2012 m. gruodžio 14 d.    
Nr. 47
(2022)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Atmintis

Visuomet buvo pasirengęs patarnauti žmonėms

A†A kun. Jonas Babonas
(1936 06 18–1963 04 10–2012 11 29)

Kun. Jonas Babonas
Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

Lapkričio 29 dieną, eidamas 77-uosius metus, po ilgos ir sunkios ligos mirė Girkalnio parapijos rezidentas kunigas Jonas Babonas.

Kun. J. Babonas gimė 1936 metų birželio 18 dieną II-jame Peldžiūnų kaime Girkalnio parapijoje katalikų tėvų šeimoje. 1943 metais mirė kunigo Jono tėvas, o motina karo audrose liko su šešiais vaikais, kurių vyriausiajam buvo penkiolika, o jauniausiajam – penkeri metai. Karo metą šeima išgyveno sėkmingai, nors, kaip kunigas Jonas rašė savo autobiografijoje, „teko bėgioti tarp takų, patrankų ir minų, patirti baisių bombardavimų“. Pasibaigus karui Jonukas pradėjo lankyti Griaužų pradinę mokyklą, o 1949 metų pavasarį, baigęs pradinę, perėjo į Viduklės vidurinę mokyklą, ten persikėlė gyventi pas savo vyriausiąją seserį. Vidurinę mokyklą J. Babonas baigė 1956 metų birželį ir buvo pasiryžęs stoti į kunigų seminariją, tačiau nebuvo priimtas, nes tuomet galiojo taisyklė, kad į seminariją buvo leidžiama stoti tik atlikus karinę tarnybą ar esant nuo jos atleistam. J. Babonas karinės tarnybos nebuvo atlikęs. Dėl silpnos sveikatos jo į kariuomenę neėmė, tačiau, laukdamas, kol galutinai bus išspręstas šis klausimas, jis pradėjo dirbti savo gimtinėje kolūkio sandėlininku, vėliau – sąskaitininku, o nuo 1957 metų perėjo dirbti į melioraciją ir ruošėsi stoti į seminariją. 1958 metais, išlaikęs stojamuosius egzaminus, J. Babonas buvo priimtas į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Ją baigė 1963 metais ir tų pačių metų balandžio 10 dieną vyskupo Petro Maželio buvo įšventintas kunigu.


Atmintis

Jos Kasdienė Duona buvo gilus tikėjimas

A†A Elena Grabauskaitė-Arnašienė
(1928 02 02–2012 10 17)

Elena Grabauskaitė-Arnašienė

Elena Grabauskaitė gimė žemaičių bajorų Bronislovo ir Elzbietos Grabauskų šeimoje Kalniškių kaime, Pajūrio parapijoje, Šilalės valsčiuje. Šeimoje augo gausus būrys vaikų. Mūsų mama Elena buvo ketvirtas ir, toli gražu, ne paskutinis gražios žemaičių bajorų šeimos vaikas. Tačiau jau vienuolikos metų būdama pažino netektį mylimo tėvelio Bronislovo, kurio ilgesys ir šviesus atminimas lydėjo visą gyvenimą... Tėvelio bruožų ir pavyzdžio ieškojo jo giminėje ir godžiai sugėrė į save. Lietuvos generolas ir visuomenės veikėjas Pranas Liatukas, pasižymėjęs kovose su bermontininkais ir bolševikais, buvo mamos tėvelio pusbrolis, 1945 m. sausio 30 d. NKVD apkaltintas priklausymu Lietuvos laisvės armijai ir suimtas. Vėliau, 1945 metų rudenį, neatlaikęs kankinimų mirė Lukiškių kalėjimo ligoninėje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija