2016 m. kovo 12 d.    
Nr. 10
(2178)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Šv. Kazimiero ordino Lelijos Garbės ženklas pirmajam dvasininkui įteiktas Utenoje

Daugailių klebonas kun. Saulius Kalvaitis pagerbtas už atskirties žmonių globą, dvasinės kultūros raišką ir pilietinio orumo sklaidą visuomenėje

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Kun. Saulius Kalvaitis (centre)
su Šv. Kazimiero ordino Lelijos
Garbės ženklu – skulptūra „Angelas
su lelija“. Kartu su juo –
Šv. Kazimiero ordino nariai
ir „Angelų pievos“ gyventojai

Kovo 4-ąją, Šv. Kazimiero dieną, Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje vyko neįprasta šventė. Į ją susirinko ne tik šios parapijos tikintieji, bet ir iš įvairių Utenos dekanato parapijų atvykusieji, svečiai iš Vilniaus ir kitų miestų. Nors buvo darbo diena, 11 valandą aukotose šv. Mišiose meldėsi pilna bažnyčia. Buvo pagerbti Šv. Kazimiero ordino nominantai. Kovo 4 dieną Daugailių Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas, VšĮ „Angelų pieva“ steigėjas ir direktorius kun. Saulius Kalvaitis už šviesuomenišką veiklą Utenos krašte, atskirties žmonių globą, dvasinės kultūros raišką ir pilietinio orumo sklaidą visuomenėje apdovanotas Karališkojo Šv. Kazimiero ordino Lelijos Garbės ženklu. Tai – Utenos krašto menininko, vyžuoniškio skulptoriaus Henriko Orakausko specialiai sukurta ir sidabru padengta skulptūra „Angelas su lelija“ (mecenatas – Utenos rajono savivaldybės tarybos narys Darius Šinkūnas). Kun. Saulius Kalvaitis yra pirmasis dvasininkas Lietuvoje, nusipelnęs Karališkojo Šv. Kazimiero ordino Lelijos garbės ženklo apdovanojimo. Tą dieną Padėkos raštus gavo Nijolė Rimkevičienė ir Nijolė Gaivenienė.


Gailestingo tikėjimo liudytojai

Pasibaigus konferencijai, organizatoriai,
dvasininkai, atlikėjai, bendradarbiai
kartu džiaugėsi paskleidę Dievo
gailestingumą miesto bendruomenėje

Vasario pradžioje alytiškiai rinkosi į Šv. Angelų Sargų parapijos bažnyčią paminėti prieš 16 metų amžinybėn iškeliavusio miesto Garbės piliečio, rašytojo, publicisto, jaunimo ugdytojo, kunigo saleziečio Prano Gavėno (1918 10 11–1949 07 03–2000 02 07).

Šv. Mišios

Šv. Mišias aukojo buvęs ilgametis Miroslavo Švč. Trejybės parapijos, o dabar Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Antanas Vytautas Matusevičius kartu su Alytaus dekanu, garbės kanauninku Arūnu Užupiu. Liturgijoje giedojo Šv. Elzbietos seserų vienuolijos atstovė ses. Emanuelė Pietrašun. Šv. Mišiose dalyvavo miesto savivaldybės Tarybos narys, parapijietis Jurgis Krasnickas su žmona Violeta, Šv. Vincento Pauliečio gailestingųjų seserų vienuolijos atstovės iš Miroslavo: vyresnioji ses. Lina Cordova, ses. Rubelinda Varela Anzualdo, ses. Rosarija Gonzales Figuero. Pamokslą apie pirmųjų mokinių Simono Petro, Jokūbo ir Jono, žvejojusių Genezareto ežere, patikėjimą Jėzaus žodžiais (Lk 5, 1–11), atsiliepimą tapti Jo mokiniais bei pagalbininkais tikėjimo kelyje sakė kun. A. V. Matusevičius. Iliustruodamas daugybe pavyzdžių, jis paaiškino, kaip maldingumas ir pasitikėjimas Jėzumi nuveikia tai, kas, atrodo, yra visiškai neįmanoma.


Kvietimas atverti savo širdį Dievo gailestingumui

Susirinkusiuosius sveikina Jonavos
dekanas kun. Audrius Mikitiukas

Vasario 27 dieną, šeštadienį, Jonavos kultūros centre įvyko Jonavos dekanato tikėjimo atnaujinimo (arba atsinaujinimo) diena tema „Dievo vardas – Gailestingumas“. Ji organizuota pagal Kauno arkivyskupijos kurijos rekomendacijas. Susirinkusiuosius pasveikino Jonavos dekanato dekanas kun. Audrius Mikitiukas. Jis sakė, kad žmogui būtina atsinaujinti ir atnaujinti tikėjimą, priminė, kad net kompiuteriui, kuris veikia pagal aiškias programas, kartais, prisirinkus virusų, reikia atnaujinimo, taip ir žmogui, veikiančiam, nuolat besikeičiančiam, reikia atsinaujinti. Kunigas linkėjo, kad ši diena išlaisvintų, paskandintų viską, kas neleidžia mums būti sūnumis ir dukterimis Dievui Tėvui.

Vėliau vyko šlovinimas. Jį vedė iš Kauno atvykusi „Gyvųjų akmenų“ bendruomenė, kvietė išsilaisvinti ir atsiverti Dievo veikimui ir buvimui. Labai svarbu, kad sugebėtume būti atviri ir mylintys savo Kūrėją. Salėje skambėjo giesmės ir bendra šlovinimo malda.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija