2015 m. gegužės 8 d.    
Nr. 18
(2138)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Susitikimas su kunigų artimaisiais

Lina Kiršaitė

Susitikimas su kunigų artimaisiais
Panevėžyje balandžio 26-ąją

Balandžio 26 dieną, prasidedant ketvirtajai Velykų savaitei, Katalikų Bažnyčia šventė Gerojo Ganytojo sekmadienį. Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje ši diena buvo ypatinga, nes Sumos šv. Mišiose Panevėžio vyskupo Liongino Virbalo SJ kvietimu dalyvavo iš įvairių vietų suvažiavę Panevėžio vyskupijos kunigų mamos, tėvai, seserys, broliai ir kiti artimieji. Jie sukviesti neatsitiktinai – juk daugelio dvasininkų pašaukimo kelias prasidėjo būtent šeimoje. Artimiausi kunigų žmonės buvo kviečiami drauge melstis už pašauktuosius ir naujus pašaukimus. Šv. Mišioms vadovavo vysk. Lionginas Virbalas SJ, drauge meldėsi vikaras kun. Dainius Matiukas. Giedojo Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedros Sumos choras, vadovaujamas vargonininko Antano Šauklio.

Pamoksle vysk. L. Virbalas SJ kalbėjo: „Romoje katakombose yra skulptūra iš I amžiaus. Joje vaizduojamas piemuo ir ant jo pečių avis. Tai – Gerasis Ganytojas. Plačiai paplitęs Gerojo Ganytojo vaizdavimas išreiškė bendrą įsitikinimą, kad Jėzus neapleidžia nė vieno, kad Jis globoja ir saugo. Pirmaisiais amžiais, kai šis atvaizdas paplito, krikščionys buvo persekiojami. Tad jie turėjo tą globą pajusti, turėjo būti tikrai tai patyrę. Didelė mūsų dalis gyvename mieste ir Ganytojo, keliančio ant savo pečių avį, vaizdas mums ne toks jau ir suprantamas. Kuris iš mūsų esame glostęs avį? Galime pasiremti kitais pavyzdžiais, kurie mus priartintų prie to supratimo. Jei mes kada buvome pasiklydę miške, ar nesiklausėme – galbūt mūsų artimieji kažkur šūkauja? Koks brangus, koks svarbus tas balsas, kad tiktai jį išgirstume! Po žemės drebėjimo, po skaudžios nelaimės Nepale, žmonės klausosi, ar yra kas po griuvėsiais? Kaip laukia esantieji po griuvėsiais, ar juos kas išgirs, ar yra viltis išsigelbėti?“ Pasak buvusios vyskupo mokytojos, kai ji išgirdo savo brolio, skambinančio iš JAV telefonu po keliasdešimties išsiskyrimo metų, balsą, jai atėmė žadą, nebegalėjo nieko pasakyti, tik verkė. Ką reiškia mylintis mylinčio, artimo žmogaus balsas... Čia yra ir tas Gerojo Ganytojo Kristaus balsas šių dienų triukšme ir kakofonijoje – ramybės balsas, kuris nepataikauja, nesistengia bet kokia kaina sužavėti. Šis balsas kviečia, bet palieka laisvės atsiliepti, pašaukia, bet ar mes link jo eisime, jau priklausys nuo mūsų.

Ypatingai išgirstamas Jėzaus balsas, kai atsiranda tų, kurie persiima šituo Jėzaus nusiteikimu, kurie pasiryžta aukoti gyvybę už kitus taip kaip Kristus. Pašaukimų, maldų už pašauktuosius, už naujus pašaukimus dieną, mes prašome ir meldžiamės, kad visi pažintų Kristų per pasiaukojimą tų, kurie yra regimi žmogiškieji ganytojai, kuriuos Kristus yra pašaukęs. Prašome, kad niekuomet nepritrūktų tų, kurie atsilieptų, – jaunų, kilnių, drąsių žmonių.

Mintis pakviesti tėvus, brolius, seseris kunigų, kurie darbuojasi Panevėžio vyskupijoje, kilo todėl, kad dauguma pašaukimų kaip tik kyla šeimoje. Jaunuoliai, kurie matė pavyzdį – maldą, pasiaukojimą, meilę, – realiame gyvenime, pajuto, kad gali tokia meile dalintis Bažnyčioje. Daug mamų, močiučių, tėvų, senelių prisidėjo prie kunigų, vienuolių pašaukimo, daug už juos meldėsi. „Tačiau šeimos vaidmuo, ypač kunigui, čia nesibaigia. Juk kunigas nesukuria savo šeimos. Todėl ryšys su šeima, kurioje jis gimė, išlieka ypatingas. Iš Jūsų jis laukia ir prašo patarimo, pagalbos, supratimo. Ačiū už tai. Ačiū, kad padedate, paremiate savo buvimu, malda, išklausymu, supratimu; kad esate tie, į kuriuos galima atsiremti“, – dėkojo ganytojas.

Vyskupijoje visi tikintieji, o ypatingai kunigai, yra tarsi viena šeima. Nėra darbdavio, tėra gyva bendruomenė visų čia esančių kunigų. Jeigu čia yra šeima, tai ir artimųjų šeimos yra labai brangios. „Todėl noriu pabūti su Jumis, kartu melstis, pabendrauti. Prisimenu tuos, kurie negalėjo atvykti, tuos, kurie jau yra iškeliavę, kad žvelgtų į mus iš Amžinybės ir lydėtų savo malda. Norisi, kad susipažintumėte vieni su kitais ir vienytumėtės maldoje už tuos, kurie rengiasi kunigystei, už naujus pašaukimus, už pašauktųjų tėvus, kad jie bendradarbiautų su Viešpačiu. Pašaukimas – pakvietimas į laimę, pakvietimas eiti tuo keliu, kuris labiausiai atitinka kiekvieną asmenį. Tie, kurie atsiliepia visa širdimi, su džiaugsmu, patiria tą laimę“, – sakė vysk. L. Virbalas SJ.

Vyskupas turi teisę per metus du kartus suteikti Apaštalinį palaiminimą, tad šv. Mišių pabaigoje vysk. L. Virbalas SJ suteikė šį palaiminimą tikintiesiems ir galimybę pelnyti visuotinius atlaidus.

Po šv. Mišių beveik aštuonios dešimtys žmonių – dvasininkai ir jų artimieji – išsirikiavo bendrai nuotraukai prie Katedros. Vėliau visi susirinko į parapijos salę agapei. Palaiminęs valgius, vyskupas pakvietė visus vaišintis, o pats ėjo prie svečių, su jais bendravo ir dovanojo paveikslėlius su malda už pašaukimus. Šventėje dalyvavo Panevėžio kunigai. Jaukiai apsupti savo artimųjų, visi kartu džiaugėsi bendryste.

* * *

Paklausiau kelių svečių, ką jiems reiškia, kai artimas jų šeimos narys yra kunigas. Jūsų dėmesiui keletas minčių:

Panevėžio Katedros altaristo, apaštalinio protonotaro Broniaus Antanaičio pusseserė Paulina Razgūnienė (iš Panevėžio):

Mes šiandien iš giminės esame du atstovai: vyriausias pusbrolis ir aš, jauniausia pusseserė. Tarp mūsų skirtumas yra apie trisdešimt metų, tad, galima sakyti, esame dviejų kartų atstovai. Kai giminėje yra dvasininkas, jis yra vedlys. Jis visą mūsų giminės aplinką ir prižiūrėdavo, ir sutelkdavo, ir netgi truputį pareguliuodavo. Ar vestuvės, ar naujos gyvybės gimimas – visa būdavo lydima jo žvilgsnio. Mes turime tokią tradiciją – visus mūsų giminėje tuokė, visus vaikučius krikštijo dėdė prelatas Bronius Antanaitis. Netgi ir tie, kurie įėjo į giminę, laiko savu ir pas jį krikštijasi.

Kanclerio kun. Sauliaus Černiausko mama Vida Černiauskienė (iš Utenos):

Saulius nuo vaikystės ruošėsi, šešerių metų būdamas jau apie kunigystę galvojo. Kartą buvome atlaiduose ir jisai žiūrėjo, žiūrėjo į kunigą. Po atlaidų giminės sako: „Sauliuk, gal kunigu nori būti? Tu taip žiūrėjai į kunigą sudėjęs rankas“. Tas ir sako: „Noriu“. Būdavo, paklausia jį: „Kuo užaugęs būsi?“ – „Kunigu“. Vaiko svajonės, atrodė tada... Paskui ta krizė, kur stoti mokytis, ir, kaip sakė jo draugas: „Dievulis patraukė už liežuvio. Kalbėjai, kalbėjai...“ Visiems darbe buvo labai nuostabu, kai sužinojo. „Kaip čia dabar Saulius bus kunigu?“ Pagalvoju, patyliu. Buvo ir tokių šnekų: „Palauk, palauk, susiras panelę ir išeis“. Taip į akis pasako, bet vieną kartą net verkiau. Galvoju: palaukit, kodėl taip iš karto žmogų reikia smerkti?  

O kaip dabar, ar Jūs, būdama mama, esate laiminga, kad turite sūnų kunigą?

Gera, kad jis pasirinko tai, ką norėjo... Svarbiausia, kad jam gerai būtų.

Kanclerio kun. Sauliaus Černiausko sesuo Jovita Černiauskaitė (iš Utenos):

Man dar nebuvo dvylikos metų, kai jisai stojo į seminariją. Tai buvo iš pat vaikystės ir viskas atrodė labai natūraliai, jokių keistumų. Visų pirma jis man yra brolis. Jo užimtumas riboja bendravimą, bet kadangi mes – du vaikai šeimoje, esame labai artimi. Tarp mūsų beveik aštuonerių metų skirtumas, jis gerokai vyresnis. Vaikystėje mane parvesdavo iš darželio. Rūpinosi tada ir dabar. Ir aš juo dabar jau rūpinuosi... kartais.

Biržų dekano kun. Algio Neverausko brolis Antanas ir jo žmona Danguolė (iš Utenos):

Antanas: Iš bendradarbių jaučiu išskirtinumą, pagarbą, kad esu kunigo brolis. Utena – tikintis kraštas. Netgi generalinis direktorius pastebi: „Čia kunigo brolis“. Gaila, kad susitikti tenka nelabai dažnai. Šeštadienį, sekmadienį jis užsiėmęs, darbo dienomis – aš.

Kaip giminėje jaučiamas kunigo buvimas?

Danguolė: Buvo anūkės krikštynos, jis krikštijo. Labai smagu.

Zarasų vikaro kun. Aivaro Kecoriaus brolis Modestas:

Visų pirma, turėti brolį kunigą yra labai didis, kilnus ir neapsakomas jausmas. Labai miela, malonu, gera. Labai juo didžiuojuosi, labai myliu. Be galo gera matyti, kaip jis gyvena kunigo gyvenimą, kaip jam sekasi, ir mums norisi kartu su juo pasidžiaugti. Tai gali jausti ir patirti galbūt artimiausi žmonės.

Ar tos kunigo pareigos leidžia Jums susitikti su broliu taip dažnai, kaip anksčiau?

Tikrai nevaržo, neapsunkina. Patys susikuriame tokius susitikimus, labai dažnai bendraujame telefonu. Gyvai susitikti ir pasimatyti gal sunkiau, bet ir tėviškėn atvažiuojame, ir vienas pas kitą. Gal ne taip dažnai, kaip norėtųsi, bet tai pavyksta, neatitolstame. Neatitraukia, neatima jo kunigystė iš mūsų.

Dėkoju už pokalbį.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija