2016 m. balandžio 15 d.    
Nr. 15
(2183)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Šiaulių vyskupijoje

Kelmės dekanate

Dievo Gailestingumo šventė

Maldos į Dievo Gailestingumą
grupės nariai su viešniomis
seserimis benediktinėmis

TYTUVĖNAI. Maldos Į Dievo Gailestingumą grupė vėl organizavo Dievo Gailestingumo šventę. Dar 2015 metų pabaigoje popiežius Pranciškus kvietė „niekada nesitenkinti tuo, kas matoma tik išorėje, bet visada žiūrėti į širdį. Nė vienas žmogus negali būti atskirtas nuo Dievo Gailestingumo. Visi privalo žinoti kelią, kuris veda pas Gailestingąjį Tėvą, ir Bažnyčia visiems turi būti svetingi namai“. Kaip sakė popiežius Pranciškus, Gailestingumo metus „švęsime apmąstydami Viešpaties žodžius: „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“ (Lk 6, 36).

Tokiomis intencijomis vyko ir šv. Mišios, kurias aukojo Tytuvėnų klebonas kun. Rimantas Žaromskis. Visą iškilmingą šventę sumanė maldos grupės vadovė Rozalija Rimkutė, sesuo Bernadeta OSB. Ji dar pasikvietė penkias pagalbininkes vienuoles benediktines iš Kauno. Jų giedojimas nuskaidrino liturgiją.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno I dekanate

Džiugi parapijiečių bendrystė švenčiant Atvelykį

Šančių parapijiečiai šventoriuje
švenčia Atvelykį

ŠANČIAI. Atvelykio sekmadienį Švč. Jėzaus Širdies parapijoje penktą kartą buvo švenčiama Dievo Gailestingumo šventė. Nuo ankstyvo ryto buvo puošiamas šventorius, ruošiama scena, vaišių stalas, o gerą orą dovanojo Dievas. Tuo pasidžiaugė ir atvykusi į šventę seimo narė Vida Marija Čigriejienė.

Šventė prasidėjo malda: prieš 10 val. šv. Mišias bažnyčioje buvo kalbamas Gailestingumo vainikėlis. Po šv. Mišių klebono kun. Virginijaus Birjoto sveikinimo žodžiu šventoriuje pradėta meninė ir pramoginė šventės dalis: koncertas, mugė, žaidimai, šokiai, loterija, laužas.

Koncerte savo paruoštus kūrinius rodė svečiai iš Neįgaliojo jaunimo centro, Montesori mokyklos-darželio „Žiburėlis“ (muzikos studija „Linksmučiai“), pasirodymą parengė M. Valančiaus mokyklos-darželio mokiniai, parapijos jaunimo choras, Vaikų dienos centro auklėtinės, sporto būrelių treneris Artūras ir kiti. Šventės metu vyko mugė: jaunimas pardavinėjo žvakeles ir pačių keptus sausainius. Kartu buvo renkamos aukos kelionei į Jaunimo dienas Krokuvoje. Vyko loterija vaikams ir suaugusiems: visi bilietai laimingi, nes kiekvienas vaikas gavo po šokoladinį skanėstą, o suaugę – Dievo Gailestingumo paveikslėlį. Pagrindinių prizų laimėtojai paskelbti šventės pabaigoje: Keturi vaikai laimėjo išvyką su jaunimu į boulingo klubą, o trys suaugę – vakarienę klebonijoje su parapijos kunigais.


Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Kunigystės 20-metis tėviškės bažnyčioje

Kun. Artūras Sederevičius SJ
aukoja šv. Mišias

PLOKŠČIAI. Velykų sekmadienį Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje Kristaus Prisikėlimo iškilmių šv. Mišias aukojo iš šios parapijos kilęs Vilniaus jėzuitų gimnazijos direktorius kun. Artūras Sederevičius SJ. Jis talkino sielovadoje klebonui kun. Antanui Urbanavičiui ir Didžiosios savaitės liturgijoje. Po šv. Mišių kun. A. Sederevičius SJ pasveikintas kunigystės 20-mečio proga. Parapijos klebonas kun. A. Urbanavičius sakė, kad visa tai, ko pasiekė kunigas Artūras, yra jo darbštumo bei kruopštumo rezultatas ir dėkojo jam už nuolatinę pagalbą sielovadoje per Kalėdas, Velykas ir atlaidus. Kun. A. Sederevičių SJ pasveikino bendraklasiai iš Plokščių vidurinės mokyklos, kurią jis baigė, dabartinės mokyklos-daugiafunkcinio centro mokiniai pagiedojo, paskaitė eilėraščių kiti parapijiečiai. Po iškilmių bažnyčioje kunigo pagerbimas tęsėsi vaišėmis Voniškių bendruomenės namuose. Čia kun. A. Sederevičius SJ parodė skaidrių iš savo darbo Šakių, Kazlų Rūdos parapijose, kuriose buvo vikaras, jėzuitų noviciate ir I. Lojolos universitete Čikagoje.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija