2014 m. gegužės 30 d.    
Nr. 22
(2093)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Šiluvoje paminėtos apsireiškimo Fatimoje metinės

Gegužės 13-ąją Šiluvoje daug piligrimų – Lietuvos vyskupų, kunigų, svečių iš Italijos, Kauno II dekanato parapijų tikinčiųjų bei atvykusių iš įvairių Lietuvos vietų – šventė Marijos dieną, dalyvavo pamaldose, adoravo Švč. Sakramentą, meldėsi savo asmeniškomis ir visai Lietuvai svarbiomis intencijomis.

Už Lietuvos dvasinį atsinaujinimą, visų susiklausymą, pagalbą vieni kitiems ir ėjimą į priekį Šiluvos piligrimus kvietė drauge melstis iškilmingoms šv. Mišioms vadovavęs Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius SJ. Mišias koncelebravo Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ, Panevėžio vyskupas Lionginas Virbalas SJ, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Kauno arkivyskupijos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas bei apie 20 kunigų. Šv. Mišiose patarnavo Parengiamąjį kursą Šiluvoje jau užbaigiantys seminaristai, giedojo Raudondvario parapijos choras.

Minint 93-iąsias Švč. Mergelės Marijos apsireiškimo Fatimoje metines, homilijoje vysk. K. Kėvalas priminė, kaip šv. Jonas Paulius II konsekravo pasaulį Fatimos Dievo Motinai, kuri 1917 metais pasirodydama Portugalijos kaimo vaikams prašė melstis už žmonijos atsivertimą jos laukiančių grėsmių akivaizdoje. Šiluvoje tikinčiųjų susirinkimais atsiliepiama į Fatimos Dievo Motinos prašymą. Tai padėjo palaikyti tikėjimą laisva tėvynės ateitimi gūdžiuoju sovietmečiu. Eucharistijos bičiuliai, mons. Alfonsas Svarinskas, arkivyskupas S. Tamkevičius, daug kitų žymių asmenybių nešė šį tikėjimą savo malda ir veikimu, ir tai davė gražius vaisius.

Tačiau, kaip minėjo homilijoje vyskupas Kęstutis, šiandien gyvename kitų išbandymų akivaizdoje. Mirties kultūra neišvengiamai žlugs, o krikščionys turi būti pasirengę tapti pirmuoju nauju balsu visuomenėje. Kaip atsinaujinti, ypač atnaujinti parapijų bendruomenes, vyskupas pakvietė pasidalyti svečią italą kun. Pjerą. Jis papasakojo apie apsilankymą vienoje Šiaurės Amerikos parapijoje, kur visi jos bendruomenės nariai gyveno taip, kaip parašyta Apaštalų darbuose. Čia jis supratęs, jog bus naudingas parapijai kaip kunigas, jei visą savo laiką skirs evangelizacijai. Žmonės, atrodo, tik to ir laukė. Ugnis, kuri užsiliepsnojo, buvo uždegta Šventosios Dvasios, o jos dovanos tapo uždegančios ir atnaujinančios – liudijo kunigas, atvykęs į Šiluvą su savo parapijos nariais (vienos italų šeimos sutuoktiniai po šv. Mišių pasidalijo savo liudijimu).

Po šv. Mišių Piligrimų informacijos centre veikė paroda, skirta šv. Jonui Pauliui II, kuris per apaštališkąją kelionę Lietuvoje pabuvo sykiu ir Šiluvos piligrimu, lankėsi jos šventovėse ir pavedė Šiluvos Dievo Motinai Lietuvos žmones.

Kauno arkivyskupijos Informacijos tarnyba

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija