2014 m. sausio 10 d.    
Nr. 2
(2073)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Politinių kalinių kreipimasis dėl įvykių Ukrainoje

Gruodžio pradžioje buvo išplatintas kreipimasis į pasaulio vyriausybes dėl įvykių Ukrainoje, kurį pasirašė 81 buvę politiniai SSRS kaliniai. Jie dabar gyvena keturiolikoje valstybių.

Pareiškime sakoma: „Mes, antisovietinių ir antikomunistinių judėjimų atstovai, patys patyrę komunistinio totalitarizmo santvarkos negailestingumą ir sovietų imperijos engimą, bet niekuomet nenutraukę kovos už teisingumą, reikalaujame atsakomybės iš Ukrainos vadovų dėl laukinio susidorojimo su taikaus mitingo dalyviais Kijeve, Maidane, ir pareiškiame apie visišką organizatorių ir akcijų dalyvių palaikymą. Nuoširdžiai atjaučiame juos, palaikome jų reikalavimus ir vienijamės su jų pasipriešinimu, nes laikome, jog nepriklausomybė, laisvė ir žmogaus teisės – aukščiausios vertybės, dėl kurių kovoti ir už kurias pasiaukoti, be abejonės, verta. Kviečiame laisvojo pasaulio valstybių vyriausybes dėti visas pastangas, kad nepasikartotų jėgos prieš demonstruotojus panaudojimas ir būtų sustabdytas totalitarinės valdžios įsigalėjimas Ukrainoje. Norime pabrėžti, kad Ukrainoje vykstančiuose procesuose akivaizdus Rusijos veržimasis atkurti imperiją ankstesniojo „Rytų bloko“ ribose, griebiantis bet kokių politinių, ekonominių bei karinių-provokacinių veiksmų. Jeigu Rusija pasieks, kad Ukrainoje būtų įtvirtinta baltarusiškajai prilygstanti santvarka, tuomet tai ne tik taps demokratinių procesų stabdžiu Ukrainoje ir kitose buvusiose sovietinėse respublikose, bet sudarys sąlygas naujai geležinei uždangai Europoje ir pasaulis grįš į šaltojo karo metus.

Raginame visą civilizuotą pasaulį, visus, kam Nepriklausomybė, Laisvė ir Teisingumas yra svarbiausios vertybės, visus, kurie tiki, jog pasaulio saugumas privalo remtis Teisingumu, o ne prievartavimu, – išreikšti vieningumą ir veikliai palaikyti į Kijevo gatves išsiliejusius žmones, kovojančius už demokratiją ir laisvę. Kremlius tepamato, kad visas civilizuotas pasaulis stovi kartu su manifestuotojais, nes demokratijos vystymuisi Rytų kryptimi, kito kelio nėra“.

Iš Lietuvos atstovų pareiškimą pasirašė: Antanas Terleckas, Saulius Pečeliūnas, mons. Alfonsas Svarinskas, Balys Gajauskas (buvęs politinis kalinys (35 metai nelaisvės), žmogaus teisių gynėjas), Jonas Volungevičius, s. Felicija Nijolė Sadūnaitė, Andrius Tučkus, Leonardas Vilkas, Genovaitė Šakalienė.

Beje, Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus Taryba irgi išplatino kreipimąsi, kuriame sakoma: „Matome, kaip vis mėginama Ukrainos piliečiams primesti kažkieno suformuotą nuomonę, neva Ukraina pateks į Briuselio nagus, arba brukama mintis, kad Ukrainai geriausias kelias likti Rusijos glėbyje. Jau girdėjome panašius teiginius ir Lietuvos Sąjūdžio pradžioje. Bet mes į tai atsakydavome: „Tik nereikia mūsų gąsdinti!“. Lietuvių tauta pasirinko laisvės kelią ir tautos valia nugalėjo. Todėl šiandien, tūkstančiams ukrainiečių išėjus į gatves ir miestų aikštes, kviečiame pasaulį išgirsti ukrainiečių tautos valią. Ukrainai nereikia diktato ir nurodymų, kuriuo keliu eiti. Visų pirma, tai – ukrainiečių tautos sukilimas už savo pasirinkimo laisvę ir pasipriešinimas valdžios korupcijai, neteisybei, nes specialiųjų dalinių lazdomis tautos neįbauginsi! Mes žavimės ir didžiuojamės ukrainiečių drąsa, pilietiškumu, meile laisvei ir ryžtu patiems rinktis. Stebėdami ir palaikydami taikią kovą, smerkiame provokacinius veiksmus, valdžios smurtą ir agresiją prieš taikius piliečius. Ukraina visada buvo ir yra Europa. Tai skelbia mums ir pasauliui Maidane susirinkę žmonės, tai sako ir Ukrainos istorija. Lietuviai drauge su ukrainiečiais kovėsi už laisvę prie Mėlynųjų vandenų. Mus vienija ir pokario rezistencija, noras gyventi bei tvarkytis patiems savo valstybėje ir kurti ateitį savo vaikams. Atėjo istorinis metas ir mes visa širdimi remiame Ukrainos pasirinkimo laisvę. Tegul niekas nemoko, kokiu keliu jai eiti. Tai – Ukrainos pasirinkimas!“

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija