2016 m. balandžio 15 d.    
Nr. 15
(2183)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Tikras lietuvis kunigas Juozas Breiva

Povilas Šimkavičius

Atėjusiuosius į renginį pasitiko
kunigo Juozo Breivos portretas

Vasario 16-ąją pasitikau laikydamas rankose Antano Žilėno knygą, kurios viršelis padabintas Lietuvos trispalve ir baltu užrašu „Kelias“. Ši knyga skirta tikro lietuvio kunigo Juozo Breivos (1891–1913 10 11–1939 01 21) 125-osioms gimimo metinėms paminėti ir Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo šimtmečiui. Įžangoje A. Žilėnas apibūdina herojų: „Dievo ir Tautos Vyras, Dvasios Tėvas – kunigas Juozas Breiva Lietuvių Tautai visiems laikams paliko pavyzdį – būti TIKRU LIETUVIU“.

Vasario 13 dieną Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyko A. Žilėno knygos „Kelias“ pristatymas.

Kunigas J. Breiva – šviesuolis ir lietuvybės puoselėtojas

Juozapato ir Veronikos Breivų siekimas gėrio, doros, žinių ir troškimas būti laisviems persidavė ir šešiems jų vaikams: Skolastikai (Skolei), Salomėjai, Jonui, Juozui, Jurgiui ir Onai. Juozas Breiva nuo pat jaunystės stengėsi padėti Lietuvai. „Tikėjimas ir meilė Tėvynei buvo jo gyvenimo pagrindinis tikslas, jo gyvenimo tikrovė“, – rašė Antanas Žilėnas1 .


Mylėjusi Dievą, Tėvynę ir jos žmones

Genovaitė Rimkaitė ACJ

Prieš penketą metų išėjo taip pavadinta  sesers Genovaitės Rimkaitės ACJ (1902 01 03 – 1988 09 14) knyga – poezijos rinktinė, pažintis su autorės gyvenimu ir kūryba. Jos sudarytoja ir poetės biografė taip pat vienuolė, buvusi mokytoja sesuo Apolonija Andzevičiūtė. Genovaitė jau ankstyvoje  jaunystėje susiejo savo gyvenimą su Seserų Švč. Jėzaus Širdies Tarnaičių kongregacija, būdama dvidešimt dviejų metų tapo vienuole – profese. Baigusi Vytauto Didžiojo universitetą dirbo mokytoja, karo ir pokario metais mokytojavo  Anykščių gimnazijoje. Dirbdama pedagoginį darbą sesuo Genovaitė skiepijo jaunimui Tiesą, Gėrį, Meilę, rėmėsi tikėjimu. 1947 metų Vėlinių dieną jos auklėtiniai, dešimtos klasės mokiniai, praleido pamokas, meldėsi bažnyčioje, dėl to buvo apkaltinta klasės auklėtoja Genovaitė Rimkaitė, ji pripažinta nepateisinanti tarybinės mokytojos vardo, žalojanti vaikų sąmonę religiniais prietarais. Jai teko atsisveikinti su gimnazija, su Anykščiais.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija