2013 m. kovo 15 d.    
Nr. 11
(2035)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Kanauninko Vlado Rabašausko  80 metis

Jubiliatas kan. Vladas Rabašauskas
po iškilmingų šv. Mišių
su Panevėžio vyskupu Jonu Kaunecku
ir kunigais Kupiškio bažnyčioje

PALĖVENĖ. Kovo 3 dieną Palėvenės parapijos tikintieji rinkosi į Šv. Dominyko bažnyčią anksčiau nei įprastai. Prieš šv. Mišias rožinio malda parapijiečiai meldėsi už savo gerbiamą ir visų mylimą kanauninką Vladą Rabašauską, minint jo 80 metų sukaktį. Paskui buvo einami Kryžiaus keliai, o vėliau vyko šv. Mišios, kurias aukojo mūsų jubiliatas. Po šv. Mišių kanauninkas buvo pasodintas į žalumynais apipintą krėslą. Išsirikiavo sveikintojų eilė. Kiekvienas iš jų turėjo pasakyti daug gerų žodžių gerbiamam jubiliatui, padėkoti už jo gerumą, supratimą, toleranciją paprastumą, meilę kiekvienam – mažam, jaunam, senam. Bažnyčios choras ir parapijiečiai sugiedojo „Ilgiausių metų“.


Kaišiadorių vyskupijoje

Elektrėnų dekanate

Vasario 16-osios Akto signataro įamžinimas

Jaunieji onuškiečiai nunešė
prie D. Malinausko kapo

ONUŠKIS. Kovo 11 dieną Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras mons. dr. Algirdas Jurevičius ir kun. Sigitas Grigas aukojo šv. Mišias už Vasario 16-osios Akto signatarą Donatą Malinauską (1869–1942), prieš 20 metų perlaidotą šios bažnyčios šventoriuje. Tą atmintiną mūsų tautai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo minėjimo dieną kartu melstasi ir už visas laisvės kovų aukas. Šv. Mišios aukotos D. Malinausko vardo suteikimo Onuškio vidurinei mokyklai proga. Vysk. J. Matulaitis, kreipdamasis į susirinkusiuosius, perdavė ordinaro vysk. Jono Ivanausko sveikinimą. Tikėjimo metų proga vyskupas prašo branginti tikėjimo dovaną, visomis gyvenimo aplinkybėmis remtis Dievo malone, asmenine bendryste su Juo, Bažnyčios mokymu. Šv. Mišių pamoksle mons. dr. A. Jurevičius priminė 1990 metų kovo 11-osios vakarą, kuomet visi prie televizorių ekranų stebėjome Aukščiausiosios Tarybos posėdį, kurio metu buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija