2014 m. gruodžio 5 d.    
Nr. 46
(2117)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai

Kaip Telšių vardas sklinda po pasaulį

Kunigų seminarijos atkūrimo 25-mečio šventėje prisiminta pirmojo vyskupo ir rektoriaus Vincento Borisevičiaus kankinystė

Kan. teol. lic. Andriejus SABALIAUSKAS

Šv. Mišias Katedroje aukoja
vyskupai Jonas Boruta SJ
ir jo augziliaras Linas
Vodopjanovas OFM bei kunigai

Telšių vyskupijos kunigai šv. Mišiose

Vyskupo kankinio Vincento
Borisevičiaus ir kitų Telšių
vyskupų kapas Telšių Katedros kriptoje

Apžiūrima kun. Juliaus Meškausko
fotografijų paroda Telšių
Vyskupo Vincento Borisevičiaus
kunigų seminarijoje

Lapkričio 18 dieną Telšiuose vykusiame kasmėnesiniame vyskupijos kunigų susirinkime buvo minimas skaudus įvykis – prieš 68 metus, 1946 m. lapkričio 18 d., Vilniuje KGB kalėjime buvo sušaudytas pirmasis Telšių kunigų seminarijos rektorius, Telšių vyskupijos ordinaras vyskupas Vincentas Borisevičius. Minint pirmojo rektoriaus žūtį, buvo švenčiamas ir atkurtosios Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos gyvavimo 25-metis.

Rytą Telšių vyskupijos dvasininkai bei seminaristai, vadovaujant Telšių vyskupo augziliarui ir generalvikarui vyskupui Linui Vodopjanovui OFM, meldėsi, kalbėdami Liturginių valandų Rytmetinę.

Po bendros maldos apie 1927 metais Telšiuose įkurtą kunigų seminariją ir jos pirmąjį rektorių, Dievo Tarną, vyskupą, kankinį Vincentą Borisevičių kalbėjo Kauno kunigų seminarijos propedeutinio kurso Šiluvoje vadovas kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas. Jis aptarė to meto seminarijos situaciją ir jos įtaką bei svarbą Telšių vyskupijai ypač sunkiaisiais karo ir pokario metais, kai toje 1946 metais uždarytoje kunigų seminarijoje išugdyti kunigai savo tikėjimu ir tvirtu apsisprendimu už Kristų ir Bažnyčią tapo pavyzdžiu savo ganomiesiems, o ypač tai didvyriškai įrodė pats vyskupas V. Borisevičius, žiauriai nukankintas prieš 68 metus.

Apie atkurtąją Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją ir jos veiklą per 25 jos gyvavimo metus kalbėjo šios seminarijos rektorius, kan. teol. lic. Viktoras Ačas. Jis kalbėjo: „Peržvelgus visą atkurtos seminarijos 25 metų gyvavimo laikotarpį, galima teigti, jog jis buvo ypač produktyvus. Telšių kunigų seminarija Bažnyčiai jau parengė 115 kunigų ir 2 diakonus, šiuo metu besiruošiančius kunigystei. Iš jų 72 studijuodami seminarijoje apsigynė religijos mokslų magistro laipsnį ir 15 teologijos bakalauro laipsnį. Vyskupų Antano Vaičiaus ir Jono Borutos SJ pastangomis nemažai seminarijos auklėtinių tęsė studijas užsienio popiežiškuosiuose universitetuose ir įsigijo licenciato ar daktarato mokslinius laipsnius. Galime pasidžiaugti, kad turime bene labiausiai Lietuvoje išsilavinusią dvasininkiją – net 34 vyskupijos kunigai turi daktaro ar licencijato laipsnį. Galime džiaugtis, kad mūsų seminarija turi auklėtinių, kurie darbuojasi ne tik mūsų vyskupijoje, bet ir už vyskupijos ribų: ypač atsakingas pareigas mūsų seminarijos auklėtiniai kunigai eina Vatikane, Vyskupų Konferencijos sekretoriate, Apaštalinėje nunciatūroje, Kariuomenės ordinariate, Lietuvos Katechetiniame centre, Šiluvos propedeutiniame kurse, Lietuvos universitetų sielovados ir jūrininkų sielovados pareigose, užsienio emigrantų sielovadoje (Anglijoje, Airijoje, Australijoje). Šios mūsų auklėtinių užimamos kunigiškos pareigos žymi aukštą seminarijos formavimo ir jos auklėtinių šventumo bei pastoracinio uolumo lygį. Visi per 25 metus seminarijos vesti brandūs vaisiai verčia susimąstyti, net įpareigoja nulenkti galvas ir jausti dėkingumą vyskupams, kurie visomis jėgomis stojo už tai, kad seminarija būtų atkurta, kad ji šiandien išsilaikytų, nepaisant priešiškų, vartotojiška mąstysena užsikrėtusios visuomenės nuomonių, kurios visa suveda į kategorijas „finansiškai apsimoka“ arba „finansiškai neapsimoka“. Noriu linkėti sau, visiems buvusiems ir esamiems seminarijos auklėtiniams pirmojo seminarijos rektoriaus, kankinio vyskupo Vincento Borisevičiaus meilės seminarijai, pastoracinio uolumo ir besąlygiško aukojimosi dėl Kristaus karalystės“. Rektorius dėkojo visiems per šį laikotarpį seminarijoje dirbusiems bei dirbantiems, o jau amžinybėn iškeliavusius kvietė prisiminti maldoje.

Paskui apie seminarijos uždavinius ir iššūkius šiandienos kontekste kalbėjo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis kvietė kunigus pastoracijoje nuolat atkreipti žvilgsnį į tuos žmones, kuriems reikia padėti surasti Kristų, kad toje depresyvioje visuomenėje kiekvienas tikintysis matytų šviesos žiburį būtent Kristuje. Seminarija ugdo dvasininkus, todėl ji būtina, kad Telšių vyskupijoje nepritrūktų Kristaus apaštalų, padedančių žmonėms susiorientuoti, kur slypi tikroji tiesa ir gyvenimo esmė bei prasmė.

Po konferencijos 12 val. Telšių Katedroje buvo aukojamos iškilmingos šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, Telšių kunigų seminarijos vadovai bei Telšių vyskupijos kunigai. Pamoksle vyskupas J. Boruta SJ, remdamasis popiežiumi Pranciškumi, kalbėjo apie pagrindinius seminarijos uždavinius – ugdyti jaunų pašauktųjų tarpusavio bendrystę, dvasiosios tvirtybę, meilę Kristui ir Bažnyčiai, o per tai ir meilę artimui. Būsimieji kunigai šiais liberalizmo ir vertybių nuvertinimo laikais seminarijose turi išsiugdyti tvirtas moralines ir vertybines savybes. Formacija yra orientuota į santykį su Kristumi, kad būtent meilė jam ir jo sekimas gali padėti suformuoti asmenybes, besidarbuojančias Bažnyčioje sielų išganymo labui. Vyskupas kvietė ir klierikus, ir kunigus drąsiai Dievo Tarno kankinio vyskupo V. Borisevičiaus pavyzdžiu sekti Kristumi ir šių dienų pasaulyje nesustoti viltingai orientuotis ir orientuoti kitus į Kristų ir laimingą amžinybę.

Po šv. Mišių melstasi prie vyskupo kankinio V.Borisevičiaus kapo prašant, kad šis Dievo Tarnas būtų paskelbtas palaimintuoju ir šventuoju. Jau 15 metų, kai vyskupo kankinio žemiškieji palaikai iš Vilniaus Tuskulėnų kapavietės perkelti į Telšių Katedros kriptą.

Paskui Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje atidaryta jos atkūrimo 25 metų jubiliejui skirta fotonuotraukų iš Seminarijos gyvenimo paroda, kurią surengė fotografas, Žemaičių Kalvarijos dekanato dekanas, Plungės parapijos klebonas, atkurtosios Telšių kunigų seminarijos II laidos absolventas kun. Julius Meškauskas. Nuotraukos – puikios ir kokybiškos, atspindinčios Kunigų seminarijos gyvavimo pradžią bei puikiai iliustruojančios kai kuriuos svarbius Telšių vyskupijos gyvenimo įvykius ir momentus. Seminarijoje buvo surengti šventiniai pietūs, vyko nuotaikingas bendravimas.

Raimundo ZIMKOS nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija