2013 m. kovo 15 d.    
Nr. 11
(2035)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Panevėžio vyskupijoje

Kupiškio dekanate

Kanauninko Vlado Rabašausko  80 metis

Jubiliatas kan. Vladas Rabašauskas
po iškilmingų šv. Mišių
su Panevėžio vyskupu Jonu Kaunecku
ir kunigais Kupiškio bažnyčioje

PALĖVENĖ. Kovo 3 dieną Palėvenės parapijos tikintieji rinkosi į Šv. Dominyko bažnyčią anksčiau nei įprastai. Prieš šv. Mišias rožinio malda parapijiečiai meldėsi už savo gerbiamą ir visų mylimą kanauninką Vladą Rabašauską, minint jo 80 metų sukaktį. Paskui buvo einami Kryžiaus keliai, o vėliau vyko šv. Mišios, kurias aukojo mūsų jubiliatas. Po šv. Mišių kanauninkas buvo pasodintas į žalumynais apipintą krėslą. Išsirikiavo sveikintojų eilė. Kiekvienas iš jų turėjo pasakyti daug gerų žodžių gerbiamam jubiliatui, padėkoti už jo gerumą, supratimą, toleranciją paprastumą, meilę kiekvienam – mažam, jaunam, senam. Bažnyčios choras ir parapijiečiai sugiedojo „Ilgiausių metų“.

Kanauninkas Vladas Rabašauskas su
Palėvenės parapijos tikinčiaisiais

KUPIŠKIS. Šv. Kazimiero diena Kupiškio Kristaus žengimo į dangų bažnyčioje prasidėjo neįprastai – atvyko Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, nemažas būrys kunigų iš įvairių Lietuvos kampelių: Vilkaviškio, Marijampolės, Rokiškio, Panevėžio, Pasvalio, Utenos, Vilniaus, Anykščių, Biržų. Šv. Mišias aukojo vyskupas J. Kauneckas. Pamoksle vyskupas pasakė daug gerų žodžių kanauninkui Vladui apie jo gyvenimo kelią, paskirtą kunigystei, nuveiktus darbus, o jų išties labai daug. Po šv. Mišių kanauninką sveikino Kupiškio meras, vicemeras, Švietimo skyriaus vedėjas, individualių įmonių savininkai, Noriūnų seniūnas, Adomynės ir Svėdasų parapijų (ten anksčiau kanauninkas dirbo) atstovai, jo tėviškės – Pabiržės – parapijos atstovas, kuris dalyvavo jo Primicijoje, Kupiškio bažnyčios bažnytinių organizacijų vadovai, pastoracinės tarybos nariai, choristai, Palėvenės parapijos tikintieji, giminės, jo draugai bitininkai. 2011 metais atšventusiam 50 metų kunigystės jubiliejų ir sulaukusiam 80 metų kanauninkui Vladui meldžiame ąžuolinės sveikatos, Dievo palaimos kiekviename žingsnyje, kad jo nuoširdus apaštalavimas mus dar ilgai lydėtų.

Aldona Ramanauskienė

Dainiaus Rinkevičiaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija