2014 m. gegužės 30 d.    
Nr. 22
(2093)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Bendravimas tobulina legionierių veiklą

Rietavo ir Šilalės
legionieriai su Rietavo klebonu
kun. Antanu Gutkausku

Agapėje
Autoriaus nuotraukos

Gegužės 11-ąją Šilalės parapijos Marijos legiono Apaštalų Karalienės prezidiumo atstovai, pakviesti Marijos legiono Rietavo parapijos „Paslaptingosios Rožės“ prezidiumo, sėmėsi patirties. Susitikimas su rietaviškiais prasidėjo istorinėje Rietavo Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje Sumos šv. Mišiomis, kurias aukojo šios parapijos klebonas kun. Antanas Gutkauskas, anksčiau dirbęs Šilalės ir Upynos (Šilalės dekanatas) parapijose. Jo šv. Mišių auka, homilija bei Rietavo parapijos choro (vadovas – Juozas Barsteiga) giesmės, paliko malonų įspūdį. Po Sumos prie legionierių Dievo Motinos Legio Mariae padabintos statulėlės pasimelsta ir dalyvaujant rietaviškių legionierių dvasios vadui kun. A. Gutkauskui, atnaujinti legionierių pažadai.

Paskui Rietavo legionieriai pakvietė šilališkius į Šv. arkangelo Mykolo parapijos namus bendrai agapei. Joje dalyvavo kun. A. Gutkauskas ir jo pagalbininkas kun. Gediminas Jazbutis. Ataskaitą apie rietaviškių legionierių veiklą, pradėtą 2001 metais, padedant tuometiniam Rietavo parapijos klebonui kun. Egidijui Jurgelevičiui, pateikė dabartinė Rietavo parapijos Marijos legiono „Paslaptingosios Rožės“ prezidiumo pirmininkė Dana Arvasevičienė, vicepirmininkė Zita Kneižienė ir sekretorė Irena Rėkašienė. Pirmininkė savo ataskaitoje konstatavo, jog pamaldžių moterų dėka, pritariant tuometiniam Rietavo klebonui kun. Egidijui Jurgelevičiui, 2001 metais šioje parapijoje įsikūrė Marijos legiono prezidiumas „Paslaptingoji Rožė“. Tuo metu pirmininke buvo išrinkta Zita Kneižienė, vicepirmininke – Adelė Norvaišienė, sekretore – Ilona Mikašauskienė, o dvasios vadu – kun. E. Jurgelevičius. Moterims entuziastėms netrūko energijos, pamaldumo bei pasišventimo Marijos legiono veiklai. Bematant susibūrė nemažas žmonių ratas: „Paslaptingosios Rožės“ prezidiumą sudarė devyni aktyvūs nariai ir 80 maldos pagalbininkų. Nors entuziazmas buvo didžiulis, bet neturėta patalpų užsiėmimams organizuoti. Teko ilgokai glaustis pirmininkės Z. Kneižienės namuose. Maždaug po metų Rietavo savivaldybė skyrė kambarėlį kultūros namuose, bet jis buvo apleistas ir legionierių veiklai nepritaikytas. Tik darbščių legionierių rankų dėka jis tapo pakankamai jaukus. Pagaliau tinkamai sutvarkius patalpa buvo pašventinta kunigo iš Vokietijos, su kuriuo buvo palaikomas ryšys. Šis kunigas teikė ne tik dvasinę, bet ir materialinę paramą. Jo dėka buvo suorganizuota piligriminė kelionė į Prancūziją, prie Lurdo Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo vietos. Rietaviškiai legionieriai ir dabar meldžiasi už kun. E. Jurgelevičių, kad padėjo susiburti į dabar jau gana gausų legionierių būrį. Rietavo Marijos legiono nariai kartą per metus aplanko maldos pagalbininkus, pasidomi jų gyvenimu bei maldomis, kuriomis jie jungiasi prie „Paslaptingosios Rožės“ prezidiumo bei visame pasaulyje besimeldžiančių legionierių, vadovaudamiesi oficialia Marijos legiono atmintine „Legio Mariae“ bei pasaulinio masto Marijos legiono įkūrėjo Prano Dufo rekomendacijomis. Dabar legionierių dvasios vadas yra Rietavo klebonas kun. A. Gutkauskas, kurio dėka gautas šiltas, patogus ir jaukus kambarys, kuriame miela melstis bei priimti svečius arba organizuoti renginius. „Mes meldžiamės, kad turime tokį šaunų, mums padedantį ir mus globojantį dvasios vadą“, – sako Rietavo legionieriai. Šiuo metu prezidiumą sudaro jau 14 aktyvių narių ir 160 maldos pagalbininkų, kurie tiesiogiai nedalyvauja prezidiumo veikloje, bet meldžiasi namuose. Po ataskaitos buvo pasidalinta abiejų prezidiumų veiklos patirtimi. Kalbėjo rietaviškiai, o Šilalės Marijos legionui atstovaujantys šių eilučių autorius, vicepirmininkė Birutė Lašaitienė ir sekretorė Irena Judeikienė pasidalino šilališkių legionierių patirtimi.

Pasidžiaugę rietaviškių nuveiktais darbais, pabendravę, žvarboką dieną sušilę prie kavos puodelio, baigiantis agapei bendrai pasimeldę, pasiklausę rietaviškių sukurtos poezijos, pavartę jų nuveiktų darbų albumą-kroniką, šilališkiai pakvietė rietaviškius į Šilalėje prie bažnyčios įvyksiančią Lurdo Dievo Motinos statulos šventinimo iškilmę.

Užmezgę bičiulystę su Palangos ir Rietavo parapijų legionieriais, susidarėme nuomonę, jog šitoks bendravimas stiprina bei tobulina legionierių veiklą.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija