2016 m. balandžio 15 d.    
Nr. 15
(2183)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Šakių dekanate

Kunigystės 20-metis tėviškės bažnyčioje

Kun. Artūras Sederevičius SJ
aukoja šv. Mišias

PLOKŠČIAI. Velykų sekmadienį Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje Kristaus Prisikėlimo iškilmių šv. Mišias aukojo iš šios parapijos kilęs Vilniaus jėzuitų gimnazijos direktorius kun. Artūras Sederevičius SJ. Jis talkino sielovadoje klebonui kun. Antanui Urbanavičiui ir Didžiosios savaitės liturgijoje. Po šv. Mišių kun. A. Sederevičius SJ pasveikintas kunigystės 20-mečio proga. Parapijos klebonas kun. A. Urbanavičius sakė, kad visa tai, ko pasiekė kunigas Artūras, yra jo darbštumo bei kruopštumo rezultatas ir dėkojo jam už nuolatinę pagalbą sielovadoje per Kalėdas, Velykas ir atlaidus. Kun. A. Sederevičių SJ pasveikino bendraklasiai iš Plokščių vidurinės mokyklos, kurią jis baigė, dabartinės mokyklos-daugiafunkcinio centro mokiniai pagiedojo, paskaitė eilėraščių kiti parapijiečiai. Po iškilmių bažnyčioje kunigo pagerbimas tęsėsi vaišėmis Voniškių bendruomenės namuose. Čia kun. A. Sederevičius SJ parodė skaidrių iš savo darbo Šakių, Kazlų Rūdos parapijose, kuriose buvo vikaras, jėzuitų noviciate ir I. Lojolos universitete Čikagoje.

Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija