2012 m. spalio 5 d.    
Nr. 37
(2012)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Marijos legionierių atlaidai

Rugsėjo 8-oji  – Švč. Mergelės Marijos Gimimo iškilmės. Šia proga bažnyčiose rengiami iškilmingi atlaidai. Ypatingi atlaidai rengiami Šiluvoje, bet šįkart noriu papasakoti apie Dievo sūnaus Motinos Švč. Mergelės Marijos Gimimo šventimą Krekenavos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų Bazilikoje.

Šią iškilmingą dieną į papuoštus pačiais gražiausiais rudeniškais astrų žiedais Dievo namus rinkosi Marijos legiono maldininkai ne tik iš Krekenavos, bet ir iš Panevėžio, Pasvalio dekanatų. Juos su spinduliuojančia meile akyse pasitiko Krekenavos Bazilikos klebonas kun. dr. Gediminas Jankūnas ir altaristas kan. Petras Budriūnas, sesuo Loreta bei Krekenavos parapijos maldininkai. Visi suklaupę bažnyčioje meldėsi į Švč. Mergelę Mariją, kalbėjo legiono maldas bei rožinio pirmąją dalį ,,Džiaugsmo slėpiniai“. Pasibaigus legiono maldoms sesuo Loreta pasvalietes maldininkes pakvietė adoracijai ir aprengė baltutėliais iškilmingais bažnytiniais rūbais. Adoruodamos kartu su maldininkėmis iš Krekenavos, mes pajutome didingą palaimą. Iškilmingas šv. Mišias aukojo klebonas kun. dr. G. Jankūnas ir kan. P. Budriūnas. Klebonas homilijoje kalbėjo, kad tarnavimas Bažnyčiai reiškia tą patį, kaip ir apaštalavimas, evangelizacija, kad laisvi nuo vidinių ir išorinių kliūčių, galėtume įvykdyti Kristaus mums pavestą uždavinį – visus žmones vesti į amžinąjį gyvenimą. Marija padeda mums šiame darbe savo pavyzdžiu, užtarimu ir pagalba. Ji moko mus gyventi ne dėl savęs, o dėl Jėzaus. Marija trokšta, kad niekas iš Jos vaikų nežūtų, kita Jos dovana – pažadinta mumyse artimo meilė, jog visada trokštume padėti kitiems, ji auklėja mumyse apaštališką dvasią. Niekada, ypač nuo pasiaukojimo valandos, nėra mūsų gyvenime mažų ir nesvarbių dalykų. Kiekvienas dalykas gali būti ir yra Jos ženklas, Jos malonė – perspėjimas, prašymas, kvietimas. Kiekvienas dalykas turi apibrėžtą gilią prasmę. Marijai padedant, mes turime išmokti skaityti nuostabią asmeninio gyvenimo knygą, kad atsektume visų įvykių gilesnę prasmę. Klebonas kvietė visus Marijos legiono narius bei maldininkus būti Dievo įrankiais Marijos kelyje.

Šios šventės proga iškilmingą pažadą davė keturi aktyvieji legionieriai. Tokiu būdu rugsėjo 8 dieną Krekenavos parapijoje įsikūrė Marijos legiono prezidiumas ,,Malonių versmė“. Jį sveikino kun. G. Jankūnas, kan. P. Budriūnas, sesuo Loreta, Panevėžio vyskupijos kurija, prezidiumas (pirmininkė Zofija Zakarevičienė), maldininkai iš Krekenavos, Panevėžio ir Pasvalio.

Pasibaigus šv. Mišioms, bendruomenės namuose laukė šeimininkių paruošti garuojantys cepelinai bei įvairiausiais valgiais padengti stalai. Palaiminus suneštas gėrybes, vyko agapė bei nuoširdus bendravimas. Giedojome giesmes, dainavome patriotines dainas. Nepralenkiamas dainininkas buvo klebonas Gediminas, jam pritarė visi susirinkusieji. Atsisveikindamos padėkojome šventės organizatoriams ir išvykome į Pasvalį kupinos Viešpaties ir Švč. Mergelės Marijos malonių.

Vlada Čirvinskienė
Pasvalys–Krekenava

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija