2016 m. kovo 18 d.    
Nr. 11
(2179)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Praeitis įprasminta atminimo ženklais

Sąjūdžio mitingą žyminčią
lentą laimina kun. Vaidotas Vitė

Konsulo Broniaus Makausko dovanos

Šilališkiai eina į šventę

Dainuoja moterys lietuvės iš Sovietsko

Grupė šilališkių prie Sąjūdžio
mitingą žyminčios lentos

Šilalės krašto žmonės valstybines šventes įprasmina savo darbuose bei gyvenime. Šilališkiai kasmet vis išradingiau švenčia valstybines šventes. Joms iš anksto pradeda ruoštis miestų, miestelių, gyvenviečių, seniūnijų, mokyklų bei įvairių visuomeninių organizacijų entuziastai, jų vadovai. Sutelktai ir entuziastingai paminėta Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje kun. teol. lic. Vaidotas Vitė aukojo šv. Mišias. Jose gausiai dalyvavo parapijiečiai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, šauliai, skautai, ateitininkai, rajono savivaldybės atstovai, meras Jonas Gudauskas, Seimo narys Stasys Šedbaras, būrelis lietuvių iš Kaliningrado srities Sovietsko miesto. Juos lydėjo tenai konsulo pareigas einantis ministro patarėjas Bronius Makauskas. Po šv. Mišių sustota prie paminklo Lietuvos partizanams atminti. Čia pašventinta paminklinė lenta, įamžinanti pirmąjį Šilalės rajono Sąjūdžio mitingą, įvykusį 1988 m. spalio 8 d. Jame tada dalyvavo per tūkstantis Sąjūdį palaikančių entuziastų. Pirmasis Sąjūdžio mitingas užtruko ilgiau kaip tris valandas. Atidengiant paminklinę lentą kalbėjo vienas iš Sąjūdžio kūrėjų Steponas Varkalys.

Pagerbus žuvusių partizanų atminimą, eisena su politinių organizacijų vėliavomis pasuko į Šilalės kultūros centą. Čia vyko iškilmingas Kovo 11-osios minėjimas, Šilalės miesto jaunimo, Meno mokyklos moksleivių koncertas įvertintas audringais aplodismentais. Konsulas Br. Makauskas iš Sovietsko pasidžiaugė šilališkių patriotizmu, įamžinant svarbias Lietuvos datas, padovanojo suvenyrų, o būrelis moterų lietuvių iš Vydūno klubo, gyvenančių Sovietske, bet nepamiršusių gimtosios lietuvių kalbos, padainavo kelias lietuviškas dainas. Kai uždainavo „Ar aš tau, sese, nesakiau“, nuvilnijo audringi plojimai. Tai – lyg atsakas, kad lietuvis, kur jis bebūtų, turi glaustis prie lietuvio... Ar ne apie tai šiandieną turėtume susimąstyti ir mes, Lietuvoje gyvenantys lietuviai, kurie su lagaminais rankose, net nepamoję ranka savo gimtinei, „skrendame“ į svetimas šalis...

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Jurgitos Viršilienės,  Dariaus Stankaus ir autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija