2013 m. rugsėjo 13 d.    
Nr. 34
(2058)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Atpildas už meilės darbus

Vytautas BAGDONAS,

Marija VARENBERGIENĖ

Donatas Čepukas (kairėje) sveikinimo
žodžius klebonui kan. Stanislovui
Krumpliauskui (dešinėje)
sako Dusetų bažnyčioje

Anykščių rajono meras Sigutis
Obelevičius perskaitė Anykščių
rajono Savivaldybės tarybos sprendimą,
kuriuo paskelbė, jog šių metų Anykščių
Garbės piliečio vardas suteikiamas
Dusetų Švč. Trejybės parapijos
klebonui kanauninkui Stanislovui
Krumpliauskui (dešinėje)
Vytauto BAGDONO nuotrauka

Liepos 26–28 dienomis Anykščiuose vyko tradicinė Miesto šventė bei septintasis Pasaulio anykštėnų suvažiavimas „Buvom, esam, būsma“.

Tradiciškai Miesto šventės metu buvo pagerbtas ir naujasis Anykščių rajono Garbės pilietis. Anykščių rajono Garbės piliečio vardą iki tol turėjo šeši labiausiai nusipelnę šio krašto žmonės – profesoriai, žinomi mokslininkai Antanas Tyla, Algirdas Avižienis, rašytojai Milda Telksnytė ir Vygandas Račkaitis, Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių sąjungos Anykščių rajono komiteto pirmininkė Prima Petrylienė, Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centro vadovė Evgenija Baltronienė. Septintuoju Anykščių rajono Garbės piliečiu tapo dabar Zarasų krašte katalikų sielovada besirūpinantis Dusetų Švč. Trejybės parapijos klebonas ir Antalieptės Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos administratorius, Zarasų dekanato vicedekanas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas. Šio gerai visiems anykštėnams pažįstamo ir gerbiamo dvasininko kandidatūrą pasiūlė Pasaulio anykštėnų bendrija. Rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisija savo posėdyje vienbalsiai pritarė šiai kandidatūrai. Tokį sprendimą patvirtino ir Anykščių rajono savivaldybės Taryba. Šiemet buvo pasiūlyta tiktai vienintelė kan. S. Krumpliausko kandidatūra.

Kan. S. Krumpliauskas Anykščiuose gyveno ir tarnavo Bažnyčiai bei tikintiesiems nuo 1995-ųjų gegužės. 1995–2012 metais jis buvo Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios klebonas ir Dabužių Kristaus Žengimo Į Dangų parapijos administratorius, 1995–2005 metais – Anykščių dekanato, jungiančio 14 parapijų, vicedekanas, 2005–2012 metais sėkmingai vadovavo Anykščių dekanatui. 2007 metais kun. S. Krumpliauskui buvo suteiktas garbingas kanauninko titulas, jis paskirtas Panevėžio vyskupijos Katedros kapitulos kanauninku.

Kan. S. Krumpliauskas buvo Anykščių dekanato „Caritas“ pirmininkas, Anykščių rajono savivaldybės visuomeninės Kultūros tarybos narys, Dabužių kaimo bendruomenės pirmininkas, Anykščių rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos narys. Nenuilstančio klebono iniciatyva Anykščiuose buvo įkurtos katalikiškos jaunimo organizacijos skautai ir maironiečiai, dvasininkas buvo šių organizacijų ir Anykščių šeimos centro dvasios tėvas. Klebonas per savo ganytojiško darbo metus Anykščiuose išugdė septynis vikarus, kurie dabar sėkmingai darbuojasi įvairiose šalies bažnyčiose. Parapijiečiai džiaugiasi buvusio klebono pastangomis rūpintis Anykščių šventove. Jo rūpesčiu buvo pakeistos presbiterijos grindys, restauruota bažnyčios interjero ornamentika, buvo restauruota klebonija, atnaujinta dešiniojo bažnyčios bokšto viršūnė, išgrįsti šventoriaus takai, atnaujinta bažnyčios stogo danga. Rūpestingo klebono iniciatyva įrengtas Anykščių bažnyčios pastato išorės apšvietimas, jam pritariant bažnyčios bokšte įrengta gausiai dabar turistų lankoma apžvalgos aikštelė. Tiktai parapijos klebono S. Krumpliausko rūpesčiu iš Didžiosios Britanijos į Anykščių bažnyčią 1998 metais buvo atgabenti ir sumontuoti nauji vargonai. Jis buvo tarptautinio jaunųjų vargonininkų festivalio, nuo 1999-ųjų metų kiekvieną vasarą iš Seinų (Lenkija) persikeliančio į Anykščius, iniciatorius. Kan. S. Krumpliausko rūpesčiu 2005 metais buvo atgaivintas ir kas mėnesį leistas Anykščių parapijos laikraštis „Iš tiesų...“, buvo išleista net 70 numerių. Dvasininkas sutiko, kad parapijai priklausančiuose namuose būtų įrengtas Angelų muziejus bei Sakralinio meno centras, priglaudęs unikalią šviesios atminties monsinjoro Alberto Talačkos Anykščių kraštui paliktą paveikslų kolekciją, asmeninę biblioteką.

Kan. S. Krumpliausko nuopelnus Anykščių kraštui dar būtų galima vardinti ir vardinti, bet geri darbai kalba patys už save. Išvykdamas iš Anykščių ganytojas paliko apie save labai gražius prisiminimus, ženklių darbų rezultatus. Kan. S. Krumpliauskas yra apdovanotas Lenkijos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos Garbės ženklu „Už nuopelnus Lenkijos kultūrai“ (2009), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras dėl sovietiniu laikotarpiu jo išgyventų persekiojimų pripažino S. Krumpliauską Laisvės kovų dalyviu (2006).

Anykštėnai tikintieji su ašaromis akyse išlydėjo savąjį ganytoją į kitą paskyrimo vietą – Zarasų kraštą. Ir su džiaugsmu sutiko žinią apie Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sprendimą deramai pagerbti labai daug Anykščių rajonui nusipelniusį žmogų...

Anykščių miesto šventės ir Pasaulio anykštėnų suvažiavimo atidarymo iškilmėse Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius atliko garbingą misiją – pasveikino septintąjį rajono Garbės pilietį kan. S. Krumpliauską, įteikė jam specialų Garbės piliečio ženklą ir pažymėjimą.

Į Anykščius ši gera naujiena pakvietė būrelį dusetiškių ir net atostogaujantį Dusetų seniūną Saulių Kėblį. Dusetiškiams teko laimė pirmiesiems pasveikinti savo kleboną. Tą penktadienio vakarą buvęs anykštėnų ganytojas sulaukė daugybės sveikinimų, tiesiog „skendo“ gėlėse. Naujojo Anykščių rajono Garbės piliečio pasveikinti prie scenos skubėjo ir anykštėnai, ir iš įvairių šalies bei užsienio vietovių susirinkę kraštiečiai. Toks noras paspausti dvasininkui ranką, jį pasveikinti, išsakyti padėkos ir linkėjimų žodžius akivaizdžiai bylojo apie didelę pagarbą šiam žmogui... Glėbyje nebegalėdamas nulaikyti padovanotų gėlių, klebonas Stanislovas paprašė dusetiškių jas pargabenti į Dusetas.

Sekmadienį, liepos 28 dieną, pasibaigus šv. Mišioms Dusetų bažnyčioje, parapijos tikintieji nesiskirstė namo. Dusetų klebonas kanauninkas S. Krumpliauskas su šiuo garbingu apdovanojimu buvo pasveikintas ir čia. Parapijos tikinčiųjų vardu kleboną Stanislovą sveikino Dusetų K. Būgos gimnazijos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja, Pastotacinės tarybos narė Vanda Normantienė ir Dusetų Garbės pilietis, laikraščio „Utenis“ vyriausias redaktorius Donatas Čepukas.

„Noriu paskelbti džiugią žinią, – kalbėjo V. Normantienė , – septyniolika metų Anykščių parapijoje tarnavęs dvasininkas, mūsų gerbiamas klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas įvertintas – jam suteiktas Anykščių rajono Garbės piliečio vardas“. V. Normantienė padėkojo klebonui ir už darbus, kuriuos jis jau spėjo nuveikti Dusetose.

D. Čepukas įteikė Čepukų šeimai brangų Dievo gailestingumo paveikslą „Jėzau, pasitikiu Tavimi“ ir patikino, kad šį paveikslą jis su džiaugsmu atiduoda į rankas, kurios savo pašaukimo dovanas dosniai dalija tikintiesiems, rūpestingai prižiūri ir puošia Dievo namus.

Šį mūsų rašinį derėtų užbaigti mokytojos Motinos Terėsės žodžiais: „Kai jūs darysite gera žmonėms, jus kritikuos, niekins ir atstums. Vis dėlto darykite gera. Atiduodami pasauliui tai, ką turite geriausia, rizikuojate likti nuogi. Vis dėlto duokite tai, ką turite geriausia. Darykite gera, net jei jūsų gerieji darbai bus rytoj užmiršti. Ir visai nebūtina daryti žygdarbius. Pakanka mažų dalykėlių, atliktų su didele meile“.

Alvydo STAUSKO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija