2014 m. gegužės 30 d.    
Nr. 22
(2093)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Prasmingas gimtadienis

Pačios gražiausios gėlės
klebonui kan. dr. Algiui Genučiui

Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis, dirbęs įvairiuose Telšių vyskupijos dekanatuose ir Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektoriumi, 2010 metais vyskupo ordinaro Jono Borutos SJ dekretu paskirtas Šilalės parapijos klebonu ir dekanu, gegužės 13 dieną šventė 55-ąjį gimtadienį. Būdamas Šilalės parapijos klebonu, jis atliko nemažai darbų: pasirūpino bažnyčios apšildymu, netoli didžiojo altoriaus esančių kompozicinių statulų atnaujinimu. Pasitelkus talkininkus nuvalytos apnašos nuo bažnyčios sienų ir skliautų. Bažnyčia tapo jaukesnė, šviesesnė. Sutvarkyti šventoriuje palaidotų kunigų kapai, pastatytas koplytstulpis Žemaičių krikštui atminti. Šiuo metu tiesiami betoniniai plytelių takai ties šventoriuje esančiais kunigų kapais. Bene didžiausias atliktas darbas – priešais bažnyčią pastatyta didinga Lurdo Dievo Motinos koplyčia ir gražiai sutvarkyta aplinka. Netrukus į koplyčią „įžengs“ ir bus iškilmingai pašventinta Lurdo Dievo Motinos statula. O kur dar visi kiti darbai, darbeliai, atlikti vadovaujant klebonui dekanui kan. A. Genučiui. Be to, reikia pasirūpinti ir aptarnaujamų Tūbinių ir Vaitimėnų parapijų bažnyčiomis. Klebono dekano kan. A. Genučio iniciatyva parapijoje veikia nemažai katalikiškų organizacijų, būrelių: Marijos legionas, Gyvojo Rožinio kalbėtojų draugija, programos „Atgaivink“ įgyvendinimo susibūrimai ir kiti.

Klebonas dekanas kan. A. Genutis yra reiklus kunigas, be galo kruopščiai ir atsakingai atliekantis visas jam priklausančias pareigas, norintis, kad jo bei vikarų aptarnaujamų parapijų tikintieji gerai suvoktų tikėjimo bei pamaldumo svarbą, būtų uolūs bažnyčios lankytojai, aktyviai įsijungtų į parapijų veiklą, rodydami pavyzdį savo atžaloms bei jaunajai kartai.

Rodydami pagarbą dvasininkui, įprasmindami jo 55 metų sukaktį, gegužės 13-ąją po vakaro šv. Mišių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje garbųjį kleboną dekaną kan. dr. A. Genutį gėlių puokštėmis pasveikino Šilalės parapijoje veikiančių Marijos legiono, „Atgaivink“ programos atstovai, bažnyčios tarnautojai. Bene didžiausios pagarbos ir įvertinimo kan. A. Genutis susilaukė gegužės 18-osios sekmadienį. Po Sumos šv. Mišių, kurias aukojo sukaktuvininkas, prasidėjo sveikinimai. Kleboną sveikino parapijiečiai, parapijoje veikiančių įvairių religinių organizacijų, Šilalės rajono savivaldybės, joje veikiančių skyrių vadovai bei atstovai, Šilalės ligoninės direktorius Antanas Damulis ir medikai, įvairių įstaigų bei organizacijų atstovai, iš toliau atvykę svečiai, kunigo pažįstami, bičiuliai, giminaičiai.

Pasibaigus sveikinimams, Šilalės parapijos choras (jam vadovavo ir vargonavo Kęstutis Kareiva) klebonui dekanui kan. A. Genučiui sugiedojo „Ilgiausių metų“.

Po nuoširdžių ir jaudinančių klebono padėkos žodžių toliau buvo bendrauta Šilalės parapijos namuose.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Šilalė
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija