2014 m. gruodžio 5 d.    
Nr. 46
(2117)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Popiežiškoji taikingos, dvasingos ir vaisingos Europos vizija

Mindaugas Buika

Popiežius Pranciškus su Europos
Tarybos generaliniu sekretoriumi
Thorbjornu Jaglandu

Kontinentinės organizacijos tikslai

Popiežius Pranciškus trumpiausio Bažnyčios istorijoje užsienio vizito, trukusio vos keturias valandas, metu aplankė Prancūzijos Rytuose esančiame Strasbūro mieste įsikūrusias dvi svarbiausias Europos institucijas: Europos Sąjungai priklausantį Europos Parlamentą ir savarankišką Europos Tarybą. Praėjusiame „XXI amžiaus“ numeryje apžvelgta šios, lapkričio 25 dieną įvykusios kelionės metu Europos Parlamente Šventojo Tėvo sakyta kalba, kurioje buvo susitelkta į europiečio, kaip asmens, apdovanoto transcedentiniu orumu, supratimą, jo dabartines gyvenimo sąlygas ir atsakomybę. Šiame rašinyje aptariamoje Popiežiaus konceptualioje kalboje, sakytoje Europos Tarybos parlamentinėje asamblėjoje, didesnis dėmesys skirtas tarptautiniams ir visuomeniniams santykiams, ypač pabrėžiant taikos užtikrinimo, europinės civilizacijos (krikščioniškų) šaknų išsaugojimo bei gamtosaugos ir gyvybės klausimų svarbą. Abiejuose pranešimuose išryškintų akcentų skirtingumas bei papildomumas yra visiškai suprantamas dėl minėtų europinių institucijų įvairovės. Juk Europos Parlamentas yra renkamoji bei įstatymus leidžianti 28 valstybių federaciją primenančios Europos Sąjungos, turinčios 500 piliečių, institucija. Europos Taryba išlaiko žymiai platesnės žemyno tarptautinės organizacijos bruožus, su jai priklausančių šalių interesų įvairove, kartais netgi konflikto sąlygomis.


Pasiruošimas – tikrasis laukimas

Kun. Vytenis Vaškelis

Dievas Tėvas siuntė savo Sūnų, kad žemėje Atpirkimo darbą įvykdytų, o Jėzus siuntė savo pasiuntinį Joną Krikštytoją, kad žmonių širdyse Jo viltingo laukimo magistrales nutiestų (plg. Mk 1, 3). Jėzaus kelio tiesėjas – pirmtakas šv. Jonas – užgrūdintas maldingo bei drausmingo gyvenimo būdo praktikų, su Elijo dvasia ir galybe (žr. Lk 1, 17) ateina į Judėjos tyrlaukius ir iškart susirinkusiems skelbia tai, kas svarbiausia: „Atsiverskite, nes prisiartino Dangaus Karalystė“ (Mt 3, 2). Jis nesako: „Žmonės, atnaujinkite savo vidines nuostatas ir pažiūras, ir jūs savaime tapsite tobulesni!“ To niekada neužteks, nes Dangus visada yra vertas daugiau, nei mes jį pajėgiame įsivaizduoti ir tinkamai įvertinti. Dangaus Karalystė – Kristaus Širdis, nes joje slypi teisumo, ramybės bei džiaugsmo pilnatvė Šventojoje Dvasioje (plg. Rom 14, 17).


Bendra Pranciškaus ir Baltramiejaus deklaracija

Popiežius Pranciškus ir patriarchas
Baltramiejus pasirašo bendrą deklaraciją

Sekmadienį Stambule, Turkijoje, popiežius Pranciškus ir patriarchas Baltramiejus iškilmingai pasirašė bendrą deklaraciją. Joje dėkoja Dievui už susitikimą, švenčiant apaštalo Andriejaus, apaštalo Petro brolio, šventę.

Apaštalų, skelbusių gerąją Evangeliją pasauliui pamokslavimu ir kankinyste, atminimas stiprina mūsų troškimą tęsti kelionę kartu tol, kol bus įveiktos su meile ir pasitikėjimu kliūtys, kurios mus skiria, rašo abu ganytojai. Šioje deklaracijoje, pasak jų, yra iš naujo patvirtinamos intencijos ir kalbama apie rūpesčius.

Išreiškiame mūsų nuoširdžią ir tvirtą intenciją, paklusdami mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus valiai, stiprindami pastangas ir siekdami pilnos visų krikščionių vienybės, ypač tarp ortodoksų ir katalikų. Norime remti teologinį dialogą, vykdomą Mišriosios teologinės komisijos, kuri, įsteigta lygiai prieš 35 metus patriarcho Dimitrijaus ir popiežiaus Jono Pauliaus II, nagrinėja sunkiausias problemas, kurios priklauso katalikų ir stačiatikių religijų skilimo istorijai ir kurioms reikia dėmesingų ir gilių studijų, rašo Pranciškus ir Baltramiejus, prašydami visų tikinčiųjų melstis kartu su jais už tarpusavio vienybę.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija