2015 m. lapkričio 13 d.    
Nr. 42
(2162)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai

Sakralios poezijos šventė

Lina Kiršaitė

Vertinimo komisija klausosi
skaitovų eilėraščių

Spalio 10 dieną Berčiūnų Lietuvos kankinių bažnyčioje vyko antroji sakralios poezijos šventė „Vilties paukštė“, kurią organizavo Berčiūnų rektoratas ir kaimo gyventojų bendruomenė „Senieji Berčiūnai“. Lietuvos poetų ir savo kūrybą skaitė moksleiviai ir suaugusieji. Jie buvo vertinami kompetentingos komisijos, kuriai tikrai nebuvo lengva išrinkti geriausiuosius.

Renginio pradžioje Berčiūnų bažnyčios rektorius kun. teol. lic. Algirdas Dauknys pristatė Berčiūnų Lietuvos kankinių bažnyčią, jos pavadinimą atitinkantį sumanymą įrengti joje Tautos kankinių galeriją: kun. Alfonso Lipniūno, vysk. Teofiliaus Matulionio ir kitų. Atkreiptas dėmesys, kad Berčiūnų bažnyčią galima laikyti vitražo mokyklos Lietuvoje pradininko Stasio Ušinsko memorialu, kadangi svarbiausias jos meninis akcentas yra brandžiausias dailininko kūrinys – vitražas „Švč. Jėzaus Širdis“, kuriame vaizduojami svarbiausi Romos, Vilniaus religiniai objektai, Dzūkijos, Suvalkijos koplytstulpiai, stilizuotas V. Svirskio kryžius, kiti lietuvių tautiniai motyvai.

Renginį vedė viena pagrindinių šventės entuziasčių ir organizatorių, kūrėja, Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ narė Zita Skindzerienė.

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazijos vaikų ir jaunimo choras, vadovaujamas Loretos Palavenienės, giesmėmis pradėjo „Vilties paukštės“ programą.

Skaitovų ir kūrėjų įdėmiai klausytis pasirengė vertinimo komisija, kurią sudarė kun. A. Dauknys, kaimo gyventojų bendruomenės „Senieji Berčiūnai“ pirmininkas Juozas Mikšys, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos valdybos pirmininkas, mėnraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorius Vladas Buragas, Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktoriai Inga Talušytė, Laimutis Sėdžius, Berčiūnų pagrindinės mokyklos direktorius Leonas Miliukas, Panevėžio kolegijos dėstytoja Jolanta Antanaitienė, kultūrinės veiklos vadybininkė Greta Ratkutė (Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės biblioteka).

Dešimt 5–9 klasių moksleivių iš Panevėžio „Nevėžio“ pagrindinės mokyklos, Alfonso Lipniūno progimnazijos ir Berčiūnų pagrindinės mokyklos skaitė savo mėgiamą poeziją. Justino Marcinkevičiaus, Vytės Nemunėlio, Domicelės Juodžiūnaitės, Antano Zabulionio ir kitų poetų eilės padėjo vaikams ir jaunimui su derama pagarba nusilenkti Šv. Dvasiai, padėkoti Angelui Sargui, apdainuoti Motinos Marijos meilę, svarstyti apie tiesą ir melą, prisiminti tėvų auklėjimą apie duoną kasdieninę, pajusti Kalėdų stebuklą. Ypač lyriškai ir jausmingai skambėjo aštuntokės panevėžietės Ievos Andrijauskaitės skaitomos eilės apie paslaptingą, žvaigždėmis lyjančią rugpjūčio naktį.

Aštuoniolika vyresnio amžiaus kūrėjų ir poetų dar prieš renginį buvo atsiuntę savo eiles organizatoriams. Tai buvo Kupiškio literatų klubo „Lėvens balsai“, Kėdainių literatų ir menininkų sambūrio „Vaivorykštės tiltai“, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos, Panevėžio rajono literatų klubo „Polėkis“ nariai. Renginio metu autoriai skaitė šias eiles ir buvo nuostabu, kaip svariai, nuoširdžiai ir sakraliai bažnyčios erdvėje skamba jų žodžiai, kalba mintys, skleidžiasi dvasia. Skaitant eiles vienam iš komisijos narių poetui V. Buragui, susirinkusieji klausėsi itin dėmesingai ir padėkojo garsiais plojimais. Aktorė Inga Talušytė perteikė Bronislavos Valinskaitės (Kupiškis) eiles, aktorius Laimutis Sėdžius perskaitė keletą br. Gintauto Mackonio (iš Linkmenų) eilėraščių. Renginio vedėja Zita Skindzerienė perskaitė savo eilėraštį „Švč. Mergele Marija“ ir raudą aukštaičių tarme „Aukštajam kalnely“.

Kol komisija tarėsi ir apibendrino rezultatus, vėl skambėjo Alfonso Lipniūno progimnazijos giedorėlių balsai.

Pagaliau paaiškėjo ir prizinių vietų laimėtojai. Tarp skaitovų Pirmoji vieta atiteko Ievai Andrijauskaitei (8 kl., Panevėžio „Nevėžio“ pagrindinė mokykla) ir Saulei Lukoševičiūtei (8 kl., Panevėžio „Nevėžio“ pagrindinė mokykla), antroji vieta – Viktorijai Milinytei (8 b kl., Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija) ir Kamilei Gudeliūnaitei (5 kl., Berčiūnų pagrindinė mokykla), trečioji vieta – Matui Marcinkevičiui (6 kl., Berčiūnų pagrindinė mokykla) ir Gabrielei Radišauskaitei (7 kl., Berčiūnų pagrindinė mokykla). Tarp kūrėjų ir poetų pirmąją vietą iškovojo Bronislava Valinskaitė (Kupiškis), antroji vieta atiteko Vladui Buragui (Kaunas) ir Almai Jociuvienei (Kėdainiai), trečioji vieta – Vidai Sereikienei (Panevėžys) ir Rimai Petrilevičienei (Kėdainiai). Laimėtojai apdovanoti knygomis, o visi skaičiusieji dalyviai – padėkomis, rėmėjų dovanėlėmis ir, žinoma, aplodismentais.

Antroji renginio dalis – bendravimo laikas prie dosnaus stalo, kurį paruošė darbščiosios šeimininkės Aleksandra Mikalauskienė, Zita Skindzerienė, Roma Astrauskienė, Gerda Astrauskaitė. Buvo dalijamasi įspūdžiais, asmeniškai išsakomi pagyrimai, padėkos. Kūrybos dvasia ir toliau sklandė aplinkui: „Šv. Pranciškaus „Saulės giesmę“, pritardama gitara, kvietė giedoti Berčiūnų vargonininkė Jolanta Aleliūnienė, savo eiles skaitė panevėžietis poetas Tomas Petrulis, t. Stanislovo OFM Cap (Algirdo Mykolo Dobrovolskio) verstus R. M. Rilkės posmus išraiškingai deklamavo bei komentarais, įžvalgomis dalijosi kun. A. Dauknys. Iki pavakario dar ne visi posmai buvo perskaityti, dar ne visi poetai prabilę... Lauksime jų kitose sakralinės poezijos šventėse. Tikimės, kad tai taps tradicija. Pasak kun. A. Dauknio, „norime patys užaugti sakraliam skambėjimui, užauginti klausytoją, kad tie, kurie kuria, turėtų vietą bei laiką būti išgirsti ir toliau vystyti savo aspiracijas, įžvalgas, intuicijas...“

Dėkojame visiems, kurių dėka įvyko šis renginys: jauniesiems skaitovams, jų mokytojoms s. Kristinai Mikalauskaitei, Audronei Turulienei, Laurai Malinauskienei, bibliotekininkei Albinai Saladūnaitei, savo eiles atsiuntusiems ir dalyvavusiems kūrėjams bei poetams, garbiesiems komisijos nariams, renginio rėmėjams AB „Montuotojas“, Gikniaus įmonei „Kaukas“, R. Gasiūno agroserviso įmonei, UAB „Panevėžio Aurida“, UAB „Alvas ir Ko“ už skanumynus, dėmesingiems klausytojams ir ypatingai – pagrindiniams šventės organizatoriams kun. A. Daukniui ir Zitai Skindzerienei už dvasios ugnelę, laiką ir jėgas, dovanojamus kitiems, kad pajustų šventę.

Tegul „Vilties paukštė“ toliau skamba jautriausiomis, gražiausiomis giesmėmis kūrėjų Kūrėjui!

Berčiūnai, Panevėžio rajonas
Romos Astrauskienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija