2013 m. rugsėjo 13 d.    
Nr. 34
(2058)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Šiluvos atlaiduose – padėka Viešpačiui už tautai brangias Krikšto ir tikėjimo dovanas

Aikštėje priešais Baziliką

Rugsėjo 7-ąją, šeštadienį, Šiluvoje prasidėjo tradiciniai Šilinių atlaidai, kurie tęsiasi šią savaitę ir baigsis rugsėjo 15-ąją, sekmadienį. O rugsėjo 8-ąją Šiluvoje drauge su visa Bažnyčia švęsdami Švč. Mergelės Marijos Gimimą, tūkstančiai piligrimų iš visos Lietuvos prie altoriaus aikštėje priešais Baziliką vidudienį dalyvavo iškilmingose šv. Mišiose ir minėjo Tikėjimo metų ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejaus iškilmes, dėkojo Viešpačiui už kiekvienam krikščioniui ir visai tautai brangias Krikšto ir tikėjimo dovanas. Iškilmių Eucharistijai su Lietuvos vyskupais vadovavo, popiežiaus Pranciškaus palaiminimą perdavė ir gaiviu ganytojiškuoju žodžiu piligrimų tikėjimą stiprino apaštališkasis nuncijus Baltijos kraštams arkivyskupas Luigi Bonazzi. Iškilmėse giedojęs kamerinis choras „Aidija“ (choro meno vadovas ir dirigentas 2013 metų Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatas Romualdas Gražinis) atliko nacionalinės premijos laureato kompozitoriaus Vidmanto Bartulio „Missa brevis“ ir lotyniškąjį specialiai Tikėjimo metams sukurtą „Credo“. Vargonavo Jūratė Bundzaitė. 15 val. Šiluvą pasiekė jaunieji kasmetinio tarptautinio piligrimų žygio iš Kryžių kalno dalyviai (apie 800), kurie vadovaujami Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio keliavo į čia pėsčiomis nuo rugsėjo 6 dienos. Jie aikštėje drauge šventė šv. Mišias ir jose meldėsi už Lietuvos jaunimą. Ir vakarais Šiluvą gausiai lanko piligrimai dalyvaudami vakaro šv. Mišiose. Sekmadienio vakare šv. Mišioms vadovavęs arkivysk. S. Tamkevičius kvietė, esant Lietuvoje sudėtingai demografinei padėčiai, ypač melstis už pagarbą gyvybei – nuo žmogaus pradėjimo iki natūralios mirties. Vysk. Kęstutis Kėvalas homilijoje priminė kiekvieno krikščionio pareigą jausti atsakomybę už gyvybės kultūrą, šeimos, santuokos vertybių puoselėjimą, ypač mūsų laikų realybėje, kuri darosi visiškai priešinga Evangelijai, sukrečia neįtikėtinais žmogaus gyvybės, gyvenimo vertės išbandymais.


Seimo posėdyje paminėtas palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje 20-metis

 Antradienį, rugsėjo 10-ąją, pirmajame III (rudens) sesijos Seimo posėdyje paminėtas palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje dvidešimtmetis. Vienintelis mūsų šalį aplankęs Popiežius – palaimintasis Jonas Paulius II, Lietuvoje viešėjo 1993 m. rugsėjo 4–8 dienomis ir pirmąją savo vizito dieną aplankė Seimo rūmus.

Minėjime įžanginį žodį tarė Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas, kalbėjo apaštalinis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, Seimo pirmininko pavaduotojas Jaroslavas Narkevičius, Seimo narė Vilija Aleknaitė-Abramikienė.


Atpildas už meilės darbus

Vytautas BAGDONAS,

Marija VARENBERGIENĖ

Donatas Čepukas (kairėje) sveikinimo
žodžius klebonui kan. Stanislovui
Krumpliauskui (dešinėje)
sako Dusetų bažnyčioje

Liepos 26–28 dienomis Anykščiuose vyko tradicinė Miesto šventė bei septintasis Pasaulio anykštėnų suvažiavimas „Buvom, esam, būsma“.

Tradiciškai Miesto šventės metu buvo pagerbtas ir naujasis Anykščių rajono Garbės pilietis. Anykščių rajono Garbės piliečio vardą iki tol turėjo šeši labiausiai nusipelnę šio krašto žmonės – profesoriai, žinomi mokslininkai Antanas Tyla, Algirdas Avižienis, rašytojai Milda Telksnytė ir Vygandas Račkaitis, Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių sąjungos Anykščių rajono komiteto pirmininkė Prima Petrylienė, Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro vadovė Evgenija Baltronienė. Septintuoju Anykščių rajono Garbės piliečiu tapo dabar Zarasų krašte katalikų sielovada besirūpinantis Dusetų Švč. Trejybės parapijos klebonas ir Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos administratorius, Zarasų dekanato vicedekanas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas. Šio gerai visiems anykštėnams pažįstamo ir gerbiamo dvasininko kandidatūrą pasiūlė Pasaulio anykštėnų bendrija. Rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisija savo posėdyje vienbalsiai pritarė šiai kandidatūrai. Tokį sprendimą patvirtino ir Anykščių rajono savivaldybės Taryba. Šiemet buvo pasiūlyta tiktai vienintelė kan. S. Krumpliausko kandidatūra.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija