2016 m. rugsėjo 9 d.    
Nr. 33
(2201)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai
2014 metai
2015 metai
2016 metai

Vilniaus arkivyskupijoje

Varėnos dekanate

Gailestingumas ir kiti dalykai

Liudija sesuo Kristina Kalinauskaitė

Adorantės laukia arkivyskupo

Grupė sutvirtintųjų su Vilniaus
arkivyskupu Gintaru Grušu

Šv. Mišias koncelebruoja (iš kairės)
kunigai Steponas Tunaitis, Nerijus
Žvirblys, arkiv. Gintaras Grušas
ir kun. Hansas Frydrichas Fišeris Co

Belaukiant Sutvirtinimo sakramento

Ieva Dovidauskienė su jaunimo
grupe šlovina Jėzų

Linos Balčiūnienės vadovaujamo folkloro
ansamblio „Žemynėlė“ dainos

Ansamblio „Brydė“ dainos

RATNYČIA. Rugpjūčio 27–28 dienomis Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus parapija Ratnyčios bažnyčioje šventė titulinius Šv. apaštalo Baltramiejaus atlaidus. Jie buvo skirti Gailestingumo Jubiliejui paminėti „Palaiminti gailestingieji“ (Mt 5, 7). Atlaidų iškilmės prasidėjo rugpjūčio 27-osios popietę, kai bažnyčioje pristatyta kun. Stepono Tunaičio knyga „Gerasis vyskupas“ (išsamiau apie tai – laikraštyje „Katalikas“). Paskui vyko Susitaikymo pamaldos ir adoracija. Į bažnyčią sugužėjo gražus būrys jaunimo, besiruošiančio priimti Sutvirtinimo sakramentą, jų tėvelių, senelių, kitų maldininkų. Pamaldų metu išpažinčių klausė Druskininkų parapijų kunigai. Šlovinimo giesmes giedojo parapijos jaunimo grupė, vadovaujama Ievos Dovidauskienės. Jaunimas skaitė ir tikinčiųjų intencijas, prašė Viešpaties gailestingumo ir šv. Baltramiejaus užtarimo. Pagrindinė atlaidų diena sekmadienį prasidėjo Rožinio malda, paskui vyko Gailestingojo Jėzaus paveikslo adoracija, kalbėtas Gailestingumo vainikėlis. Šiomis maldomis meldėsi įvairios parapijos maldos grupės, giedojo jaunimas. Jis ir kitomis giesmėmis garbino ir šlovino Jėzų.

Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos (PAMI) sesuo Kristina Kalinauskaitė, įkvėpta Šventos Dvasios, papasakojo jaudinantį liudijimą apie Dievo gailestingumą asmeniškai jos gyvenime. Gimė Naujųjų metų naktį, šaudant fejerverkams. Augo pas močiutę, mamos mamą, iki 14 metų, po to – vaikų globos namuose. Dievas mokęs gyventi. Tėvo nepažinojusi. Jo ieškoti pradėjusi paauglystėje, tačiau nerado. Nuo 16 metų pajutusi pašaukimą. Tiesiog išgirdusi Dievo žodžius: „Tu turi eiti į vienuolyną“. Abejojusi, nes esanti iš „tokios“ šeimos. Prisiminė Angelo Apreiškimą Marijai ir pasakė Dievui „taip“. Ir Dievas darė savo darbus. Labai daug padėjo sesuo Rita Bernotaitė, pirmoji ją palydėjusi pašvęstojo gyvenimo kelionėje. Kelias buvo sudėtingas, nes vaikystėje nepatyrė meilės. Tik ją visur lydėjo Dievo meilė. Visada labai stengėsi daryti viską gerai, pelnyti kitų meilę. Buvo labai aktyvi, bet nesijautė laiminga. Vaikystėje patyrė daug smurto, prašė Dievo, kad ją gydytų, mokytų atleisti kitiems. Ir Jis padėjo. Atleidusi skriaudas, išlaisvėjo. Tačiau pačiai sau atleisti buvo sunku. Buvo labai svarbi kitų nuomonė: ką apie ją galvoja, kaip vertina. Pagaliau suprato, jog Dievas jai atleidęs ir Jam visai nesvarbu, kokia ji esanti. Jis myli, laukia ir ateina su savo gailestingumu. Kai žmogus uždaro duris, jis atidaro langą. Jau suaugusi vėl ieškojo tėčio. Abu susitiko Kūčių naktį ir nuo to laiko artimai bendrauja. Po močiutės mirties norėjusi užmegzti dvasinį ryšį su mama. Vis dėlto artimo bendravimo nepavyko pasiekti. Jis ne toks, kokio norėtų. Iš mamos sužinojo, jog turi daug brolių ir seserų nuo skirtingų tėčių. Sesuo Kristina jaučianti, jog Dievas siuntė ją melstis už mamą ir visą savo šeimą. Vienuolė ragino padrąsinti vaikus, kad jie nėra kalti dėl savo tėvus klaidų. Dievas yra visiems gailestingas. Viešpats atleidžia visas kvailystes, tik reikia Jį priimti. Sesuo Kristina palinkėjusi kiekvienam atrasti savo vertę Dievo akyse.

Paskui Korina Moisiejūtė ir Greta Remeikaitė pristatė fotoparodą. Jaunieji parapijos fotomenininkai kasmet nudžiugina naujais darbais, taigi ir šiemet bažnyčios sienas papuošė naujos nuotraukos. Daugybė nuostabių akimirkų jose įamžinta iš vaikų vasaros stovyklos „Pripildyti džiaugsmo 2016“. Sustabdytas kadre gerumu spinduliuojantis kunigo Stepono žvilgsnis...

Atlaidų dalyviai nekantriai laukė svečio, Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo. Jį pasitiko tautinių šokių kolektyvas „Avilys“ (vadovė – Indrė Čaplikienė), pagarbiai praleido pro tautinių juostų pynę. Adorantės apjuosė taką Ratnyčios moterų nupintais vainikais. Arkivyskupas vadovavo atlaidų iškilmei – aukojo šv. Mišias, sakė homiliją, teikė Sutvirtinimo sakramentą. Drauge su ganytoju Eucharistiją šventė Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius kun. Hansas Frydrichas Fišeris (Hans Friedrich Fischer) Co, Lazdijų klebonas kun. Nerijus Žvirblys, šios parapijos kunigai klebonas Žydrius Kuzinas ir Steponas Tunaitis. Arkivyskupas homilijoje pagal dienos Dievo Žodžio skaitinius plačiai atskleidė nuolankumo prasmę ir esmę, paminėjo šventųjų pamokymą vienuoliams, nes svarbus visiems žmonėms, kadangi pirmasis laiptelis į šventumą yra nuolankumas. Nuolankiai leidžiant Dievui veikti per mus, Jis daro neįmanomus dalykus.

Ganytojas kalbėjo apie Dievo duotas Šventosios Dvasios dovanas. Jų nereikia pasilikti sau, o dalintis su kitais. Kuo daugiau dalinsimės, tuo gyvenimas bus džiaugsmingesnis, pilnesnis. Arkiv. G. Grušas priminė, kiek Šventoji Dvasia daug nuveikė Dievo sukurtame pasaulyje. Prisikėlęs Kristus atsiuntė Šventąją Dvasią apaštalams. Jos perkeistas buvo ir parapijos globėjas šv. Baltramiejus. Leisdami Dievui veikti, gavę Šventąją Dvasią, Jos nuvalyti tampame naujais vaikais. Ji ateina pas kiekvieną, atneša asmeninį pašaukimą, kad taptume aktyviais Dievo bendradarbiais ir galėtume nešti Dievo meilę pasauliui. Kiekvienas krikščionis pašauktas liudyti Kristų. Arkivyskupas priminė gailestingumo darbus kūnui ir sielai, ragino leisti, kad Šventoji Dvasia lydėtų per gyvenimą, mylėti vieniems kitus. Turinčius pašaukimą prašė nebijoti klausti Dievą, kokią misiją pavedęs. „Plačiai atverkite savo širdis ir priimkite Šventosios Dvasios dovanas“, – kvietė ganytojas ir gausiam sutvirtinamųjų būriui atliko iškilmingas krikščioniškosios brandos sakramento suteikimo apeigas. Šventinę atlaidų liturgiją užbaigė Švč. Sakramento garbinimo procesija. Klebonas, sutvirtinamieji, maldos grupelių ir kitų parapijoje veikiančių bendruomenių atstovai dėkojo ganytojui už atvykimą ir iškilmingos atlaidų liturgijos vedimą, Sutvirtinimo sakramento teikimo apeigas. Šventinėje liturgijoje garbino ir šlovino Dievą Sumos choras. Jam vadovavo Rita Paliaukienė ir sesuo Rita Bernotaitė. Pastaroji dar ir išmoningai išpuošė šventovę. Mergaitėms adorantėms vadovavo sesuo Tatjana Lazarenko.

Paskui vyko parapijos bendruomenės popietė klebonijos terasoje. Pagerbti parapijos gailestingumo apaštalai. Septyniems Bažnyčios veikloje aktyviai besidarbuojantiems žmonėms ir jų šeimoms įteikti popiežiaus Pranciškaus apaštaliniai palaiminimai, tai – Aksanos Šematovičienės ir Alvyros Grėbliūnienės šeimos, Kristina Šamatovič, Ritai Paliaukienė, Algirdas Česnulevičius, Edita Remeikienė, Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos seserų bendruomenė parapijoje ir bendras visai parapijai. Trims žmonėms įteikti Gailestingojo Jėzaus paveikslai. Sužavėjo vaikų dienos centro „Džiugučiai“ spektaklio „Mažasis princas“ premjera. Scenarijus sukurtas seserų Vilmos Petraškaitės ir Kristinos Kalinauskaitės. Jaunieji artistai palydėti ovacijomis ir gausiais plojimais. Nustebino ir atsinaujinusių Vieciūnų laisvalaikio salės meninių kolektyvų pasirodymas. Tautinių šokių kolektyvo „Avilys“ (vadovė – Indrė Čaplikienė), Linos Balčiūnienės vadovaujamo folkloro ansamblio „Žemynėlė“, Lino Savulionio smuiko melodijos, jo vadovaujamų kolektyvų – kapelos ir moterų ansamblio „Brydė“ – liaudiškos muzikos, šokio ir skambių dainų puokštė papuošė renginį. Paskui atlaidų piligrimai rinkosi į sakralinių skulptūrų parką. Ten vyko agapė, o atlaidus užbaigė meninių kolektyvų pasirodymas.

Alvyra Grėbliūnienė

Eugenijos Sidaravičiūtės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija