2013 m. sausio 18 d.    
Nr. 3
(2027)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Paminėtos partizanų žūties metinės

Prano Trakinio parengta partizanų
slėptuvės atstatymo atmintinė.
Iš kairės: Albertas Švažas
ir Pranas Šiuipys

Sausio 7 dieną Viekšnių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje kunigai Kęstutis Zybartas ir Romualdas Žulpa aukojo šv. Mišias, skirtas prieš 65 metus Milių kaimo miško bunkeryje žuvusiems partizanams paminėti. Homilijoje kun. K. Zybartas lygino žuvusiuosius partizanus, atidavusius savo jaunas gyvybes už Tėvynės laisvę, ir šių dienų jaunus žmones, paliekančius Lietuvą.

Brėkštant 1948 m. sausio 7 d. rytmečiui, agento atvestas MGB kareivių būrys keliais žiedais apsupo partizanų bunkerį. Neišlaikęs nervinės įtampos, bunkerį paliko Leonas Jonuškis. Likę bunkeryje du vyrai toliau atsišaudė. Partizanų sužeistas rusų kareivis skubiai arkliais išvežtas į Mažeikių ligoninę. Čekistai iš kaimo atsivarė Domą Rimkų ir liepė jam lįsti į bunkerį. Partizanai per tą įvarytą bunkerin žmogų perdavė stribams, kad gyvi nepasiduosią, kad mirti nebijo. Tada bunkerio angos buvo apdėtos šiaudais ir padegtos. Sumestos granatos. Po žudynių į bunkerį pasiųstas Krakių kaimo senukas Ignas Žiulpa. Jis rado dviejų žuvusiųjų – Alberto Švažo ir Prano Šiuipio – kūnus. A. Švažas-Vilius (Vilkas) buvo gimęs 1918 m. Rekečių k., Lietuvos kariuomenės savanoris, puskarininkis, tarnavęs Radviliškio inžineriniame batalione. 1944 metais Viekšnių miestelyje organizavo savigynos būrį, Tėvynės apsaugos rinktinės karys, Sedos kautynių dalyvis, Žemaičių legiono Platelių tiekimo skyriaus viršininkas. Nuo 1945 metų rudens – „Alkos“ rinktinės štabo narys, Viekšnių kuopos vadas. Pranas Šiuipys, g. 1922 m. Lėlaičių k., – „Alkos“ rinktinės partizanas. Abiejų kūnai buvo numesti prie Viekšnių miestelio stribyno, vėliau užkasti Ventos upės pakriaušėje. Iš ten jų kūnus partizanai išvogė ir slapčia palaidojo senosiose Viekšnių kapinėse. Po partizanų žūties buvo suimti jų ryšininkai ir rėmėjai. Juozas ir Ona Virkučiai, Jonas ir Pranas Jonuškiai, Jonas Balvočius ir Jonas Silkinis nuteisti 10 metų lagerio ir išvežti į Rusiją.

Prasidėjus Atgimimui, Lėlaičių kaime, P. Šiuipio gimtinėje, žuvusiems atminti buvo pastatytas kryžius. Grįžęs iš lagerių partizanų rėmėjas Jonas Silkinis parodė išsprogdintą bunkerio vietą. Ten 1988 metais Adomas Riauka ir Alfonsas Degutis pastatė medinį kryžių. 2001 metų lapkričio 17 dieną prie kelio Mažeikiai–Viekšniai, netoli buvusio bunkerio vietos, pastatytas ir pašventintas atminimo ženklas.

2010 metų vasarą Mažeikių šaulių kuopos vado Prano Trakinio iniciatyva partizanų žūties vietoje atkurtas identiškas partizanų bunkeris. Šalia pastatytas paminklinis akmuo ir informacinis stendas, sutvarkyta miško aikštelė. Tų pačių metų rugpjūčio 20 dieną ši atmintina vieta iškilmingai pašventinta.

Dabar čia šaulio priesaiką duoda jaunieji šauliai, švenčių proga renkasi skautai, kitos rajono patriotinės organizacijos, aplanko šią vietą turistai.

Sausio 7-ąją, po šv. Mišių, susirinkusieji aplankė žuvusiųjų kapą. Ten jaunieji šauliai (vadovas Antanas Šležas) padėjo gėlių. Mažeikių šauliai partizanų atminimą pagerbė trimis šautuvų salvėmis.

Viekšnių kultūros centro direktorės Birutės Švažienės maloniai priimti iškilmių dalyviai pasidalijo prisiminimais ir pamąstymais apie pasipriešinimo kovų reikšmę stabdant Lietuvos kolonizaciją. Kalbėjo Algimantas Muturas, Adomas Riauka, Albertas Ruginis, Alfonsas Degutis.

Buvo parodytas filmas „Nesulaužę priesaikos“.

Partizanų žūties 65 metų sukakties minėjimą organizavo LPKTS Mažeikių filialo pirmininkas Teofilis Januškevičius.

Albertas Ruginis

Viekšniai, Mažeikių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija