2013 m. sausio 25 d.    
Nr. 4
(2028)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Mirė poetė Liūnė Sutema

Liūnė Sutema
(Zinaida Nagytė-Katiliškienė)

Sausio 17-ąją Jungtinėse Amerikos Valstijose, Čikagos priemiestyje Lemonte, mirė poetė Liūnė Sutema (Zinaida Nagytė-Katiliškienė). Jai buvo 85-eri. Poetės brolis – rašytojas Henrikas Nagys (1920–1996), o vyras – prozininkas Marius Katiliškis (1914–1980). Jos gyvenimas pilnas sukrėtimų – po sunkios ligos mirė vyras prozininkas M. Katiliškis, vėliau neteko sūnaus ir dukters. Liūnė Sutema gimė 1927 m. liepos 5 dieną Mažeikiuose. Tėvai nuolat kilnojosi iš vienos vietos į kitą (Radviliškis, Kaunas, Šilutė, Kėdainiai). Būsima poetė pradinę mokyklą baigė Kėdainiuose. 1944-aisiais su tėvais pasitraukė į Vakarus, 1945 metais Vokietijoje baigė gimnaziją, Insbruko ir Freiburgo universituose studijavo vokiečių literatūrą. Vėliau pasitraukė į JAV ir apsigyveno Lemonte. Ji nebuvo nė karto sugrįžusi į Lietuvą. Neturėdama lietuviško paso, neatvyko pasiimti ir Nacionalinės kultūros ir meno premijos, kuria 2007 metais apdovanota už dvasinės saugos poeziją rinkinyje „Tebūnie“.


Bernardas Brazdžionis – Jonas Juškaitis

Laiškai 1982–2002 metais

(Tęsinys. Pradžia 2011 m. nr. 88, 90, 92, 94,
2012 m. nr. 9, 13, 16, 17, 20, 22, 26, 31, 36, 44,
2013 m. nr. 2, 3)

*88.11.1.

Malonus kolega,

tuojau po laiško atėjo ir abu spaudos vokai. Labai ačiū!

Puikus ir labai įdomus Jono Mikelinsko atsakymas jo anksčiau spausdinto rašinio skaitytojams. Charakteringi nepatenkintų balsai ir argumentai.105

Panašios spaudos (visų numerių ar tik iškarpų) mielai laukčiau. Tai įgalina visą demokratėjančios spaudos nuotaiką pastebėti, liberalėjimo ir atsinaujinimo pastangas bei sunkumus pajusti, kartu su laisviau alsuojančia tauta pagyventi.


Nuoširdžiai mylėjęs Dievą ir Tėvynę

A†A kun. Algimantas KEINA (1937 02 21–1962 04 18–2013 01 16)

Kun. Algimantas Keina

Sausio 16-osios rytą į amžinojo Tėvo namus iškeliavo Vilniaus arkivyskupijos kunigas Algimantas Keina.

Kun. A. Keina gimė 1937 m. vasario 21 d. valstiečių šeimoje Moliakalnio kaime (Ignalinos r.). Naujojo Daugėliškio parapijoje buvo pakrikštytas, vėliau joje gavo tvirtus krikščioniško gyvenimo pagrindus. 1955 metais baigė Ignalinos vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno kunigų seminariją. Pasiruošimą kunigystei teko laikinai nutraukti dėl privalomos karinės tarnybos 1957–1960 metais. Užsitęsusias studijas baigė 1962 metais ir vysk. Petro Maželio 1962 m. balandžio 18 d. buvo įšventintas kunigu. Kunigiškai tarnystei buvo paskirtas į šias Vilniaus ir Pavevėžio vyskupijų ir Kauno arkivyskupijos parapijas: 1962 05 19 – vikaru Naujojoje Vilnioje; 1963 03 20 – administratoriumi Reškutėnuose; 1964 05 06 – administratoriumi Paringyje; 1967 08 07 – klebonu Valkininkuose; 1990 10 01 – klebonu Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo parapijoje; 1994 01 07 – klebonu Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijoje; 2000 03 30 – klebonu Kavarske; 2002 11 11 – klebonu Uliūnuose ir administratoriumi Ėriškiuose. Šias pareigas ėjo iki 2008 11 16. Pablogėjus sveikatai 2008 metais kun. A. Keina kreipėsi į Panevėžio vyskupą, prašydamas atleisti iš klebono pareigų, o į Vilniaus arkivyskupą – leisti apsigyventi Vilniuje. Šioje arkivyskupijoje jam buvo sudarytos sąlygos gyventi ir, pagal galimybes, talkinti sielovadoje Vilniaus Šv. Onos, o vėliau Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje.


Jam visi žmonės buvo geri

A†A kun.Vladas Jurgis Bobinas
(1934 03 31–1965 04 14–2013 01 20)

Kun. Vladas Jurgis
Bobinas apie 1970 metus

Sausio 20 dieną, sekmadienį, Kaune mirė Vilkaviškio vyskupijos kunigas Vladas Jurgis Bobinas, pastaruoju metu dirbęs Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijoje.

V. J. Bobinas gimė 1934 m. kovo 31 d. Zapalimų kaime, Kalvarijos parapijoje. Mokėsi Kreivosios kaimo pradinėje mokykloje, vėliau – Kalvarijos vidurinėje mokykloje. 1954 metais jo mokslus pertraukė šaukimas į tarybinę armiją. Grįžęs iš tarnybos armijoje dirbo Kapsuko (dabar Marijampolė) elektros tinklų įmonėje ir užbaigė Kapsuko J. Jablonskio vidurinės mokyklos vakarinį skyrių. 1960 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1965 m. balandžio 14 d. įšventintas kunigu. Kun.V. J. Bobinas ėjo šias pareigas: nuo 1965 07 12 – Šakių parapijos vikaras; 1966 05 07 – Kauno Švč. Mergelės Marijos Vardo (Aukštosios Panemunės) parapijos vikaras; 1969 09 01 – Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapijos vikaras; 1970 01 20 – Kauno Švč. Mergelės Marijos Vardo (Aukštosios Panemunės) parapijos vikaras; 1970 08 06–1972 03 14 – Vilkaviškio vyskupijos bažnytinio tribunolo notaras; 1977 03 04 – Krosnos parapijos administratorius; 1983 09 19 – Santaikos parapijos klebonas; 1986 03 18 – Rudaminos (Lazdijų r.) parapijos klebonas; 1987 09 28 – Išlaužo parapijos klebonas, o nuo 1996 09 18 – kartu ir Šilavoto parapijos klebonas. 1997 04 16 atleidžiamas iš Šilavoto parapijos klebono pareigų; nuo 2002 05 18 – Garliavos parapijos altaristas. 2006 12 17 atleidžiamas iš Garliavos parapijos altaristo pareigų ir išleidžiamas gydytis. Nuo 2007 05 04 – Marijampolės Šv. Vincento Pauliečio parapijos altaristas. Paskutinius keletą metų kun. V. J, Bobinas tikintiesiems patarnaudavo Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) bažnyčioje.


Netekome „Sidabrinės bitės“ laureato

Rūta Averkienė

Stasys Stacevičius

Į Amžinybę išėjo siautulingoje ir stingdančioje gruodžio pūgoje pasiklydęs žymus Varėnos krašto poetas, žurnalistas, eseistas, „Poezijos pavasario“ ir Varėnos rajono savivaldybės kultūros premijos „Sidabrinė bitė“ laureatas Stasys Stacevičius. Rašytojas gimė, augo, o pastaruoju metu ir gyveno bei kūrė gimtajame vienkiemyje netoli Merkinės. S. Stacevičiaus išėjimas paženklintas didele netektimi ne tik jo artimiesiems, pažįstamiems, kūrėjų bendruomenei, jo kūrybos gerbėjams, bet ir Varėnos krašto žmonėms.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija