2016 m. kovo 12 d.    
Nr. 10
(2178)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Savivaldybių vadovai susitiko su dvasininkais

Kretingos rajono vadovai susitiko
su broliais pranciškonais.
Iš kairės: administracijos
direktorius Virginijus Domarkas,
br. kun. Algirdas Malakauskis OFM,
br. kun. Jurdanas Statkus OFM,
meras Juozas Mažeika,
br. kun. Alvydas Virbalis OFM,
br. kun. Astijus Kungys OFM
Gintarės PUIDOKIENĖS nuotrauka

KELMĖ. Vasario 3 dieną rajono savivaldybės vadovai susitiko su Kelmės dekanato klebonais. Susitikime dalyvavo Kelmės dekanas ir klebonas kun. liturg. lic. Mindaugas Grigalius, mons. Gintas Sakavičius, kunigai Remigijus Katilius,  Saulius Sausdravas, Eimutis Marcinkevičius, Rimantas Žaromskis, Donatas Klimašauskas ir Vytautas Žvirzdinas bei Kelmės evangelikų liuteronų bažnyčios bendruomenės pirmininkas Donatas Zavadskas, Kraštotvarkos, paveldosaugos ir statybos skyriaus vyriausiasis specialistas Vilmantas Kizis. Rajono meras Vaclovas Andrulis supažindino su savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos rėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu. Aprašas reglamentuoja savivaldybės teritorijoje veikiančių tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo iš Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarką.  Kaip sakė meras, šio rėmimo tikslas yra prisidėti prie rajono kultūros paveldo, priklausančio religinėms bendruomenėms, išsaugojimo suteikiant paramą pastatų ar kitų krašto kultūros paveldo vertybių remonto, rekonstravimo ir inventorizavimo, aplinkos, kraštovaizdžio tvarkymo darbams atlikti. Kartu gali būti remiami organizuojami renginiai ir religinių bendruomenių veikla vietos bendruomenėje, kultūrinio turizmo puoselėjimas. Susirinkusieji supažindinti su paraiškų pateikimo tvarka ir jų vertinimu, finansavimo skyrimu ir atsiskaitymu už lėšų panaudojimą. Drauge aptarta Kelmės dekanato bažnyčių būklė, bendradarbiavimas, socialiniai klausimai, iš kurių vieni svarbiausių yra socialinės rizikos šeimos, be tėvų globos likę vaikai, alkoholio vartojimas. Šias problemas reikia spręsti panaudojant visas įmanomas priemones, taikant jų kompleksą.

Savivaldybės administracijos direktorė Irena Sirusienė informavo apie susitikimą su Anoniminių alkoholikų draugijos nariais, klebonai paprašyti paraginti asmenis, kuriems reikalinga pagalba,  kreiptis į šią draugiją. Kaip sakė I. Sirusienė, turime keisti visuomenės požiūrį į alkoholio vartojimą,  bent jau viešų švenčių ir renginių metu išsiversti be alkoholinių gėrimų ir taip formuoti bendruomenės kultūrą.

PRIENAI. Vasario 4 dieną rajono meras Alvydas Vaicekauskas pakvietė rajone dirbančius Vilkaviškio ir Kaišiadorių vyskupijų dvasininkus į susitikimą. Jame dalyvavo Prienų dekanas ir klebonas kun. Jonas Baliūnas, Jiezno klebonas kun. Rolandas Bičkauskas, Veiverių klebonas kun. Kęstutis Vosylius, Skriaudžių klebonas kun. Arūnas Simonavičius, Išlaužo klebonas kun. Sigitas Bitkauskas, Balbieriškio klebonas kun. Remigijus Veprauskas, Stakliškių ir Užuguosčio parapijų klebonas kun. Gediminas Mieldažis, Šilavoto klebonas  kun. Ričardas Kmitas, Prienų vikaras kun. Arnas Budrius, savivaldybės atstovai – mero pavaduotojas Algis Marcinkevičius, administracijos direktorius Egidijus Visockas, jo pavaduotoja Rima Zablackienė, mero patarėja Jūratė Zailskienė, tarybos sekretorė Agnė Dargužienė. Susitikime diskutuota, kaip bendromis jėgomis siekti jaunimo užimtumo. Sutarta paskatinti jaunus žmones aktyviai dalyvauti „Pasaulio jaunimo dienose 2016“, kurios vyks Krokuvoje (Lenkija). Aptarti Pasaulio jaunimo dienų viešinimo klausimai ir galimybės paremti vykstančius į šias dienas. Prienų rajono dvasininkai išreiškė norą dar aktyviau dalyvauti bendruomenių, asociacijų veikloje, kartu vykdyti projektus ir taip skatinti bendruomeniškumą, puošti aplinką. Meras pakvietė prisidėti ir prie socialinės atskirties mažinimo – padėti šeimoms ir socialiai pažeidžiamiems asmenims galima tik kartu sprendžiant iškilusias problemas. Aptarti ir atskiroms parapijoms aktualūs klausimai. Štai Skriaudžių kleboną meras patikino, kad tikrai nesiruošia uždaryti Skriaudžiuose esančio Veiverių kultūros ir laisvalaikio centro. Kaip tik ieškoma lėšų jį nors kiek paremontuoti, kad visiems besilankantiems būtų jaukiau ir šilčiau. Mero nuomone, kultūros centro administracijos perkėlimas į Veiverių Šaulių namus padės atgaivinti kultūrinę veiklą Veiveriuose ir tikrai netrikdys Skriaudžiuose veikiančių kolektyvų darbo, kultūrinis gyvenimas tik sustiprės – juk seniūnija ta pati. Diskutuojama ir apie Jiezno vaikų globos namus ir jų veiklą, vaikų įsivaikinimo bei globojimo galimybes ir artėjančius pasikeitimus. Tokie susitikimai labai reikalingi ir galėtų vykti dažniau, nes tai – puiki proga pasidalinti ir džiaugsmais, ir rūpesčiais.

Kelmės ir Prienų rajonų savivaldybių informacija

KRETINGA. Vasario 24 dieną rajono savivaldybės meras Juozas Mažeika ir administracijos direktorius Virginijus Domarkas susitiko su naujuoju, 2016–2022 metų kadencijai išrinktu Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero pranciškonų provincijos ministru br. kun. Algirdu Malakauskiu OFM, pastaruosius devynerius metus šias pareigas ėjusiu br. kun. Astijumi Kungiu OFM, VšĮ Pranciškonų gimnazijos direktoriumi br. Alvydu Virbaliu OFM ir Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyno gvardijonu br. kun. Jurdanu Statkumi OFM. Susitikime kalbėta apie prioritetinius artimiausio laikotarpio darbus – artėjantį pagrindinės Kretingos citadelės – Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios – 400 metų jubiliejų ir Pranciškonų gimnazijos sporto salės statybą. Padėkojęs Savivaldybės vadovams už bendradarbiavimą ir nuoširdų darbą Kretingos krašto bendruomenės labui, br. kun. A. Kungys OFM kreipėsi į merą J. Mažeiką prašydamas sudaryti darbo grupę 2017 metais 400-ąjį jubiliejų minėsiančios bažnyčios programai parengti, kurioje pageidautų dalyvauti ir pranciškonų brolijos atstovai. Brolis Astijus pasidžiaugė Savivaldybės vadovų palaikymu statyti 1000 gimnazijos auklėtinių gyvybiškai reikalingą sporto salę, kuri, anot jo, būtina siekiant stiprinti ne tik fizinę, bet ir psichinę vaikų bei jaunimo sveikatą. „Nors didelę savo tarnystės dalį praleidau Vilniuje, mano giminės šaknys yra Žemaitijoje. Palaikydamas keturis šimtmečius siekiančias brolių misijas Kretingoje, sieksiu sklandaus tolesnio bendradarbiavimo“, – sutikime kalbėjo provincijolas br. kun. A. Malakauskis OFM. Pranciškonų gimnazijos direktorius, br. A. Virbalis OFM sakė, kad, išsprendus paskutinius žemės sklypo derinimo klausimus su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, bus rengiamas techninis sporto salės projektas ir pradedami projektavimo darbai. Paminėjęs, kad pranciškonų vienuolyno ir bažnyčios veikla yra neatsiejama Kretingos miesto ir visos bendruomenės dalis, meras J. Mažeika sakė, kad Savivaldybės palaikymas ir pritarimas brolių inicijuojamiems darbams visada bus. Į mero vadovaujamą darbo grupę, kuri rengs ir koordinuos bažnyčios 400 metų jubiliejaus minėjimo Kretingoje programą, svarstoma įtraukti Savivaldybės administracijos direktorių, Kretingos miesto seniūnijos, Švietimo, Kultūros, Architektūros ir teritorijų planavimo skyrių vadovus. „Jos veikloje kviesime dalyvauti ir bažnyčios kleboną br. Antaną Blužą OFM, Kretingos muziejaus direktorę Vidą Kanapkienę ir jos pavaduotoją Julių Kanarską, Kretingos Viešpaties apreiškimo vienuolyno gvardijoną br. Jurdaną Statkų OFM ir Savivaldybės mero pavaduotoją Danutę Skruibienę“, – sakė meras J. Mažeika. Planuojama, kad ši darbo grupė diskusijas galėtų pradėti jau artimiausią savaitę.

Broliams pranciškonams iškėlus klausimą dėl J. Pabrėžos gatvės Kretingos mieste šaligatvių ir apšvietimo tinklų įrengimo, meras J. Mažeika sakė, kad šie objektai yra įtraukti į 2016 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamų darbų sąrašą, kuris vasario 25 dieną bus teikiamas tvirtinti Savivaldybės tarybai. Pabaigoje meras J. Mažeika padėkojo br. kun. A. Kungiui OFM už nuoširdžią tarnystę ir bendradarbiavimą abiejų kadencijų metu, o naujajam provincijolui linkėjo tolesnės geranoriškos bendrystės su parapijiečiais ir Savivaldybe.

Gintarė PUIDOKIENĖ

Aptarti bažnyčių remonto klausimai

RASEINIAI. Kovo 1 dieną Savivaldybėje lankėsi Raseinių dekanato dekanas kun. teol. lic. Vytautas Paukštis ir Raseinių evangelikų liuteronų parapijos pirmininkė Rūta Butkienė. Konfesijų atstovai susitiko su Savivaldybės meru Algirdu Griciumi ir administracijos direktoriaus pavaduotoju, atliekančiu direktoriaus funkcijas, Jonu Kurlavičiumi aptarti dekanato bažnyčių, Raseinių cerkvės remonto klausimus. Meras informavo, kad Tarybos patvirtintame rajono biudžete šioms reikmėms numatyta skirti 30 tūkst. Eur, kai poreikis yra žymiai didesnis. Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė paveldosaugai Vaida Lastakauskaitė pranešė, kad yra paruoštas tvarkos aprašas, kuriame numatyti prioritetai – lėšos pirmiausia turėtų būti skiriamos remontuoti objektams, įtrauktiems į kultūros vertybių registrą. Minėtasis tvarkos aprašas turės būti pakoreguotas ir patvirtintas Taryboje. Pasitarimo dalyviai diskutavo, teikė pasiūlymus. Išsakyta nuomonė, kad šiemet didžiausią dėmesį reikėtų skirti avarinės arba ypatingai prastos būklės kultūros paveldo objektams – Butkiškės bažnyčiai ir Raseinių cerkvei, pasirūpinti Betygalos bažnyčios trupančių bokštų remontu. Patvirtinus tvarkos aprašą bus sudaryta komisija, kuri svarstys lėšų skyrimo klausimus.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija