti darbai bei pasiekimai. Daugiau nei 200 tikybos mokytojų bei parapijinių katechetų po konferencijos ir renginio dalyvavo pagrindinėse šv. Mišiose. Jie, pasipuošę raudonais šaliais, sėdėjo Bazilikos priekyje ir tokiu būdu tapo gražiu ženklu gausiai susirinkusiems tikintiesiems, kad jų yra gana didelis būrys ir jie Bažnyčioje atlieka itin svarbią ir reikšmingą misiją.

Šv. Mišių pradžioje, kurioms vadovavo Vilkaviškio vyskupas R. Norvila, o koncelebravo abu Telšių vyskupai ir nemažas būrys kunigų, susirinkusius pedagogus ir visus piligrimus pasveikino Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Vyskupas R. Norvila pamoksle analizavo tikėjimo svarbą, jo raišką ir skelbimo būtinybę, kalbėjo apie kančios prasmę ir priežastis žmogaus gyvenime. Jis kvietė nuolat žvelgti į Kristų, į jo kančią, mokytis iš Jo nuolankumo, tvirtumo ištveriant savus sunkumus. Drąsino tikybos mokytojus būti ištikimiems savo kilniai misijai, priminė dviejų palaimintųjų: Jurgio Matulaičio ir popiežiaus Jono Pauliaus II mokymą bei išsakytas mintis ir kvietė semtis stiprybės iš šių šventų žmonių gyvenimo pavyzdžio.

Po šv. Mišių buvo giedami Kalnai, po kurių Telšių vyskupas J. Boruta SJ tikybos mokytojams Bazilikoje įteikė kanoninius siuntimus kitiems mokslo metams. Po visų iškilmių tikybos mokytojai nuotaikingai pabendravo surengtoje agapėje.

Tą dieną iš Žemaičių Kalvarijos vyko tiesioginės laidos, kuriose buvo gvildenamo aktualios temos apie tikybos mokytojo misiją šių dienų pasaulyje, o meldžiantis už pedagogus šv. Mišiose giedojo Palangos ir Kretingos parapijų jungtinis choras, vadovaujamas vargonininko Aloyzo Žilio.

Kunigų ir vienuolių diena

Sena ir gili tradicija, gyvuojanti nuo seno – per Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus vieną dieną skirti maldoms už kunigus, vienuolius, vienuoles ir pašaukimus į dvasinį bei vienuolinį luomą. Tokia diena šiemet buvo liepos 4-oji. Bazilikoje melstasi už kunigus bei vienuolius, prašyta naujų pašaukimų. Per visas šv. Mišias buvo sakomi pamokslai, kurie kreipė piligrimus į apmąstymą – kas yra kunigystė, koks tai pašaukimas, kokia kunigo misija šių dienų visuomenėje, kaip atpažinti pašaukimą į kunigystę bei vienuolystę. Ta diena taip pat buvo skirta Tauragės dekanato tikinčiųjų piligriminei kelionei. Pagrindines 12 val. šv. Mišias, kurioms vadovavo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ, aukojo Telšių vyskupai J. Boruta SJ ir L. Vodopjanovas OFM bei daugiau nei 80 iš visos Lietuvos atvykusių kunigų. Šv. Mišių pradžioje gausiai susirinkusius tikinčiuosius pasveikino Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ. Jis taip pat kreipėsi į gausų kunigų būrį ir priminė jiems, kas apie kunigystę, kunigų misiją yra kalbama Bažnyčios Kanonų kodekse bei kituose Bažnyčios dokumentuose.

Šv. Mišių metu, kuriose giedojo Tauragės Švč. Trejybės parapijos sumos choras, vadovaujamas Sauliaus Bernoto, pamoksle arkivyskupas S. Tamkevičius SJ kalbėjo apie kunigo vaidmenį, jam keliamus reikalavimus bei pagrindinį uždavinį: švenčiant Eucharistiją pačiam atrasti džiaugsmą realioje Dievo artumoje ir tai padėti suprasti kitiems – jam pavestiesiems ir patikėtiems. Arkivyskupas ragino tikinčiuosius gilinti savo tikėjimo žinias, leisti vaikus į tikybos pamokas, kiekvieną sekmadienį dalyvauti šv. Mišiose, aktyviai dalyvauti parapijos gyvenime. Kunigų ir tikinčiųjų pasauliečių santykis labai svarbus ir kunigų uolumas padaro didelę įtaką tikėjimo gilinime ir santykyje su Dievu. Jis kvietė pamilti Dievą kaip draugą, kaip mylintį Tėvą ir eiti su juo per gyvenimą.

Po šv. Mišių gausus būrys piligrimų kartu su vyskupais ir tikinčiaisiais patraukė į Kalnus. Po pamaldų Bazilikoje Telšių vyskupas J. Boruta SJ nemažam Telšių vyskupijos kunigų būriui įteikė naujus paskyrimus į įvairias pareigas vyskupijoje ir visiems palinkėjo gausios Dievo palaimos naujose pareigose.

Maldų už kunigus ir vienuolius dieną vainikavo nuotaikinga agapė Žemaičių Kalvarijos parapijos namuose.

Melstasi už Lietuvos policiją ir teisėsaugą

Liepos 5 diena buvo skirta policijai ir Lietuvos teisėsaugos darbuotojams. Tą dieną atstovavo Žemaičių Kalvarijos dekanato tikintieji. Jau tapo tradicija, kad maldų už Policiją dieną į šventovę atvyksta gausus būrys policininkų. Šv. Mišiose grojo Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras, vadovaujamas Vaclovo Egidijaus Mikniaus. Su dideliu būriu policininkų bei Lietuvos apskričių komisariatų viršininkais kartu meldėsi Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Algirdas Stončaitis, taip pat vyriausiasis policijos kapelionas kun. Aušvydas Belickas. Visą dieną pamoksluose, tai dienai skirtose Marijos radijo laidose buvo gvildenama apie tai, kokią reikšmę bei svarbą turi šiandienos visuomenėje policija, kokia jos misija ir kokį prasmingą, sunkų ir labai atsakingą darbą atlieka policijos bei teisėsaugos žmonės.

Pagrindinėms šv. Mišioms tą dieną vadovavo ir pamokslą pasakė Šiaulių vyskupas E. Bartulis. Šv. Mišiose giedojo Plungės parapijos choras, vadovaujamas Tomo Ambrozaičio ir Rūtos Černeckienės, o solo partijas atliko solistės Laima Česlauskaitė ir Vilija Mikštaitė. Šv. Mišių pradžioje įžangoje visus susirinkusius pasveikino Telšių vyskupas J. Boruta SJ, pamokslą pasakė vysk. E. Bartulis. Kalbėdamas jis pasidžiaugė policininkų dalyvavimu ir dėkojo už jų sunkų ir atsakingą darbą. Vyskupas pabrėžė, jog šiandieninė visuomenė serga, yra nutolusi nuo Dievo ir todėl įvykdomi įvairūs nusikaltimai, o juk žmogus pašauktas kurti gėrį bei grožį, tačiau žmonėms nutolus nuo Dievo tai padaryti labai sunku. Pamokslininkas ragino visus nuoširdžiai aktyviai ieškoti Viešpaties savo gyvenime ir džiaugsmingo tikėjimo šviesa spinduliuoti aplinkoje. Anot vyskupo, esame pašaukti kurti rojų žemėje, kartu su Viešpačiu mylint ir tikint gyventi.

Po šv. Mišių policijos atstovai aktyviai įsijungė į Kalnų giedojimą bei procesiją. Apsirengę paradinėmis uniformomis jie gražiai liudijo savo buvimu atlaiduose, jog ir šios sistemos žmonės ieško dvasinių vertybių ir siekia geriau pažinti Dievą savo gyvenime.

Po pamaldų policijos ir teisėsaugos atstovai rinkosi šventinei agapei ir šiltam pabendravimui.

Brolių latvių diena

Liepos 6-ąją Mindaugo karūnavimo bei Lietuvos valstybingumo dieną nuo pat ryto į Žemaičių Kalvarijos šventovę gausiai rinkosi maldininkai iš visos Lietuvos bei iš įvairių Latvijos vietovių. Tą dieną vyko Akmenės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė. Dvi baltų tautos – lietuviai ir latviai, – jungiamos vieno tikėjimo, tą dieną susirinkę meldėsi prie stebuklingojo Šeimų Karalienės paveikslo. Tos dienos pagrindinėms šv. Mišioms vadovavo Liepojos vyskupas Vilhelmas Lapelis OP, koncelebravo Jelgavos vyskupas Edvards Pavlovskis ir Jelgavos vyskupas emeritas Antons Justs bei Telšių vyskupas J. Boruta SJ, kuris šv. Mišių pradžioje kreipėsi į gausiai susirinkusius maldininkus lietuvių ir latvių kalbomis. Jis pasveikino piligrimus, priminė istorijos apie Mindaugo karūnavimą pagrindinius aspektus. Šv. Mišiose giedojo Akmenės dekanato parapijų jungtinis choras. Šv. Mišių pradžioje įžangos giesmę latvių kalba giedojo atvykę svečiai, kurių tą dieną Bazilikoje meldėsi apie 300. Pamokslą, kurį iš latvių kalbos į lietuvių kalbą vertė kun. Mindaugas Šlaustas, pasakė Jelgavos vyskupas emeritas A. Justs. Jis išreiškė mintį, kad tokia lietuvių ir latvių draugystė Žemaičių Kalvarijos Šventovės pagalba turi tapti tradicija, ir būtent liepos 6 dieną, kuri ženklina, kiek daug bendra istorijos bėgyje mes turėjome bendra. Pagal latvių ir skandinavų tradiciją vienintelio Lietuvos karaliaus Mindaugo žmona Morta buvo latvė savo kilme nuo Agluonos, taigi lietuviai turi vienintelį Popiežiaus pateptą ir karaliumi vainikuotą Karalių Mindaugą, o latviai vienintelę Popiežiaus pateptą ir vainikuotą karalienę Mortą. Šis istorinis įvykis, sujungiantis latvius ir lietuvius, ragina liepos 6 dieną susitikti kiekvienais metais Žemaičių Kalvarijos šventovėje, nes ši šventovė ženklina etninių baltų genčių žemių – kuršių, žemaičių, latvių, žemgalių ribą. Tai įpareigojantis bendrystei per maldą ir susibūrimą faktas. Komentuodamas tos dienos evangeliją pamokslininkas drąsino atvira širdimi priimti tikėjimą į savo gyvenimą ir džiaugsmingai vykdyti Dievo valią Švč. M. Marijos pavyzdžiu.

Po šv. Mišių buvo einamas Kryžiaus Kelias, po kurio Žemaičių Kalvarijos parapijose namuose vyko brolių latvių agapė.

Jaunos šeimos ir jaunimas meldėsi už ateitį

Liepos 7 dieną Didžiuosiuose atlaiduose, kada į Žemaičių Kalvariją plaukė piligrimai iš visos Lietuvos, ypač iš Klaipėdos dekanato, visą dieną buvo melstasi už Lietuvos ir Bažnyčios ateitį – jaunas šeimas ir jose augančią jaunąją kartą. Nuo ankstyvo ryto iki vakaro šv. Mišių Šventovėje skambėjo kvietimas maldai už tuos, kurie apsisprendė gyventi krikščionišką gyvenimą šeimose, bei tuos, kurie tam ruošiasi ir ketina kurti bažnytinės santuokos pagrindu krikčionišką šeimą. Maldos, giesmės, pamokslai kvietė analizuoti šeimos kilnumą, jos uždavinius visuomenėje, kreipė į paiešką, kaip kovoti su sunkumais bei iššūkiais. Pagrindinėms tos dienos šv. Mišioms, kuriose giedojo Klaipėdos Šv. Kazimiero parapijos sumos choras, vadovaujamas Mindaugo Gudžiūno, vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis, kartu meldėsi abu Telšių vyskupai bei būrelis kunigų.

Šv. Mišių pradžioje visus pasveikino Telšių vyskupas J. Boruta SJ, o pamokslą pasakė Kardinolas. Jis susirinkusiems tikintiesiems kalbėjo apie tai, jog modernioji kultūra yra apiplėšusi šeimą – iš jos bandoma atimti tikėjimą ir asmenų bendrystę. Santuoką yra bandoma sugriauti iš pamatų, ir kardinolas klausė: ar santuoka dar pusgyvė, ar jau mirusi? Yra ginančių tradicinę šeimą, autentišką Kristaus ir Bažnyčios mokymą apie šeimą ir tai teikia vilties.

Anot Kardinolo, šeima turi stiprėti Susitaikinimo ir Eucharistijos sakramentų pagalba, būti gyvybinga, nes evangelizuota šeima tada pati tampa evangelizuojanti, sugebanti pagelbėti kitiems, liudyti tikrąjį santuokos džiaugsmą bei grožį. Pamokslininko teigimu būtent krikščioniškos šeimos gali pakeisti mūsų tautos veidą.

Po šv. Mišių Kardinolas vadovavo procesijai į Kryžiaus Kelio kalnus.

Tą pačią dieną didelis būrys jaunimo iš visos Telšių vyskupijos keliavo į piligriminį žygį. Nuo ryto jie būriavosi Sedoje, kuri yra už 10 kilometrų nuo Žemaičių Kalvarijos šventovės. Čia jaunimas meldėsi, bendravo, turėjo įvairių užsiėmimų, o po pietų giedodami patraukė link Žemaičių Kalvarijos. Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje vyko šlovinimas, Švč. Sakramento adoracija, o kultūros centre – jaunimui skirtas koncertas.

19 val. buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM bei dekanatų jaunimo dvasios vadai. Šv. Mišių pradžioje gausiai susirinkusius jaunus žmones ir visus piligrimus pasveikino Telšių vyskupas J. Boruta SJ pasidalijęs savo patirtimi ir įspūdžiais iš savo vaikystės ir jaunystės tikėjimo paieškose, o pamokslą pasakė vysk. L. Vodopjanovas OFM. Jaunimui jis kalbėjo, jog Kristus nori su kiekvienu, ypač su jaunu, žmogumi draugauti ir trokšta, kad mes jį nuolat įsileistume į savo namus, į savo gyvenimus, kad nuolat pakviestume Jį į svečius.

Po šv. Mišių, kuriose giedojo Katalikų Evangelizacijos Bendruomenė „Naujoji Sandora“, jaunimas vakarieniavo ir jau temstant iškeliavo su žvakėmis ir deglais rankose į naktinį Kryžiaus Kelią. Apie 1000 jaunų žmonių išėjo giedodami Kalnus, Kryžiaus kelyje, kartu su jais meldėsi ir vysk. L. Vodopjanovas OFM, klausydamiesi kapelionų jiems sakomų pamokslų, jie buvo kviečiami melstis už savo ateitį ir gyvą santykį su Kristumi. Grįžusius iš Kalnų Bazilikoje juos sutiko ir savo malda bei palaiminimu į namus palydėjo Telšių vyskupas J. Boruta SJ.

Sena ir gyva tradicija – jaunų žmonių susitikimas Žemaičių Kalvarijoje per Didžiuosius atlaidus yra palaikoma Telšių ganytojų ir Telšių vyskupijos jaunimo centro vadovo kun. Viktoro Daujočio bei jo ištikimų pagalbininkų savanorių.

Ir šiemet pakylėtas jaunimas išsiskirstė į savo namus ir parapijas, kur yra pakviesti tapti Kristaus Evengelijos žinios skelbėjais savo tikėjimu ir aktyvumu parapijos gyvenime.

Melstasi už Lietuvos vadovus, politikus, savivaldos žmones ir žiniasklaidos darbuotojus

Liepos 8-ąją, pagrindinę atlaidų dieną, į Žemaičių Kalvariją atvykę maldininkai buvo kviečiami melstis už Lietuvos valstybės vadovus, savivaldybių atstovus, žiniasklaidą. Tą dieną buvo Gargždų ir Mažeikių dekanatų tikinčiųjų piligriminė kelionė. Minios piligrimų iš visos Lietuvos nuo ankstyvo ryto giedodami ėjo į Kalnus, dalyvavo šv. Mišiose, klausėsi pamokslų, o gausiausias būrys tikinčiųjų rinkosi į pagrindines 12 val. šv. Mišias. Tos dienos pagrindinėms šv. Mišioms vadovavo apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivysk. Luigi Bonazzi, kartu koncelebravo abu Telšių vyskupai, nemažas būrys kunigų. Šv. Mišiose giedojo Gargždų ir Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijų jungtinis choras, kuriam vadovavo vargonininkai  Virginija Letukienė ir Petras Katauskis. Kartu su maldininkais meldėsi į Šventovę atvykusi Seimo pirmininkė Irena Degutienė, grupė Seimo narių, savivaldybių merai, administracijų direktoriai, politikai, žiniasklaidos atstovai.

Šv. Mišių pradžioje į maldininkus kreipėsi Telšių vyskupas J. Boruta SJ, kuris pasveikino atvykusiuosius ir visiems išsamiai priminė Pal. Jurgio Matulaičio, kurio metus šiais metais švenčiame, socialinį mokymą, savo aktualumu svarbų ir šiandienai.

Pamokslą, kurį iš italų į lietuvių kalbą vertė Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, pasakė apaštalinis nuncijus Lietuvoje. Jis priminė Evangelijos vietą, kaip Jėzus pasakė, kad jam reikia būti jo Tėvo reikaluose, o iš to, anot arkivyskupo, išplaukia, jog kiekvienam krikščioniui reikia būti dangiškojo Tėvo reikaluose, kitaip sakant, susirūpinus vykdyti Dievo valią. Kalbėdamas apie politiko misiją visuomenėje ir jo santykį su Dievu, pamokslininkas pateikė tokias įžvalgas: Palaimintas politikas, kuris gerai suvokia ir giliai įsisąmonina savo vaidmenį, kuris yra patikimas kaip žmogus, kuris dirba dėl bendros gerovės, o ne dėl savo naudos. Palaimintas politikas, kuris ištikimai išlieka nuoseklus, kuris siekia vienybės ir ją saugo, siekia radikalių pokyčių, mokantis išklausyti. Palaimintas politikas, kuris nebijo tiesos. Pasak nuncijaus, tenebijo politikas žiniasklaidos. Paskutiniame teisme jis turės atsiskaityti prieš Dievą, o ne prieš žiniasklaidą! 

Po šv. Mišių apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivysk. L. Bonazzi vadovavo Kryžiaus Kelio Kalnų procesijai ir laimino tikinčiuosius šv. Kryžiaus relikvija.

Maldų už žemdirbius ir ūkininkus diena

Liepos 9-ąją buvo meldžiamasi už žemdirbius ir ūkininkus. Visą dieną melstasi už visus, kurie gyvena kaimuose, dirba žemę, taip savo sunkiu, labai reikalingu ir prasmingu darbu maitindami daugybę žmonių. Žemdirbys – arčiausiai žemės, arčiausiai Dievo kūrinijos – gamtos – gyvenantis žmogus, labiausiai jaučiantis metų ciklus, gamtos reiškinius, akivaizdžiai savo gyvenime ir veikloje matantis Dievo veikimą. Tą atlaidų dieną atstovavo Šilutės dekanato kunigai bei tikintieji, o pagrindinėms 12 val. šv. Mišioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas ordinaras Jonas Ivanauskas, kartu koncelebravo abu Telšių vyskupai bei atvykę kunigai. Šv. Mišiose giedojo Šilutės parapijos jungtinis choras, vadovaujamas Vitos Bočkuvienės. Pamokslą šv. Mišiose pasakė vyskupas J. Ivanauskas, analizavęs Evangeliją, kalbančią apie Jėzaus atvykimą į savo tėviškę ir kaip ten Viešpats dėl savo tėvynainių netikėjimo nepadarė nė vieno stebuklo. Vyskupas kalbėjo apie dabartinio žmogaus santykį su Dievu. Jis kvietė žmones į pasitikėjimą Viešpačiu, kad kiekvieno tikėjimas ir pasitikėjimas Jėzumi Kristumi būtų priežastis stebuklo įvykimui kiekvieno gyvenime.

Po šv. Mišių tiek lankant koplytėles lauke, tiek einant Kryžiaus kelią Bazilikos viduje buvo giedamos Kalnų giesmės, tikintiesiems sakomi pamokslai, taip meldžiantis už visus žemdirbius bei ūkininkus.   

Melstasi už verslininkus ir kelininkus

Liepos 10 dieną nuo pat ryto Žemaičių Kalvarijos Šventovėje buvo meldžiamasi už verslininkus ir kelininkus. Tą dieną gausiai rinkosi maldininkai, ypač Telšių dekanato tikintieji, nes ši diena buvo skirta jų piligriminei kelionei. Kelių direkcijos iniciatyva parengta saugaus eismo programa buvo rodoma maldininkams ir Žemaičių Kalvarijos miestelio gyventojams. Pagrindinėse 12 val. šv. Mišiose kartu su visais piligrimais meldėsi Kelių direkcijos direktorius Skirmantas Skrinskas bei jo pavaduotojai Egidijus Skrodenis ir Algimantas Janušauskas, Saugaus eismo skyriaus vedėjas Nemunas Abukauskas, VĮ „Automagistralė“ direktorius Vladislovas Molis, Vilniaus, Kauno, Telšių, Tauragės, Klaipėdos, Alytaus, Utenos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės „VĮ Regionų kelių“ direktoriai. Šv. Mišioms vadovavo ir pamokslą pasakė Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis. Kartu su juo koncelebravo abu Telšių vyskupai, atvykę kunigai. Šv. Mišiose giedojo Telšių Katedros ir Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijų jungtinis choras, kuriam vadovavo vargonininkės Ernesta Dargužienė ir Dalia Pleškienė.

Pamoksle Kaišiadorių vyskupas emeritas J. Matulaitis kalbėjo apie Mariją, kurią Viešpats paliko jo sekėjams, t. y. Bažnyčiai, kaip Motiną. Vyskupas kvietė nuolat į šią savo Motiną kreiptis ir savo širdyse statyti jai šventoves. Pamokslininkas ragino atsiversti, centre pastatyti Dievą, kaip Marija, ištikimai Juo sekti. Kiekvienam žmogui reikia to, kas padėtų rasti išeitis gyvenimo kelyje, o tokia kelrodė žvaigždė yra būtent Marija, kuria sekdami galime rasti teisingą kryptį ir kelią per gyvenimą.

Po šv. Mišių buvo giedami Kalnai, į Kryžiaus kelią iškilmingai išėjo gausus būrys maldininkų bei šv. Mišiose dalyvavę kelių priežiūros įmonių vadovai bei darbuotojai. Po Kryžiaus kelio tą dieną Telšių vyskupas J. Boruta SJ Kęstaičiuose, kur vis auga kryžių „miškelis“, pašventino penkis atskirų parapijų ir organizacijų pastatytus kryžius.  

Melstasi už vykdančius artimo meilės misiją

Liepos 11-ąją melstasi už „Caritas“ organizacijos darbuotojus, savanorius ir visus, kurie parapijinėse ir kitokiose struktūrose vykdo karitatyvinę artimo meilės misiją. Ši diena taip pat buvo skirta Skuodo dekanato tikintiesiems. 10 val. Žemaičių Kalvarijos senelių globos namų koplyčioje ten gyvenantiems ir sunkiai judantiems šv. Mišias aukojo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupo augziliaras vysk. L. Vodopjanovas OFM. 12 val. šv. Mišioms vadovavo Lietuvos kariuomenės ordinaras vysk. Gintaras Grušas, šv. Mišiose giedojo Mosėdžio parapijos sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Danutės Venckienės. Šv. Mišių pradžioje Telšių vyskupas J. Boruta SJ visus pasveikino primindamas Bažnyčios ir Pal. Jurgio Matulaičio mokymą apie artimo meilės darbus. Pamokslą pasakė vyskupas G. Grušas. Analizuodamas evangelinį pasakojimą apie Jėzaus pasilikimą šventykloje ir jo pasakymą, kad jis turįs būti savo Tėvo reikaluose, vyskupas kvietė piligrimus taip pat nuolat prisiminti ir ta dvasia gyventi – būti Dievo, kuris mums yra Tėvas, reikaluose. Vykdant artimo meilės įsakymą nuolatos gyventi Dievo artumoje ir per pagalbą kitiems tą artumą ir patiriamą meilę paliudyti pasauliui. Toks uždavinys patikėtas kiekvienam krikščioniui – daryti nuolat artimo meilės darbus.

Po šv. Mišių vyskupai G. Grušas ir L. Vodopjanovas OFM vadovavo procesijai į Kalnus, kur giedant giesmes buvo meldžiamasi už „Caritas“ darbuotojus ir visus karitatyvinės veiklos vykdytojus.

Paskutinė diena – parapijai

Sena tradicija paskutinę Didžiųjų atlaidų dieną skirti Žemaičių Kalvarijos parapijai bei su ja besiribojančioms kaimynėms: Barstyčių, Alsėdžių, Gegrėnų, Sedos, Platelių parapijoms. Ši diena buvo ir Žemaičių Kalvarijos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė. Tą dieną – liepos 12-ąją – 10 val. Telšių vyskupas J. Boruta SJ šv. Mišių metu 27-iems Žemaičių Kalvarijos ir Barstyčių parapijų jaunuoliams suteikė Sutvirtinimo sakramentą. Vyskupas maldininkams priminė pagrindinius krikščioniškojo gyvenimo principus, ragino gyventi aktyvų maldos gyvenimą, jungtis į parapijų veiklą, būti drąsiems gyvenant tikėjimu ir liudijant jį aplinkiniams. Votyvos šv. Mišiose giedojo Žemaičių Kalvarijos parapijos jaunimo choras.

12 val. šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, koncelebravo Telšių vyskupas J. Boruta SJ ir kunigai. Pamokslą pasakė vyskupas J. Boruta SJ, giedojo Žemaičių Kalvarijos ir iš kitų parapijų atvykę giesmininkai, vadovaujami Žemaičių Kalvarijos Šventovės vargonininkės Kristinos Kondratavičienės. Pamoksle Telšių vyskupas išryškino parapijos veiklos ir gyvenimo pobūdį, išsamiai nušvietė šios didingos šventovės istorijos momentus, pabrėždamas jos svarbą ir reikšmę kiekvieno tikinčio žmogaus gyvenime. Vyskupas linkėjo kiekvienam žmogui subręsti tikėjime ir užaugti kaip sąmoningam Bažnyčios nariui.

Po šv. Mišių tiek lankant koplytėles, tiek Bazilikos viduje buvo giedami Kalnai, sakomi pamokslai. Grįžtant iš Kalnų Telšių vyskupas J. Boruta SJ pašventino prel. Povilo Pukio 130-ųjų gimimo metinių proga atidengtą atminimo lentą prie to namo, kur jis gyveno paskutiniais savo gyvenimo metais. Čia buvo priminta ši iškili asmenybė, išvardinti jo nuveikti milžiniški darbai, paliktas gilus pėdsakas Žemaitijos istorijoje. Prel. P. Pukys (1882–1964) dirbamas Žemaičių Kalvarijos parapijos klebonu pabaigė atstatyti po gaisro nukentėjusią bažnyčią, o per savo gyvenimą pastatė tris bažnyčias, tebestovinčias ir šiandien: Stalgėnuose, Plungėje ir Pakutuvėnuose. Buvo aktyvus visuomenininkas, sovietmečiu kalėjęs lageryje, o savo gyvenimą užbaigęs ir palaidotas Žemaičių Kalvarijoje.

Po Kalnų procesijos Bazilikoje buvo giedamas padėkos himnas Dievui, dėkojant už visas per atlaidus gautas malones, padėkos žodį visiems atlaidų dalyviams ir pagalbininkams tarė Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius kan. J. Ačas, o su maldininkais atsisveikindamas Telšių vyskupas J. Boruta SJ kvietė visus nepamiršti šios šventovės ir kvietė visus atvykti į kasmėnesinius atlaidus, kurie po Didžiųjų Žemaičių Kalvarijos atlaidų šiemet bus rugpjūčio 2 dieną.

Žemaičių Kalvarija,
Plungės rajonas
Klier. Edvino Bružo nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija