2014 m. gegužės 30 d.    
Nr. 22
(2093)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Partizanų namuose

Romas BACEVIČIUS

Iš kairės: apaštalinis protonotaras
Bronius Antanaitis, kun. Alfonsas
Bulota, vyskupas Jonas Kauneckas,
kun. Petras Tavoraitis
ir mons. Alfonsas Svarinskas
Daivos Tamošaitytės nuotrauka

Gegužės 17-ąją, šeštadienį, monsinjoras Alfonsas Svarinskas pakvietė į Didžiosios Kovos partizanų apygardos metinę šventę Mūšios parke (Ukmergės r.). Čia ant įrengtos pakylos šv. Mišias aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, koncelebravo apaštalinis protonotaras Bronius Antanaitis, mons. A. Svarinskas, kunigai Petras Tavoraitis ir Alfonsas Bulota. Vysk. J. Kauneckas, pradėdamas šv. Mišių auką, sakė, kad kunigai, o kartais ir vyskupai jo klausia, kodėl jis vis važiuoja į šią vietą? Atsako norįs pajusti partizanų dvasią, solidarumą su jais ir padėką už tai, kad kovojo už Lietuvą. „Aš atvykstu ne duoti, o iš jūsų tos ugnies gauti, – sakė vysk. J. Kauneckas. – Dėkoju, kad susirenkate ir meldžiatės už laisvės kovotojus“. Vyskupas prašė pasimelsti už taiką Ukrainoje.

Šv. Mišių homilijoje jis prisiminė partizanų motinų kančią, kai tekdavo matyti miestelių aikštėse numestus savo sūnų lavonus ir apsimesti, kad jų nepažino. „Kodėl okupantai taip darė, – klausė vyskupas, – kai net mokytojai vaikus stengėsi apsaugoti nuo tokių baisių vaizdų? Bet vaikai vis tiek pamatė ir iki šiol negali pamiršti. Prašau, Viešpatie, neleisk dar kada nors patirti tokias baisybes Lietuvoje!“

Po šv. Mišių buvo giedama Švč. Mergelės Marijos litanija.

Paskui susirinkusiesiems Lietuvos laisvės kovų dalyviams, artimiesiems ir bičiuliams kalbėjo viešnia iš Vilniaus, filosofė ir rašytoja Daiva Tamošaitytė (jos kalbą spausdiname atskirai), Seimo narys Rytas Kupčinskas. Jis dėkojo mons. A. Svarinskui už nuolatinę pagarbą laisvės kovotojams. „Anksčiau niekino nužudutys Lietuvos partizanus, dabar niekina morališkai kiekvieną, išdrįstantį priešintis neteisybei, – sakė Seimo narys. – Dedamos pastangos pamiršti tokio žmogaus vardą, jis ignoruojamas, jam neleidžiama reikštis“.

Apaštalinis protonotaras B. Antanaitis sakė, kad miške po karo gerą dešimtmetį buvo partizanų namai. Kiek jiems reikėjo dvasios stiprybės! Pasakojo, kad pokariu vienais metais prieš Šv. Velykas miške tarp Smilgių ir Spirakių buvo apsupti ir žuvo 75 partizanai, priminė, kad Raudonosios armijos gretose buvo nemažai ukrainiečių, kurie leido partizanams pabėgti. „Bedievybė padarė žmogų be dvasios, be tikėjimo ir Tėvynės meilės. O asmenybės yra savarankiškos, gali aukotis, – sakė apaštalinis protonotaras. – Partizanų aukos yra brangios. 24 metai lyg ir turime laisvę, bet gyventi laisvoje Lietuvoje dar negalime, nes jos neatstatėme. Kai kas dar mano, kad paskelbsime laisvę, ir automatiškai viskas bus laisva. O juk veikia priešiškos jėgos, reikia nuolat kovoti, kad mūsų žemės neišparduotų, kad jos nepaliktų. Skaudu, kad mūsų kandidatai į Prezidentus negina gyvybės, o kaip sakė šv. Jonas Paulius II, jei tauta negina gyvybės, ji eina į pražūtį. Tik laisvas žmogus gali branginti gyvybę, jei jis jos nebrangina, vadinasi, dar nėra laisvas. Kiekvienas žmogus yra asmenybė ir brangus, todėl privalome jį branginti“. Pasak dvasininko, daug didvyrių liks ne tik neapdovanota, bet ir neįvardinta, o Lietuvos miškai, kaip ir šis, monsinjoro dėka tampa šventovėmis, kur prisimenami žuvusieji.

Trumpai dar kalbėjo kun. A. Bulota ir buvęs Seimo narys politinis kalinys Algirdas Petrusevičius.

Po kalbų renginio dalyviai šnekučiavosi vaišindamiesi Ukmergės prekybininkų dovanotomis bandelėmis, gurkšnodami gaiviuosius gėrimus, vaikščiodami po parką ir gėrėdamiesi jame stovinčiais kryžiais. Mons A. Svarinskas, dėkodamas visiems atvykusiems, džiaugėsi galįs pristatyti savo atsiminimų knygą „Nepataisomasis“, kurią susirinkusieji nusipirkę stojo į eilutę, kad gautų autoriaus parašą.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija